2017.11.02
Ogłoszenie naboru na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie
 
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w  zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku 
 
Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,
 
Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. 
 
I. Informacje ogólne:
 
1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w  zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2018 roku.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
 
II. Wymagania stawiane kandydatom:
 
1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
1) nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie;
2) nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności;
3) mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań;
4) posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.
 
III. Zadania komisji konkursowej:
 
1. Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonych 
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej.
2. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego.
3. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.
 
IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:
 
1. Wydział Rozwoju i Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń.
2. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego.
3. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie: 
3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych  
lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. 
4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.
 
V. Miejsce i termin składania zgłoszeń.
 
1. Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej” 
w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty.
2. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 9 listopada 2017 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).
 
  Starosta Turecki
/-/
Mariusz Seńko