Wydarzenia

2017.04.27
Z Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Radni Rady Powiatu Tureckiego zebrali się w Starostwie Powiatowym w Turku w dniu 26 kwietnia 2017 r., aby zrealizować porządek obrad składający się z 24 punktów. Rada Powiatu Tureckiego obradowała po raz dwudziesty szósty w tej kadencji.    W części informacyjno - sprawozdawczej obrad radni zapoznali się i przyjęli sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Tureckiego i informację z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego w okresie międzysesyjnym,  ocenę zasobów pomocy społecznej na rok 2016 dla Powiatu Tureckiego oraz informację Zarządu Dróg Powiatowych w Turku o stanie sieci dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego oraz pięć sprawozdań: z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 r, z wykonania planu finansowego Powiatowej Biblioteki w Turku i SP ZOZ w Turku za 2016 r; z realizacji „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za 2016 r. Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone są środki PFRON na ich realizację z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2017 r. oraz w sprawie realizacji projektu partnerski pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”.  Organ stanowiący wyraził też zgodę na sprzedaż budynków użytkowych (garaży) położonychw m. Skęczniew gm. Dobra wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego korzystania. Na wczorajszej sesji rada dokonała zmian w budżecie Powiatu Tureckiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadecydowała też o powierzeniu gminie Dobra realizacji zadania polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika”, oraz o udzieleniu pomocy finansowej Gminie Przykona.

Edukacja i sport

2017.04.27
Oferta edukacyjna Powiatu Tureckiego

Drodzy Absolwenci, jeżeli borykacie się z wątpliwościami związanymi z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej, by pomóc Wam w dokonaniu właściwego wyboru zachęcamy Was i Waszych Rodziców oraz Opiekunów do zapoznania się z bogatą i bardzo atrakcyjną ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki na rok szkolny 2017/2018. Oferty edukacyjne I Liceum Ogólnokształcącego w Turku, Zespołu Szkół Technicznych w Turku oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich można znaleźć  na stronach internetowych: http://www.liceum.turek.pl/lo/index.php/pl/rekrutacja/informacje http://zst.net.pl/index.php/recruitment/oferta-edukacyjna http://zsrkaczki.edu.pl/index.php/rekrutacja http://zpew-turek.pl/wordpress/?page_id=2575 Propozycje edukacyjne naszych szkół podlegają nieustannej weryfikacji. Dzięki pozyskanym 20 mln. zł. inwestujemy w rozwój naszych placówek poprzez modernizację i nowczesne wyposażanie pracowni szkolnych. Reagując na aktualne trendy rynku pracy stawiamy na wielojęzyczne nauczanie, jak również  kształcenia uczniów w innowacyjnych zawodowych.   Atutem naszych placówek edukacyjnych jest profesjonalna kadra nauczycieli i praktyków. Obok kompetencji i innowacyjnych metod nauczania, szkoły nasze posiadają bardzo dobrze wyposażone sale dydaktyczne, najnowszej generacje urządzenia do praktycznej nauki zawodu, nowoczesne obiekty sportowe, jak również zapewniają niepowtarzalną atmosferę i liczne wydarzenia kulturalne i sportowe.   Wybierając nasze szkoły, które wyznaczają najwyższe standardy dbając o ciekawą, nowoczesną i innowacyjną ofertę edukacyjną -  zapewnicie sobie wysoki poziom wyników z egzaminów maturalnych i zawodowych z jednoczesnym doskonałym przygotowaniem do wejścia w dorosłe życie.                                                                                         Życzę dobrych wyborów                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                               Mariusz Seńko