Patronat Honorowy Starosty Tureckiego

Objęcie Patronatem Honorowym Starosty Tureckiego oraz Jego udział w Komitecie Honorowym dotyczy przedsięwzięć o szczególnej randze i znaczeniu dla powiatu, mających zasięg regionalny lub ogólnokrajowy, w szczególności przyczyniających się do:

-promocji Powiatu Tureckiego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji kultury, edukacji, turystyki oraz sportu

-rozwoju aktywności gospodarczej 

-promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej 

-działań na rzecz ochrony środowiska

-rozwoju inicjatyw służących integracji społeczności lokalnej

Objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udział Starosty Tureckiego w Komitecie Honorowym nie są równoznaczne ze zobowiązaniem finansowym lub organizacyjnym dla Powiatu Tureckiego i nie stanowią jednocześnie deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony samorządu Powiatu Tureckiego.

W przypadku objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Tureckiego organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do odpowiedniego oznakowania przedsięwzięcia herbem Powiatu Tureckiego, informacją na materiałach promocyjnych organizatora (plakatach, banerach, folderach okolicznościowych, zaproszeniach), że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Honorowym Starosty Tureckiego, z jednoczesnym zobowiązaniem organizatora do poinformowania o tym fakcie mediów (lokalnej telewizji, prasy, radia).

W uzasadnionych przypadkach Starosta może zastrzec wykorzystanie dodatkowo własnych materiałów promocyjnych będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Turku.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Patronatem Honorowym Starosty Tureckiego lub o udział Starosty Tureckiego w Komitecie Honorowym powinien być złożony wyłącznie w formie pisemnej, nie później niż 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem jego realizacji na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, Wydział Organizacyjny, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek. 

Wniosek powiniem zawierać następujące dane: nazwa przedsięwzięcia, data (czas trwania) i krókti jego odpis, pełna nazwa i dane teleadresowe organizatora oraz uzasadnienie prośby objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Tureckiego w Komitecie Honorowym. 

Informacje na temat objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Tureckiego w Komitecie Honorowym oraz rejestr wniosków prowadzone są przez Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Turku.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Turku, właściwe Wydziały i Samodzielne Stanowiska Urzędu lub na wniosek Sekretarza Powiatu właściwe jednostki organizacyjne powiatu przygotowują opinie merytoryczną, okreslającą celowość objęcia Patronatem Honorowym lub udziału Starosty Tureckiego w Komitecie Honorowym przedsięwzięcia. 

Informacje o objęciu lub odmowie objęcia Patronatu Honorowego Starosty Tureckiego lub udziale Starosty w Komitecie Honorowym przekazywane są wnioskodawcom w formie pisemnej, bez konieczności podania uzasadnienia.

Informacja o objęciu Patronatem Honorowym Starosty Tureckiego i udziale Starosty w Komitecie Honorowym zamieszczona zostaje na stronie intenetowej Starostwa Powiatowego w Turku.