Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych laptopów dla I LO Turek

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych laptopów dla I LO Turek
Cel projektu
Aktywna Tablica 2020 - zakup pomocy dydaktycznych dla I LO Turek
Beneficjent
None
Wartość
17 500.00 PLN
Wartość dofinansowania
14 000.00 PLN - Dotacja Rządowy Program Aktywna Tablica - edycja 2020
Procent dofinansowania
80% - Dotacja Rządowy Program Aktywna Tablica - edycja 2020
Projekt realizowany w ramach programu:
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2020

W 2020 r. wsparcie finansowe może być przeznaczone na zakup laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej.

Szkoły, uprawnione do uzyskania dofinansowania w 2020 r., które w wystarczającym stopniu zostały już wyposażone w laptopy, będą mogły wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w 2020 r. również na zakup innego sprzętu lub pomocy dydaktycznych, w tym: 

 • tablicy interaktywnej (tablicy interaktywnej z projektorem ultraogniskowym lub tablicy interaktywnej bez projektora ultraogniskowego),
 • projektora lub projektora ultrakrótkoogniskowego,
 • głośników lub innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku,
 • interaktywnego monitora dotykowego o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Szkoły, które złożą wnioski na zakup laptopów w 2020 r. będą zwolnione z wymogu dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Wysokość wsparcia finansowego może wynieść maksymalnie 14 tys. zł dla szkoły i nie może przekroczyć 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Organy prowadzące są obowiązane zapewnić, aby szkoły i SOSW, w odniesieniu do których otrzymały wsparcie finansowe, podjęły działania dotyczące wdrożenia stosowania TIK w procesie nauczania polegające na:

uczestniczeniu przez wskazaną grupę nauczycieli szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej lub SOSW w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu w liczbie uczestników wskazanej w § 6 rozporządzenia,

uczestniczeniu przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

 • udziale w co najmniej trzech spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
 • zorganizowaniu w szkole lub SOSW, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
 • dzieleniu się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk,

wyznaczeniu szkolnego e-ko ordynatora do koordynowania działań w zakresie stosowania TIK w szkole lub SOSW oraz powołaniu nauczycielskich zespołów

samokształceniowych, które wspierają dyrektora szkoły lub SOSW i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły lub SOSW z wykorzystaniem TIK,

wykorzystywaniu TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły biorącej udział w Programie, w wymiarze co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w każdym roku szkolnym realizacji Programu począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych,

przedstawieniu organowi prowadzącemu szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową lub SOSW sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie, oraz:

 • ocenę wpływu stosowania TIK w szkołach lub SOSW na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się,
 • charakterystykę problemów i barier w realizacji Programu,
 • ocenę stopnia realizacji przez szkoły lub SOSW zadań wynikających z udziału w Programie,

wypełnianiu ankiet oraz udziale w badaniach na potrzeby przeprowadzenia ewaluacji Programu, o których mowa w § 20 rozporządzenia

 

Wramach programu zamierza się zakupić dla I Liceum Ogólnokształcącego w Turku:

Zakup laptoów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej - 5 szt.

- 5 szt. lptopoów 

- 5 szt. kamer internetowych ze statywem

Wartośc projketu:

- dotacja Wojewody Wielkpolskiego 14.000,00 zł

- wkład własny z budżetu powiatu 3.500,00 zł 

- razem 17.500,00 zł

 

Rozliczenie projketu:

- zakup 5 szt. laptopów - umowa z dnia 30 listopada 2020 roku o wartości 15.067,50 zł

- zakup 5 szt. kamer interenetowych ze statywami - umowa z dnia 23 grudnia 2020 roku o wartości 3.081,15 zł

- razem 15.067,50 zł + 3.081,15 zł = 18.148,65 zł

- dotacja Wojewody Wielkpolskiego 14.000,00 zł

- wkład własny z budżetu powiatu 4.148,65 zł 

- razem: 18.148,65 zł 

 

Etapy realizacji

2021.01.08 Rozliczenie dotacji - przesłanie rozliczenia do Kuratorium Oświaty w Poznaniu
2021.01.04 Promocja - turek.net.pl
2021.01.02 Promocja - iturek.net
2020.12.31 Promocja - facebook @powiatturek
2020.12.31 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.12.28 Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie 5 szt. kamerek + statyw dla I LO w Turku
2020.12.23 Podpisanie protokołu odbioru - zakup 5 szt. kamerek + statyw dla I LO w Turku
2020.12.23 Podpisanie umowy dostawy - zakup 5 szt. kamerek + statyw dla I LO w Turku - 3.081,15 zł
2020.12.22 Uchwała Zarządu Powiatu - przekazanie 5 szt. laptopów dla I LO w Turku
2020.12.03 Podpisanie protokołu odbioru - zakup 5 szt. laptopów dla I LO w Turku
2020.12.02 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg zakup 5 szt. kamer + statyw dla I LO w Turku
2020.11.30 Podpisanie umowy dostawy - zakup 5 szt. laptopów dla I LO w Turku - 15.067,50 zł
2020.11.24 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - Aktywna Tablica
2020.11.12 Ogłoszenie o zamówieniu - przetarg zakup 5 szt. laptopów dla I LO w Turku
2020.10.29 Złożenie wniosku przez organ prowadzący

Galeria zdjęć