Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap - rok realizacji 2020 - 2020
Cel projektu
Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
260 857.00 PLN
Wartość dofinansowania
130 428.50 PLN - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Procent dofinansowania
50% - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt realizowany w ramach programu:
FDS 2020 (www.poznan.uw.gov.pl/sor/fundusz-drog-samorzadowych)
oraz poddziałania:
FDS 2020 - Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020
Lata realizacji
2020

Przebudowa drogi - przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona-Dobra w m. Przykona - III etap

Cel zadania:

1. Planowana inwestycja obejmuje 607 m drogi powiatowej nr 4497P Przykona Dobra w m. Przykona.
2. Planowana inwestycja wpłynie na ograniczenie peryferyjności; skrócenie czasu dojazdu do ośrodków wojewódzkich. Syntetyczny wskaźnik peryferyjności czasowej - ok. 35 minut.
3. Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności planowanych terenów inwestycyjnych, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Przy planowanej inwestycji bezpośrednio i pośrednio zlokalizowane są: zakład mięsny, zakład mechaniki pojazdowej, restauracja, zakład hydrauliczny itd. Obecny stan techniczny drogi zniechęca mieszkańców powiatu do jej użytkowania. Droga nr 4497P stanowi bezpośredni dojazd do Przykony i Dobrej (siedziby gmin) oraz do drogi krajowej nr 83 na odcinku Turek-Sieradz. 
4. Zarówno w opinii policji jak i straży pożarnej wynika, że planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zminimalizuje ryzyko kolizji drogowych oraz wypadków.
5. Na drodze powiatowej nr 4497P funkcjonuje komunikacja publiczna (dwóch przewoźników i dwie linie bus).

6. Współczynnik dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. - 73%.
7. Wpływ na realizowane projekty rządowe: planowana inwestycja znajduje się w Turku, mieście jednym ze 122 ośrodków  w tzw. Pakiecie miast średnich, które utraciły swoje funkcje i znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej (wsparcie dwóch filarów: podejmowanie inwestycji publicznych oraz tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych).
W powiecie tureckim na 1000 mieszkańców pracuje 241 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim wynosiło w 2017 roku 4,3% (6,1% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego. Dochody Powiatu wynoszą ok. 85 mln zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 r. stanowi ok. 10% dochodów budżetowych i nie jest "dużym" w skali województwa i całego kraju.

Opis działania:

Długość przebudowanej drogi to 607 m. Droga powiatowa nr 4497P jest zabudowana wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi. Droga posiada przekrój półuliczny z istniejącym chodnikiem. Chodnik oddzielony jest przy krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym drogowym typu ciężkiego oraz zakończony obrzeżem betonowym. Nawierzchnia chodnika wraz z obrzeżem w znacznym stopniu uległy degradacji. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wody opadowe zbierane są poprzez istniejące wpusty przykrawężniku oraz odwodnienie liniowe do rowu przydrożnego poprzez przykanaliki pod konstrukcją jezdni. STAN PROJEKTOWANY Konstrukcja chodnika: kostka brukowa betonowa gr 6cm, podsypka cementowo piaskowo gr 10cm (na poszerzeniu chodnika), istniejąca podbudowa. Konstrukcja zjazdów:  kostka brukowa betonowa gr 6cm, podsypka cementowo piaskowo gr 4cm, istniejąca podbudowa. Odwodnienie nawierzchni jezdni oraz projektowanego chodnika następować będzie poprzez równomierne rozsączkowanie wód opadowych sciekiem przykrawężnikowym do istniejących studni wodościekowych poprzez nadanie projektowanych spadków poprzecznych oraz podłużnych.

STAN ISTNIEJĄCY Długość przebudowanej drogi to 607 m. Droga powiatowa nr 4497P jest zabudowana wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi. Droga posiada przekrój półuliczny z istniejącym chodnikiem. Chodnik oddzielony jest przy krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym drogowym typu ciężkiego oraz zakończony obrzeżem betonowym. Nawierzchnia chodnika wraz z obrzeżem w znacznym stopniu uległy degradacji. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wody opadowe zbierane są poprzez istniejące wpusty przykrawężniku oraz odwodnienie liniowe do rowu przydrożnego poprzez przykanaliki pod konstrukcją jezdni. 

 

Umowa nr 5.19/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatwem Tureckim

o dofinansowanie zadania 

Przebudowa drogi – przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Przykona – III etap

realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

aneks nr 1 z dnia 20 sierpnia 2020 roku do ww. umowy z Wojewodą Wielkopolskim:

 

  1. dofinansowanie ze środków Wojewody: 130.428,50 zł zgodnie z aneksem nr 1
  2. środki własne Powiatu Tureckiego: 130.428,50 zł zgodnie z aneksem nr 1

 

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

  1. rozpoczęcie realizacji zadania: 23 lipca 2020 roku zgodnie z aneksem nr 1
  2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 16 listopada 2020 roku zgodnie z aneksem nr 1
  3. zakończenie finansowe realizacji zadania: 16 stycznia 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1
  4. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2020 roku zgodnie z aneksem nr 1

 

Wykonawcą zadania jest:

Przedsiębiorstwo Róbót Inżynieryjnych spółka zo.o

z siedzibą ulica Komunalna 8, 62 - 700 Turek

Termin wykonania zadania: 16 listopada  2020 roku

Wartość umowy: 259.857,00 zł brutto

Roboty zakończono: 13 listopada 2020 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 24 listopada 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 24 listopada 2020 roku: 256.929,04 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- kwota zadania końcowa ogólem 258.159,04 zł 

- koszty kwalifikowane 257.929,04 zł

- koszty niekwalifikowane 230 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego 128.964,52 zł

 

 

Etapy realizacji

2021.03.03 Zatwierdzenie rozliczenia końcowego dotacji Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.18 Promocja - iturek.net
2020.12.18 Promocja - facebook @zdpturek
2020.12.18 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.11.24 Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania przez Wykonawcę zadania
2020.11.13 Zakończenie robót budowlanych
2020.10.23 Promocja - facebook @zdpturek
2020.10.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.08.20 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą Wielkopolskim
2020.07.23 Promocja - turek.net.pl
2020.07.23 Promocja - iturek.net
2020.07.23 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.23 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.07.23 Przekazanie placu budowy wykonawcy zadania
2020.07.23 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania
2020.07.23 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.07.02 Promocja - tv. wielkopolska
2020.07.01 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.01 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.06.30 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.19/20
2020.06.10 Wszczęcie postępowania przetargowego na zadanie
2020.04.24 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.04.23 Promocja - facebook @zdpturek

Galeria zdjęć