Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie - rok realizacji 2019 - 2020
Cel projektu
Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
554 088.58 PLN
Wartość dofinansowania
332 453.00 PLN - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Procent dofinansowania
60% - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt realizowany w ramach programu:
FDS 2019 (www.poznan.uw.gov.pl/sor/fundusz-drog-samorzadowych)
oraz poddziałania:
FDS 2019 - FDS 2019
Lata realizacji
2019 - 2020

Przebudowa drogi - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 4490P w m. Kowale Pańskie

Cel projektu:

Realizowane zadanie istotnie wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 83 oraz drogi wojewódzkiej nr 471. Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na dostępność komunikacyjną do lokalnych ośrodków usługowych np. ,,Apteki Zielonej", ,,Hotelu Karczmy pod Kasztanami" oraz obiektów użyteczności publicznej tj. zabytków w  zespołach dworsko-parkowych z poł XIX i XX w. oraz Kościoła Siedmiu Boleści NMP. Ponadto w gminie Kawęczyn rozwija się turystyka i są wyznaczone szlaki dydaktyczne piesze i rowerowe np. ,,Pętla Kawęczyńska" o długości 26,5 km. oraz szlak konny ,, Kawęczyńska Przygoda w Siodle". Znacznie poprawi się bezpieczny dostęp do placówek dukacyjnych. Obszar planowanej inwestycji jest zagrożony marginalizacją, dlatego bardzo ważne jest tworzenie warunków do rozwoju tego obszaru peryferyjnego poprzez rozbudowę infrastruktury, co wpłynie również na promocję terenów inwestycyjnych. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kawęczyn, tereny inwestycyjne bezpośrednio przylegające do planowanej inwestycji wynoszą 36 ha. Obszary wiejskie  borykają się z problemem odpływu ludności, więc według określonych kierunków zmian w polityce regionalnej UE po roku 2020 wskazane jest udoskonalanie i interwencja w poprawę rozwoju tych obszarów. Problemem obszaru planowanej inwestycji jest brak odpowiedniej infrastruktury odpowiadającej potrzebom mieszkańców i przyszłych inwestorów. 
Współczynnik dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. - 73%.

Opis działania:

STAN ISTNIEJĄCY:
Projektowana budowa obejmuje odcinek ok. 393 m. Istniejący chodnik występuje jedynie na początku odcinka projektowanego - na długości około 24 m, na długości 369 m chodnika nie ma. Na pozostałym terenie inwestycji występują rowy przydrożne. Brak chodnika powoduje konieczność poruszania się pieszych bezpośrednio przy jezdni. Budowa chodnika przyczyni się do znacznego poprawienia parametrów bezpieczeństwa w tym głównie pieszych uczestników ruchu. Przedmiotowa lokalizacja jest w niedalekiej odległości od istniejacej szkoły podstawowej dlatego też projektowany ciąg pieszy jest niezbędy dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci uczęszczających na zajęcia.
STAN PROJEKTOWANY:
Projektem zagospodarowania objęto przebudowę części istniejącego chodnika (24 m) oraz nowoprojektowany chodnik (369 m) wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 4490P. Zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00m o nawierzchni z kostki szarej bezfazowej gr. 6cm. Zaplanowano zjazdy o poprawionej geometrii wykonanej z kostki czerwonej bezfazowej gr. 8cm. Zaprojektowano opaskę ściekową o szerokości 0,20m. Do ograniczenia jezdni na powyższych odcinkach zaprojektowano krawężniki drogowe oraz najazdowe (zjazdy indywidualne, przejścia dla pieszych). Do ograniczenia chodnika zastosowano obrzeża betonowe.
Odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych z odcinka drogi powiatowej nr 4490P projektuje się w sposób grawitacyjny z nawierzchni istniejącej jezdni i projektowanego chodnika poprzez sieć kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe do rowu przydrożnego poprzez włączenie się do istniejącego przepustu pod zjazdem. Istniejący po stronie projektowanego chodnika rów ziemny zostanie zlikwidowany, a wody opadowe będą przejmowane poprzez wpusty uliczne DN500, wyposażone w część osadnikową o wysokości 100cm.
Odwodnienie projektuje się kolektorami deszczowymi z rur i kształtek PVC-U lite o średnicy dn 500 i sztywności obwodowej SN8.

Dofinansowanie zadania przez Gminę Kawęczyn:

Umowa o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu z dnia 11 maja 2020 roku przez Gminę Kawęczyn na podstawie uchwały Rady Gminy Kawęczyn nr XVII/149/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 roku

Wysokość udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu wynosi: 37.458,78 zł

 

Wykonawcą zadania było:

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Robót Wodno – Kanalizacyjnych

Dominika Wawrzyniak

Zaremby 16/9, 62 – 740 Tuliszków

Partner Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowalanych

Jakub Wawrzyniak

Zaremby 16/9, 62 – 740 Tuliszków

 

Termin wykonania zadania: 30 czerwca 2020 roku

Wartość umowy: 468.234,75 zł brutto

Roboty zakończono: 30 czerwca 2020 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 14 lipca 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego: 464.181,32 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- kwota zadania końcowa ogólem 464.181,32 zł 

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego 278.508,00 zł

- kwota wkładu własnego zadania końcowa 185.673,32 zł

- kwota zwrotu dofinansowania od Wojewody Wielkopolskiego wynikająca z rozliczenia kocowego zadania 53.945,00 zł

 

Etapy realizacji

2020.10.22 Zatwierdzenie rozliczenia końcowego zadania przez Wojewodę Wlkp.
2020.09.14 Przesłanie uzupełnienia rozliczenia końcowego zadania do Wojewody Wlkp.
2020.08.13 Przesłanie rozliczenia końcowego zadania do Wojewody Wlkp.
2020.07.27 Promocja - tv.wielkopolska
2020.07.27 Promocja - facebook @gminakaweczyn
2020.07.27 Promocja - iturek.net
2020.07.27 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.27 Promocja - facebook @wielkopolskiurzadwojewodzki
2020.07.27 Promocja - facebook @wojewodamikolajczyk
2020.07.27 Oficjalne otwarcie chodnika - wizyta Wojewody Wielkopolskiego
2020.07.14 Podpisanie protokołu odbioru końcowego z wykonawcą zadania
2020.07.06 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.07.06 Promocja - facebook @zdpturek
2020.06.30 Zakończenie robót budowlanych
2020.04.10 Promocja - facebook @zdpturek
2019.12.23 Podpisanie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr 10.252/19
2019.12.19 Przekazanie placu budowy wykonawcy zdania
2019.12.19 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania

Galeria zdjęć