2017.06.07
Kolejny rok usuwania azbestu w powiecie tureckim

Starostwo Powiatowe w Turku nieprzerwanie od lat kontynuuje proces eliminacji szkodliwych materiałów azbestowych w celu ochrony zdrowia mieszkańców powiatu tureckiego przed stwierdzonymi właściwościami chorobotwórczymi włókien azbestu.

Na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Powiat Turecki w dniu 29 maja 2017 roku w Turku podpisał umowę nr 273.3.2017 na wykonanie zadania pn.: usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu tureckiego w 2017 r. z

 

Przedsiębiorstwem Usługowo – Budowlanym „T-tel” Tomasz Wieczorek

ul. Podgórze 20/2 43-300 Bielsko Biała.

 

Wnioski można składać w terminie do 31 sierpnia 2017 roku.

 

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą spełniać następujące warunki:

 

  • posiadać tytuł prawny do obiektu zlokalizowanego na terenie naszego powiatu,

  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Tureckiego, jako organua dministracji architektoniczno-budowlanej,

  • przedłożyć wniosek na odpowiednim formularzu do właściwego terytorialnie wójta lub burmistrza gminy.

 

W ramach programu finansujemy 100% kosztów demontażu i odbioru eternitu lub 100% samego odbioru zdjętego już eternitu.

 

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Tureckiego oraz budżetów poszczególnych gmin powiatu tureckiego.

 

Szczegółowych informacji dotyczących programu usuwania azbestu udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Turku.