Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - 2022

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku - 2022
Cel projektu
Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
748 819.60 PLN
Wartość dofinansowania
524 173.72 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy fundusz celowy
Procent dofinansowania
70% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - Państwowy fundusz celowy
Projekt realizowany w ramach programu:
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2022 - który jest Państwowym Funduszem Celowym (https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog)
oraz poddziałania:
RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy - RFRD edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy
Lata realizacji
2022 - 2022

Rządowy Fundusz Rozowju Dróg - edycja 2022 - Państwowy Fundusz Celowy

 

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku.

 

Całkowita wartość inwestycji: 748.819,60 zł brutto

Kwalifikowana wartość zadania: 748.819,60 zł brutto

Niekwalifikowana wartość zadania: 0 zł

Kwota przyznanych środków 70% - 524.173,72 zł brutto

Kwota środków własnych: 224.645,88 zł brutto

Termin realizacji zadania: 04.2022 – 09.2022

Pozycja nr 35 listy podstawowej zatwierdzającej Prezesa Rady Ministrów

 

Przebudowa ulicy powiatowej Uniejowskiej w Turku obejmuje swoim zakresem:

 • wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
 • wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
 • wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm
 • wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm
 • wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej
 • ułożenie krawężnika betonowego o wymiarach 15x30 cm
 • ułożenie obrzeża betonowego o wymiarach 8x30 cm
 • ułożenie opornika betonowego o wymiarach 12x25 cm
 • wykonanie oznakowania pionowego
 • wykonanie oznakowania poziomego

 

Umowa o dofinansowanie zadania z Wojewodą Wielkopolskim nr 9.15/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

Aneks nr 1 z dnia 15 czerwca 2022 roku

- kwota dofinansowania: 524.173,72 zł

- kwota środkó własnych: 627.113,00 zł

- termin zakończenia rzeczowego złego zadania: 08 listopada 2022 roku

 

Zadane to jest również dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwstycji Lokalnych III pula (II nabór)

wysokość dofinansowania z RFIL III pula wynosi 354.285,89 zł brutto

 

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych spółka zo.o

- wartośc umowy na roboty budowlane nr 12/2022 z dnia 12 maja 2022 roku: 1.149.786,72 zł brutto

- protokół przekazania placu budowy: 19 maja 2022 roku

- termin wykonania: 180 dni od daty podpisania umowy (tj. 08 listopada 2022 roku)

 

 

Etapy realizacji

2022.06.15 Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 15 czerwca 2022 roku do umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.15/22
2022.06.07 Promocja i informacja - www.turek.net.pl
2022.06.07 Informacja - www.powiat.turek.pl
2022.06.07 Informacja - facebook @powiatturekpl
2022.06.07 Informacja - facebook @zdpturekpl
2022.06.07 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.06.07 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.06.07 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.05.30 Uzupełnienie informacji o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.05.19 Przekazanie placu budowy - terenu budowy
2022.05.12 Podpisanie umowy z wykonawcą zadania - PRI spółka zo.o - wartość umowy 1.149.786,72 zł brutto
2022.05.04 Informacja o działaniach informacyjnych przesłana do Wojewody Wlkp.
2022.04.29 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - PRI spółka zo.o - wartość oferty 1.149.786,72 zł brutto
2022.04.29 Promocja - www.turek.net.pl
2022.04.29 Promocja - www.iturek.net
2022.04.28 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.04.26 Informacja Prezesa Rady Ministrów o przeznaczeniu środków z RFIL III pula (II nabór) w wysokości 354.285,89 zł brutto na ww. zadanie inwestycyjne
2022.04.25 Promocja - www.poznan.uw.gov.pl
2022.04.25 Promocja - facebook @wojewodawielkopolski
2022.04.25 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.04.25 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.04.25 Podpisanie umowy dofinansowania zadania z Wojewodą Wielkopolskim RFRD edycja 2022 - umowa nr 9.15/22 z dnia 25 kwietnia 2022 roku
2022.03.28 Ogłoszenie nr 2022/BZP 00100497/01 z dnia 2022-03-28 - Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
2022.02.18 Promocja - www.iturek.net
2022.02.18 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.02.18 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.02.17 Informacja Wojewody Wielkopolskiego dot. umieszczenia zadania na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków funduszu
2022.02.16 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinasowania - pozycja nr 35

Galeria zdjęć