Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów 2021
Cel projektu
Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
807 096.46 PLN
Wartość dofinansowania
294 476.00 PLN, w tym:
  • 244 476.00 PLN - Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku
  • 50 000.00 PLN - Dotacja Gminy Brudzew - pomoc finansowa
Procent dofinansowania
36%, w tym:
  • 30% - Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku
  • 6% - Dotacja Gminy Brudzew - pomoc finansowa
Projekt realizowany w ramach programu:
Środki rezerwy subwencji ogólnej w 2021 roku (https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rezerwa-subwencji-ogolnej-2021)
oraz poddziałania:
Środki rezerwy ogólnej budżetu państwa w 2021 roku - ŚRSO 2021
Lata realizacji
2021 - 2021

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów

Uzasadnienie techniczne:

Konieczność przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń w m. Cichów przez rzekę Kiełbaskę wynika z uwagi na jego zły stan techniczny. Z początkiem roku 2019 została przeprowadzona ocena i ustalenie stanu technicznego oraz określenie aktualnej nośności mostu co zostało wykonane w ekspertyzie technicznej dokonanej przez osobę posiadająca stosowne uprawnienia. Na podstawie dokonanych badań przeprowadzonych obliczeń wystosowano wnioski końcowe:

Ogólny stan techniczny mostu jest niepokojący, nawierzchnia jezdni i belki gzymsowe nadają się do przebudowy. Nawierzchnia jezdni jest silnie spękana i posiada liczne ubytki i deformacje. Jezdnia przy krawężnikach i chodniki są bardzo silnie zanieczyszczone i porośnięte trawami. Balustrada koroduje. Bardzo silnie uszkodzone są umocnienia skarp pod obiektem, co może doprowadzić do zapadnięcia się nasypów na dojazdach do mostu. Wsporniki podchodnikowe posiadają pęknięcia i nacieki wapienne. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu nie spełniają wymaganych oczekiwań. Zbyt niskie balustrady, bariery na dojazdach zbyt niskie z brakiem ciągłości pomiędzy barierą, a balustradą oraz zbyt niskie i uszkodzone krawężniki znacznie obniżają poziom bezpieczeństwa.

Zalecono wykonanie przebudowy obiektu w którym wymieniona zostanie nawierzchnia jezdni i chodników, krawężniki izolacja pomostu, balustrady, a także wykonane zostanie odwodnienie izolacji pomostu i płyty przejściowe na dojazdach do obiektu.

 

 Uzasadnienie społeczne:

Droga powiatowa nr 3400P Koło - Brudzew – Brudzyń jet drogą powiatową łączącą bezpośrednio dwa powiaty Powiat Turecki i Powiat Kolski. Na drodze tej istnieje komunikacja zbiorowa funkcjonują 3 linie autobusowe. Stanowi o na główną ramę komunikacyjną Powiatu Tureckiego i gminy Brudzew. Stanowi ona główny dojazd do szkół, ośrodków zdrowia, urzędów publicznych i wielu zakładów pracy na trenie gminy Brudzew.

 

Wartość kosztorysowa zadania: 513.490,00 zł brutto

długość obiektu: 21,20 m długość całkowita ze skrzydełkami:  24,22 – 24,28 m

pikietaż: 9+059

klasa obciążeniowa: klasa B wg PN-85/S-10030

inne parametry dla projektowanego obiektu

• rozpiętość teoretyczna przęseł: 4,60 + 12,00 + 4,60 m
• szerokość mostu: 10,10 m
• światło pionowe pod mostem (od lustra wody): ~2,40 m
• światło poziome pod mostem: 11,50 m
• pochylenie poprzeczne jezdni na moście: ~0,4 - 0,9%
• kąt skosu mostu: 90º
• nośność użytkowa: 1/S42

 

Wykonawcą zadania jest:

Konsorcjum firm:

Vektor Klaudia Bednarz - lider

z siedzibą Golina, ul. Klonowa 12, 63 - 200 Jarocin

Vektor s.c. Sławomir Bednorz, Dariusz Ratajczak - partner

z siedzibą Golina, ul. Klonowa 12, 63 - 200 Jarocin

umowa z Wykonawcą nr 03/2021 z dnia 14 lipca 2021 roku

aneks nr 1 z dnia 30 wrzesnia 2021 roku do umowy z Wykonawcą - zmeinijący wartość umowy 

Termin wykonania zadania: 10 grudnia 2021 roku (150 dni od daty podpisania umowy w Wykonawcą zadania)

Protokół przekazania placu buodwy: 19 lipca 2021 roku

Protokół komieczności nr 1 z dnia 30.09.2021 - wykonania robót zamiennych

Wartość umowy: 750.963,19 zł brutto

Wartośc umowy zgodnie z aneksem nr 1: 844.651,16 zł brutto

Odbiór częściowy:

Roboty częściowe zakończono: 04 października 2021 roku

Protokoł odbioru częściowego  podpisano dnia: 11 października 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru częściowego  z dnia 11.10.2021 roku: 410.466,10 zł brutto

 

Odbiór końcowy:

Roboty zakończono: 28 października 2021 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 08 listopada 2021 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 08 listopada 2021 roku: 807.096,46 zł brutto

Oddanie do użytkowania zadania (pozwolenie na użytkowanie): 21 października 2021 roku

 

Pomoc finansowa Gminy Brudzew:     

W dniu 08 września 2021 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia omocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

pzez Gminę Brudzew na ww. zadanie w wysokości 50.000,00 zł brutto

 

Dofinansowanie z środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwo Infrastruktury:

w wysokosci: 244.476,00 zł brutto

 

Rozliczenie końcowe zadania:

- wartość powykonawcza końcowa zadania: 807.096,46 zł brutto

- dofinansowanie środki z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwo Infrastruktury: 244.476,00 zł brutto

- dofinansowanie Gminy Brudzew: 50.000,00 zł brutto

- środki Powiatu: 512.620,46 zł brutto

 

 

 

Etapy realizacji

2022.01.03 Przesłanie sprawozdania rocznego końcowego do Ministerstwa Infrastruktury - sprawozdanie z realizacji zdania most w m. Cichów
2021.11.30 Promocja - www.turek.net.pl
2021.11.29 Promocja - www.radiopoznan.fm
2021.11.29 Promocja - facebook @zdpturek
2021.11.29 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.11.29 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.11.29 Promocja - www.iturek.net
2021.11.29 Uroczysty odbiór końcowy zadania - przebudowa mostu w m. Cichów - wartość końcowa odebranych robót 807.096,46 zł brutto
2021.11.08 Odbiór końcowy zadania techniczny - przebudowa mostu w m. Cichów - wartość końcowa odebranych robót 807.096,46 zł brutto
2021.10.11 Odbiór częściowy zadania - przebudowa mostu w m. Cichów - wartość odebranych robót 410.466,10 zł brutto
2021.10.05 Przesłanie sprawozdania za III kwartał do Ministerstwa Infrastruktury - sprawozdanie z realizacji zdania most w m. Cichów
2021.09.30 Podpisanie protokołu konieczności nr 1 - wykonania robót zamiennych - most. w m. Cichów
2021.09.30 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy w wykonawcą zadania - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.09.08 Udzielenie pomocy finansowej przez Gm. Brudzew w wysokości 50.000,00 zł - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.08.13 Informacja ZDP na portalu www.iturek.net w sprawie objazdów związanych z przebudową mostu w m. Cichów
2021.08.12 Informacja ZDP na stronie www.powiat.turek.pl w sprawie objazdów związanych z przebudową mostu w m. Cichów
2021.08.12 Informacja ZDP w sprawie objazdów związanych z przebudową mostu w m. Cichów
2021.07.30 Ogłoszenie o wynikach postępowania - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.07.19 Przekazanie placu terenu budowy firmie VEKTOR - 19.07.2021
2021.07.15 Promocja - www.powiat.turek.pl
2021.07.15 Promocja - www.turek.net.pl
2021.07.15 Promocja - www.iturek.net
2021.07.14 Promocja - facebook @zdpturekpl
2021.07.14 Promocja - facebook @powiatturekpl
2021.07.14 Podpisanie umowy w wykonawcą zadania - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.07.08 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.06.15 Otwarcie ofert - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.05.28 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - przebudowa mostu w m. Cichów
2021.05.25 Wykaz zadań dofinansowanych z środków rezerwy subwencji ogólnej - poz. nr 3 Województwo Wielkopolskie
2021.01.25 Złożenie wniosku do Ministerstwa Infrastruktury - 21.01.2021

Galeria zdjęć