2018.04.06
Umowy dzierżawy obwodów łowieckich podpisane

Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku dokonano podziału południowo – wschodniej części Województwa Wielkopolskiego, na obwody łowieckie. Na terenie powiatu tureckiego mieści się 15 obwodów łowieckich (w tym 3 leśne), które są dzierżawione przez 13 kół łowieckich. Na wniosek Polskiego Związku łowieckiego, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz właściwej izby rolniczej, Starosta wydzierżawia polne obwody łowieckie. W dniu 30 marca Starosta Turecki Mariusz Seńko podpisał umowy dzierżawy obwodów łowieckich z przedstawicielami:

a)      Koła Łowieckiego nr 16 „Dzik” Poznań;

b)      Koła Łowieckiego nr 25 „Leśnik” Turek;

c)      Koła Łowieckiego nr 29 „Przepiórka” Turek;

d)      Koła Łowieckiego nr 20 „Lis” Lisków;

e)      Koła Łowieckiego nr 13 „Szarak” Dobra;

f)       Koła Łowieckiego nr 14 „Tur” Turek;

g)      Koła Łowieckiego nr 24 „Venator” Przykona;

h)      Koła Łowieckiego nr 33 „Diana” Turek;

i)       Koła Łowieckiego nr 26 „Sokół” Dobra;

j)       Koła Łowieckiego nr 15 „Sokół” Tuliszków.

W ramach umowy dzierżawcy zobowiązani są m.in.: do prowadzenia racjonalnej gospodarki łowieckiej, współdziałania z nadleśnictwem w ustalaniu stanu zwierząt łownych, terminowego i bieżącego szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych, wypłaty odszkodowań czy też zgłaszania właściwym organom o dostrzeżonych objawach chorób, dokarmiania zwierzyny w okresach występowania niedostatku żeru naturalnego, a także w przypadkach konieczności ograniczenia szkód wyrządzonych przez zwierzynę na polach i w lesie. Umowy obowiązują na okres 10 lat, od 1 kwietnia 2018r. do 31 marca 2028r.