Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i w

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

 

na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.)
oraz Uchwały nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”

 

ogłasza

 

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku.

Wicestrosta

/-/Dariusz Kałużny