Nieodpłatna pomoc prawna

 

Na terenie Powiatu Tureckiego w 2019 roku funkcjonują 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

PUNKT NR 1 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionej lokalizacji:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Turku, ul. Komunalna 6, 62-700 Turek


PUNKT NR 2 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Gminy w Przykonie, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona
 • Urząd Miejski w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra
 • Urząd Gminy w Kawęczynie, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn

 

PUNKT NR 3 – PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych odpowiednio przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu funkcjonuje w poniżej wymienionych lokalizacjach:

 • Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków
 • Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie, ul. Kaliska 2, 62-709 Malanów
 • Urząd Gminy w Brudzewie, ul. Turkowska 29, 62-720 Brudzew

HARMONOGRAM UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

 
UWAGA!!!
 • Zmiana lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Malanów.

W związku z remontem w budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie od 27 maja 2019r. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej na czas remontu został przeniesiony do budynku Urzędu Gminy w Malanowie, ul. Turecka 16, 62-709 Malanów (pok. nr 15).

 • Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2019 r. (piątek) nie będzie czynny Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Tuliszkowie.

Odrobienie dyżuru w punkcie nastąpi 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 12.00.

 

UPRAWNIENI                   

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i która złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

REJESTRACJA WIZYT

Od 1 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Tureckiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizy telefonicznie pod nr tel. 63 222 33 03 lub poprzez pocztę elektroniczną: npp@powiat.turek.pl.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.                   

Kobietom w ciąży udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. przez telefon, Internet, poprzez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania albo w innym miejscu wyposażonym w sprzęt ułatwiający komunikację lub z dostępem do tłumacza języka migowego.

Osoby, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną oświadczenia i danych kontaktowych osoby uprawnionej, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

 

OPINIE

Osoba uprawniona może wyrazić opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim na specjalnym druku udostępnionym przez osobę udzielającą porady – Karta Pomocy część B, opatrzoną pieczęcią Starostwa Powiatowego w Turku. Po wypełnieniu druku osoba uprawniona umieszcza go w urnie znajdującej się w punkcie świadczenia nieodpłatnej pomocy.

 

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA                                       

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • nieodpłatną mediację (w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligatoryjnie),
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

W ramach poradnictwa obywatelskiego może być również świadczona nieodpłatna mediacja.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Może to być także osoba prawna np.  firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

 

UWAGA!!!

Na terenie Powiatu Tureckiego nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i nieodpłatna mediacja w ramach stałych dyżurów pojawią się w 2020 roku.

 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub w części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informuje osobę uprawnioną o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa - formularz zgłoszenia/aktualizacji

 

EDUKACJA

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzające do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczące w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 • prawach i obowiązkach obywatelskich;
 • działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej;
 • mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 • możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 • dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Zadania z zakresu edukacji prawnej mogą być realizowane w formach, które w szczególności polegają na opracowaniu informatorów i poradników, prowadzeniu otwartych wykładów i warsztatów oraz rozpowszechnianiu informacji za pośrednictwem środków masowego przekazu i innych zwyczajowo przyjętych form komunikacji, w tym prowadzeniu kampanii społecznych.

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Powiatu Tureckiego zadania z zakresu edukacji prawnej są realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Wsparcie, Informacja, Rozwój” z siedzibą w Górze w ramach umowy na prowadzenie punktu poradniczego.

Broszury i publikację

https://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/        

                                                                      

Podstawa Prawna
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn. zm.).

 

Więcej informacji:

https://www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

http://bip.powiat.turek.pl/67/Nieodplatna_pomoc_prawna/