2019.04.12
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku

Uchwałą nr 123/2019 z dnia 12.04.2019 r. Zarząd Powiatu Tureckiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2019 roku  w zakresie:
    1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
    2) kultury i dziedzictwa narodowego,
    3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
    4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
    5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


                                                                                                                                              Starosta Turecki
                                                                                                                                              Dariusz Kałużny
Informacja o wyborze oferentów i przyznanych kwotach.