2020.03.02

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert 2020

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570), zwanej dalej ustawą, art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz Uchwały
Nr XIII/94/2019 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na rok 2020”,

 

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2020 roku w zakresie:

 

1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

2) kultury i dziedzictwa narodowego;

3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

6) nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

Starosta Turecki

/-/ Dariusz Kałużny