Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień July 7, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 378 (-23)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 122 (+16)
 • Osoby hospitalizowane: 11
 • Osoby zakażone ogółem: 139 (+7)
 • Osoby zakażone obecnie: 131 (+7)
 • Osoby wyleczone: 8
 • Liczba zgonów: 0
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego 2020 - 2023
Cel projektu
Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Beneficjent
Turecka Izba Gospodarcza - Powiat Turecki - Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego
Wartość
1 087 744.80 PLN
Wartość dofinansowania
977 839.80 PLN - Kwota dofinansowania
Procent dofinansowania
90% - Kwota dofinansowania
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)
oraz poddziałania:
WRPO 8.3.1 - Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Lata realizacji
2020 - 2023

Data rozpoczęcia projektu: 29 czerwca 2020

Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2023

Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy
Nr konkursu: RPWP.08.03.01-IZ.00-30-001/19

Realizujący projekt:

Turecka Izba Gospodarcza – partner wiodący

udział finansowy partnera w projekcie: 357.284,00 zł

Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego - partner

udział finansowy partnera w projekcie: 32.870,00

Powiat Turecki - partner

udział finansowy partnera w projekcie: 516.300,00 zł

 

Szkoły, których organem prowadzącym jest Powiat Turecki objęte wsparciem w ramach projektu, to:

 1. Zespół Szkół Technicznych w Turku
 2. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Turku

 

Zadania uwzględnione w projekcie:

Zadanie nr 1. Wsparcie szkoleniowe dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 2. Studia podyplomowe i kursy  kwalifikacyjne dla nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym wspierania wysokiej jakości kształcenia w CKP przy ZSR w Kaczkach Średnich - Kursy/szkolenia/studia podyplomowe

Zadanie nr 3. Doradztwo zawodowe i tworzenie Pik - Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Zadanie nr 4. Organizacja staży u pracodawców - Praktyki i staże

Zadanie nr 5. Doposażenie pracowni - Dostosowanie/modernizacja budynków i pomieszczeń oraz doposażenie/wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych

 

Powiat Turecki odpowiedzialny jest za realizację nw. zadań:

 

Zadanie nr 1 – pozycja nr 1 do 8 i 10 do 20 (bez pozycji nr 9)

 1. Przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego dla 30 uczniów ZSR – Karta Nauczyciela
 2. Przeprowadzenie egzaminu operator wózka widłowego dla 30 uczniów ZSR - Fv
 3. Przeprowadzenie kursu eksploatacja kombajnów zbożowych z elementami precyzyjnego rolnictwa

    dla 60 uczniów ZSR - Karta nauczyciela

 1. Zakup materiałów do przeprowadzenia kursu eksploatacja kombajnów zbożowych z elementami

    precyzyjnego rolnictwa dla 60 uczniów ZSR - 3 zestawy - Fv

 1. Przeprowadzenie szkoleniaw zakresie obsługi w programowania maszyny do cięcia wodą dla 60

     uczniów ZST - Karta nauczyciela

 1. materiały bezpośredniego żużycia dla przeprowadzenie szkoleniaw zakresie obsługi

    w programowania maszyny do cięcia wodą dla 60 uczniów ZST - 3 zestawy Fv

 1. Prowadzenie szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie DMG dla 60 uczniów ZST

    Karta Nauczyciela

 1. Materiały bezpośredniego zużycia dla prowadzenia szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych

    numerycznie DMG dla 60 uczniów ZST - 3 zestawy Fv

 1. Przeprowadzenie kursu SEP do 1kv dla 30 uczniów ZSR - Karta Nauczyciela
 2. Przeprowadzenie egzaminu na kursie SEP dla 30 uczniów - Fv ZSR
 3. Przeprowadzenie kursu rozliczanie czasu pracy kierowców dla 24 uczniów ZST Karta nauczyciela
 4. Przeprowadzenie szkolenia z programowania w języku C++ dla 20 uczniów ZST

      karta nauczyciela

 1. Prowadzenie szkolenia z zakresu urządzeń i technik transmisyjnych dla 20 uczniów ZST

      Karta nauczyciela

 1. Przeprowadzenie szkolenia z zakresu spawania MAG dla 20 uczniów ZST – Karta Nauczyciela
 2. Egzamin - szkolenie MAG dla 20 uczniów ZST - Fv
 3. Koszt zakupu materiałów do szkolenia MAG dla 20 uczniów ZST - Fv
 4. Prowadzenie szkolenia zaawansowanego w zakresie projektowania CAD/CAM dla 50 uczniów

      ZST - 10 grup - Karta nauczyciela

 1. Prowadzenie szkolenia w zakresie obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS dla 60 uczniów

      ZST - Karta nauczyciela

 1. Materiały do szkolenia z obrabiarek sterowanych numerycznie HAAS dla 3 grup - Fv ZST

Razem: 551.500,00 – 37.500,00 = 514.000,00 zł

Wkład własny: 52.985,00 pozycja nr 1,2,18 wniosku.

 Zadanie nr 5 – w całości pozycja nr 38

 1. Projektor multimedialny ZST

Razem: 2.300,00 zł

Wkład własny: 0,00 zł

 

TIG i CWRKDiZ odpowiedzialni jest za realizację nw. zadań zgodnie z wnioskiem:

Zadanie nr 1 – tylko pozycja nr 9

Zadanie nr 2 – w całości pozycja o d 21 do 26

Zadanie nr 3 – w całości pozycja o d 27 do 33

Zadanie nr 4 – w całości pozycja o d 34 do 37

 

 

Etapy realizacji

2020.04.30 Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2165 / 2020 - lista projektów wybranych do dofinansowania poz. nr 13
2019.03.14 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie powołania partnerstwa TIG - PT - CWRKDiZ