Dla osób niesłyszących

W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) w Starostwie Powiatowym w Turku wprowadza się następujące zasady dostępu do usług przy wykorzystaniu środków wspierających komunikowanie się:

 1. Informacje dotyczące działalności urzędu dostępne są na stronach internetowych: http://www.powiat.turek.pl oraz http://www.bip.powiat.turek.pl/
 2. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: starostwo@powiat.turek.pl
 3. Osoba uprawniona może komunikować się za pośrednictwem faksu numer 63 278 83 19.
 4. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach ze Starostwem Powiatowym w Turku.
 5. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
 6. Starostwo Powiatowe w Turku zapewnia osobom uprawnionym dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN.
 7. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz 721 ze zm.).
 8. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 9. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej lub ustnej w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku bądź na adres poczty elektronicznej starostwo@powiat.turek.pl lub za pośrednictwem faksu na numer 63 278 83 19.
 10. W zgłoszeniu osoba uprawniona wskazuje termin, wybraną metodę komunikowania się i rodzaj sprawy związanej z realizacją świadczenia. Wzór druku zgłoszenia świadczenia w załączeniu do informacji.
 11. W przypadku wniesienia przez osobę uprawnioną zgłoszenia w formie ustnej pracownik Starostwa wypełnia odpowiednio druk zgłoszenia, sporządzając na nim adnotację co do okoliczności sporządzenia oraz podpisując imieniem i nazwiskiem wraz ze wskazaniem stanowiska służbowego.
 12. Zgłoszenie nie wniesione na druku uznaje się za zgłoszenie, o ile zawiera wszystkie dane i informacje niezbędne do realizacji świadczenia.
 13. Starostwo Powiatowe w Turku zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 14. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje inną formę realizacji dostępu do usług.

Starostwo Powiatowe w Turku udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy,
w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.