2019.02.18
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XLX/314/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2018r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”,

 

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  2. kultury i dziedzictwa narodowego;

  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

  6. nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

  

Starosta Turecki 

/-/ Dariusz Kałużny