2017.10.05
Konsultacje programu współpracy na 2018 rok
OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.
 
I. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”. 
II. Termin konsultacji: od 05.10.2017 r. do 12.10.2017 r. do godz. 14 00.
III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl .
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Rozwoju i Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

 
Starosta Turecki
           /-/    
 Mariusz Seńko 
 
W załączeniu: 
1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.