2018.02.09
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku.

 

 

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

 

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:

  1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

  2. kultury i dziedzictwa narodowego;

  3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
    ,

  4. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,

  5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

 

       Starosta Turecki

/-/ Mariusz Seńko