2018.12.27
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego VI kadencji.

 

 

Ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie organu stanowiącego Powiatu Tureckiego odbędzie się:

 

27 grudnia 2018 roku o godz. 16:00

w Sali Konferencyjnej im. „Solidarności” Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59.

 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego;

 2. Stwierdzenie quorum;

 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad;

 4. Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu Tureckiego;

 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tureckiego z prac Zarządu wokresie międzysesyjnym;

 6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego odziałaniach podejmowanych wokresie międzysesyjnym;

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok;

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego;

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024;

 

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok:

 1. omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

 2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

 3. przedstawienie opinii komisji stałych rady,

 4. przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

 5. przedstawienie autopoprawek Zarządu do projektu uchwały,

 6. dyskusja nad projektem budżetu,

 7. głosowanie wniesionych autopoprawek Zarządu oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,

 8. głosowanie uchwały;

 1. Interpelacje i zapytania radnych;

 2. Wolne wnioski i informacje;

 3. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego.

 

Zapraszamy do oglądania bezpośredniej transmisji obrad Rady Powiatu Tureckiego.