Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - rok realizacji 2019 - 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych

Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku

Cel projektu:

1. Ulica Zdrojki Lewe rozpoczyna od skrzyżowania z ulicą gminną (Kaczmarskiego), a kończy skrzyżowaniem z ulicą powiatową (Chopina). Ulica Chopina łączy się bezpośrednio z drogą wojewódzką nr 470 Kalisz - Kościelec. 
2. Planowana inwestycja wpłynie na ograniczenie peryferyjności; skrócenie czasu dojazdu do ośrodków wojewódzkich. Syntetyczny wskaźnik peryferyjności czasowej - ok. 35 minut.
3. Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności planowanych terenów inwestycyjnych, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Ulicą Zdrojki Lewe można bezpośrednio dojechać do lasu - terenów rekreacyjnych. Przy planowanej inwestycji bezpośrednio i pośrednio zlokalizowane są: stacja elektroenergetyczna, która ma znaczenie strategiczne dla całego regionu, szkółka roślin ozdobnych, 4 cmenarze, skład budowlany itd. Obecnie zniszczona nawierzchnia znięchęca mieszkańców powiatu do jej użytkowania. Ulica Zdrojki Lewe pośrednio jest dojazdową do szpitala, ośrodka zdrowia, urzędów, szkół, sklepów itp.  Ze względu na bliską lokalizację cmentarzy, w okolicach świąt np. Wszystkich Świętych czy Wielkanocy, mieszkańcy Zdrojek Lewych mają utrudniony dojazd do swoich posesji. Odwiedzający cmentarze korkują ulicę, a policja musi kierować ruchem. 
4. Zarówno w opinii policji jak i straży pożarnej wynika, że planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zminimalizuje ryzyko kolizji drogowych oraz wypadków. Ze względu na lokalizację stacji elektroenergetycznej i ryzyko awarii, zwarcia instalacji lub pożaru, przedmiotowa inwestycja ułatwi poruszanie się pojazdów służb ratowniczych.

Opis działania:

Ulica Zdrojki Lewe położona jest w mieście Turek. Początek opracowania znajduje się na skrzyżowaniu z ulicą Kaczmarskiego (ulica gminna), a kończy się na skrzyżowaniu z ulicą Chopina (ulica powiatowa). Ulica Zdrojki Lewe krzyżuje się z ulicami gminnymi: Lutosławskiego, Ogińskiego, Kurpińskiego, Żeleńskiego, Nowowiejskiego, Bursztynową. Ulica posiada w większości nawierzchnię gruntową. Brak wydzielonych chodników, ścieżki rowerowej. Taki stan techniczny powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych oraz stwarza duże niebezpieczeństwo potrącenia. Na całej długości opracowania znajdują się drzewa i krzewy, które ze względu na kolizję projektowanymi rozwiązaniami technicznymi przeznaczono do wycinki. Po obu stronach ulicy zlokalizowana jest bardzo gęsta zabudowa jednorodzinna, sporadycznie występują pola uprawne. Brak systemu odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe wnikają w nawierzchnię gruntową. STAN PROJEKTOWANY Budowę ulicy zaprojektowano w sposób zapewniający optymalne wykorzystanie dostępnego pasa drogowego przy zapewnieniu jak największej płynności oraz bezpieczeństwa ruchu. Nawierzchnię jezdni zaprojektowano jako nawierzchnię bitumiczną, natomiast nawierzchnię chodników, ścieżki rowerowej i zjazdów przewidziano z betonowej kostki brukowej. Zaprojektowano obustronne chodniki oddzielone pasem zieleni. Po prawej stronie zaprojektowano ścieżkę rowerową. W miejscach, gdzie zlokalizowane są bramy wjazdowe do posesji zaprojektowano zjazdy o szerokościach dopasowanych do istniejących warunków, jednak nie większych niż szerokość jezdni. Zaprojektowano przejścia dla pieszych; oznakowanie pionowe i poziome. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia prędkości pojazdów zaprojektowano 6 progów zwalniających. Wszystkie zastosowane rozwiązania mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych użytkowników drogi. Po prawej stronie zaprojektowano chodnik o długości 346 m oraz ścieżkę rowerową odługości 346 m oddzieloną od chodnika pasem zieleni.  Po prawej stronie zaplanowano również drogę pieszo-rowerową o długości 1612 m. Po lewej stronie ulicy zlokalizowany zostanie chodnik o łącznej długości 1958  m (34 m usytuowany przy drodze, a 1924 m odsunięty od drogi). Zaplanowano, iż inwestycja zostanie zrealizowana w ramach min. dwóch zamówień publicznych. 

 

Etap I

Wykonawcą zadania jest:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp.zo.o

z siedzibą ulica Komunalna 4, 62 – 700 Turek

Termin wykonania zadania: 26 lipca 2019 roku

Wartość umowy: 698.422,91 zł brutto

Roboty zakończono: 26 lipca 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego: 647.673,11 zł brutto

 

Etap II

Wykonawcą zadania jest:

Konsorcjum firm:

M.K STELLA Konrad Marek

z siedzibą ulica Południowa 37, 62 – 600 Koło

Partner:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych Jakub Wawrzyniak

z siedzibą ulica Zaremby 16/9, 62 – 740 Tuliszków

Termin wykonania zadania: 14 sierpnia 2020 roku

Termin wykonnia zadania zgodnie z aneksem nr 5 z dnia 30.09.2020: 16 października 2020 roku

Potwierdzenia zakończenia wykonania zadania przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 19 października 2020 roku

Wartość umowy: 6.811.086,66 zł brutto

Wartość umowy zgodnie z aneksem nr 4 z dnia 25.09.2020: 6.769.867,09 zł brutto

Roboty zakończono: 19 października 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 16 listopada 2020 roku: 6.736.793,,82 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- kwota zadania końcowa ogólem 7.383.378,80 zł 

- kwota kwalifikowana 7.176.321,51 zł

- kwota niekwalifikowana 207.057,29 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego 4.305.792,00 zł

- kwota wkładu własnego zadania końcowa 2.870.529,51 zł

 

 

Etapy realizacji

2021.03.05 Zatwierdzenie rozliczenia końcowego dotacji Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.31 Przesłanie rozliczenia końcowego dofinansowania do Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.09 Promocja - facebook @zdpturek
2020.12.09 Promocja - facebook @powiatturek
2020.12.05 Promocja - facebook @zdpturek
2020.12.05 Promocja - iturek.net
2020.12.04 Promocja - tv.wielkopolska
2020.12.04 Promocja - facebook @zdpturek
2020.12.04 Promocja - facebook @powiatturek
2020.12.04 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.12.04 Uroczysty odbiór - oddanie do użytkowania budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku
2020.12.04 Promocja - turek.net.pl
2020.11.16 Protokół odbioru końcowego II etap
2020.11.13 Podpisanie aneksu nr 3 do umowy z Wojewodą Wlkp.
2020.10.19 Potwierdzenie zakończenia zadania - etap II
2020.10.09 Promocja - facebook @zdpturek
2020.10.09 Promocja - facebook @powiatturek
2020.09.30 Podpisanie aneksu nr 5 do umowy z wykonawcą zadania - etap II
2020.09.25 Podpisanie aneksu nr 4 do umowy z wykonawcą zadania - etap II
2020.08.17 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy z Wojewodą Wlkp.
2020.08.12 Podpisanie aneksu nr 3 do umowy z wykonawcą zadania - etap II
2020.07.15 Protokół odbioru częściowego nr 2 - etap II
2020.07.02 Podpisanie aneksu nr 2 do umowy z wykonawcą zadania - etap II
2020.05.25 Podpisanie protokołu konieczności nr 1 - etap II
2020.03.20 Promocja - facebook @zdpturek
2020.01.30 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.01.30 Promocja - www.powiat.turek.pl
2019.12.20 Protokół odbioru częściowego nr 1 - etap II
2019.11.14 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wojewodą Wlkp.
2019.10.22 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z wykonawcą zadania - etap II
2019.10.22 Przekazanie placu budowy wykonawcy - etap II
2019.10.22 Promocja - turek.net.pl
2019.10.22 Promocja - tv.wielkopolska
2019.10.22 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - etap II
2019.10.10 Promocja - tv.wielkopolska
2019.10.09 Podpisanie umowy z Wojewodą Wlkp. nr 10.122/19
2019.09.06 Promocja - tv.wielkopolska
2019.09.05 Promocja - turek.net.pl
2019.09.03 Promocja - iturek.net
2019.08.21 Protokół odbioru końcowego - etap I
2019.07.26 Zakończenie robót - I etap
2019.07.17 Protokół odbioru częściowego - etap I
2019.04.18 Promocja - turek.net.pl
2019.04.17 Promocja - www.powiat.turek.pl
2019.04.17 Promocja - iturek.net
2019.04.11 Przekazanie placu budowy wykonawcy - etap I
2019.04.11 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - etap I

Galeria zdjęć