2019.07.02
Rozpoczęcie prac nad programem współpracy z NGO na 2020 rok
Uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały prace nad projektem „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
W związku z powyższym, zapraszam organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z terenu Powiatu Tureckiego do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycje priorytetowych zadań publicznych, które powinien uwzględniać program współpracy na 2020 rok.
Propozycje proszę zgłaszać na załączonym formularzu w terminie do dnia 31 lipca 2019r., na jeden z nw. sposobów:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat.turek.pl  
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Wydział Edukacji Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek (decyduje data wpływu do urzędu).
Na kopercie lub w tytule e-maila należy wpisać:
„Zgłoszenie propozycji do projektu programu współpracy na rok 2020”.
 
Jednocześnie, informuję, że zgłoszenie propozycji do programu nie jest jednoznaczne z umieszczeniem ich w programie.
Po zebraniu wszystkich propozycji zostanie przygotowany projekt programu współpracy na 2020 rok, który następnie zostanie poddany konsultacji społecznym. Informacja o wszczęciu procedury konsultacyjnej zostanie umieszczona na stronie internetowej www.powiat.turek.pl, www.bip.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.
                                                                                              
                                                                                                                                                 Starosta Turecki
                       
                                                                                                                                                 Dariusz Kałużny
 
 
 
Załączniki:
  1. Formularz propozycji.
  2. „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
  3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.