Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Tureckiego w sprawach polityki rynku pracy.

Z inicjatywy Starosty Tureckiego, Powiatowa Rada Rynku Pracy:

-inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie tureckim

-ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy

-opiniuje kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla Samorządu Powiatu Tureckiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia o finansowanie innych fakutatywnych zadań oraz opiniuje opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Powiatu i sprawozdania z ich wykorzystania

-składa wnioski i wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie tureckim

-ocenia okresowe sprawozdania z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawia Radzie Rynku Pracy okresowe sprawozdania i wnioski w sprawach zatrudnienia

-deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy

-opiniuje wnioski o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy

Ponadto, 

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:

-celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

   b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

   c)  koszty realizacji programu specjalnego, tym poszczególnych przedsięwzięć,

-proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych,

-celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  kryteria doboru bezrobotnych,

   b)  zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku trwa 4 lata.

 

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy
Komunalna 6
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Wojciech Basiński Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych
Benedykt Wawrzyniak Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona"
Zbigniew Bojnowski Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Andrzej Kałużny Przedstawiciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"
Witold Jarecki Przedstawiciel Tureckiej Izby Gospodarczej
Tomasz Wroniak Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Eugeniusz Królikowski Forum Związków Zawodowych
Zdzisław Czapla Przedstawiciel Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej
Mirosław Pawlak Przedstawiciel nauki
Krzysztof Kałużny Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Romuald Antosik Przedstawiciel Samorządu Miasta Turek None