2017.12.12
Informacja o zakończeniu usuwania azbestu z terenu powiatu tureckiego w 2017r.

Powiat Turecki informuje, że zakończyła się realizacja zaplanowanego na 2017 rok przedsięwzięcia  pn.: „Realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu tureckiego w roku 2017”.

W ramach zadania:

1. Zrealizowano 288 wniosków na transport i utylizację odpadów azbestowych, w tym 29 wniosków na demontaż odpadów zawierających azbest.

2. Osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie 741,540 Mg. Odpady te unieszkodliwione zostały na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest w Zakładzie Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Koninie.

3. Środki przeznaczone na realizację programu pochodziły z następujących źródeł:

- budżet powiatu tureckiego,

- środki gmin powiatu tureckiego,

- pozyskano środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

4. Na realizację programu wydatkowano 269.417,35 tys. zł, z czego 77,94% pokryło dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu, czyli 209.983,88 tys. zł.

5. Wykonawcą prac zostało Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane "T-tel" Tomasz Wieczorek z siedzibą przy ul. Podgórze 20/2, 43-300 Bielsko-Biała wyłonione w drodze przetargu.