2019.10.17

Zdrowie Psychiczne

Przewodnik informujący dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Mamy przyjemność przekazać w Państwa ręce „Przewodnik informujący o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Tureckim”, opracowany na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8nbsp;lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017‑2022 (Dz.U. z 2017 r. poz 458), które nakłada na samorząd powiatowy przygotowanie i udostępnienie mieszkańcom oraz samorządowi województwa corocznie aktualizowanego przewodnika informującego o lokalnie dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Przedstawiona publikacja ma za zadanie ułatwienie znalezienia instytucji wspierających aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, a także udzielenie wsparcia oraz pomocy w sytuacji wystąpienia kryzysu. Opracowanie zawiera adresy, kontakty przydatne zarówno osobom chorym jak i ich rodzinom i bliskim szukających pomocy.

Kryzysownik

Zapraszam również do korzystania z „Kryzysownika”, stworzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy współpracy ze Stowarzyszeniem Osób i Rodzin na Rzecz Zdrowia Psychicznego „Zrozumieć i Pomóc”. W Kryzysowniku znajdą Państwo 10 sposobów dbania o siebie, pomysły dotyczące budowania relacji z dziećmi oraz krótkie wskazówki, jak rozpoznać sygnały nadchodzącego kryzysu psychicznego. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób towarzyszyć osobie cierpiącej oraz gdzie zwrócić się o pomoc.

Koordynator ds. zdrowia psychicznego w Powiecie Tureckim

Zapraszam do korzystania z pomocy powołanego pierwszego w Polsce Koordynatora ds. zdrowia psychicznego. Z jego pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy naszego powiatu.

Funkcję Koordynatora ds. zdrowia psychicznego w powiecie tureckim pełni  psycholog -  Pani Dżesika Gawron, pracująca w Centrum Zdrowia Psychicznego "Psyche" ul. Łąkowa 5A w Turku.  

Usługa została zaprojektowana we współpracy ze specjalistką ds. psychoprofilaktyki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, Panią Annę Giżycką oraz z przedstawicielami gmin naszego powiatu.

Szczegółowe informacje oraz kontakt do Koordynatora znajdą Państwo na załączonym plakacie.

Zakres czynności Koordynatora ds. zdrowia psychicznego:

 1. W ZAKERSIE PSYCHOPROFILATYKI I EDUKACJI W SZKOŁACH:
  Zrealizowanie 3h (godzina dydaktyczna) w skali miesiąca dla każdej z gmin spotkań/warsztatów dla:
  • uczniów od szkoły podstawowej do szkoły średniej (możliwość łączenia klas),
  • ośrodka szkolno-wychowawczego,
  • placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie gmin, wszelkich form wsparcia dzieci i młodzieży (w tym np. świetlice socjoterapeutyczny, biblioteki).
 2. W ZAKERSIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA:
  Pomoc osobom fizycznym/indywidualnym poprzez:
  • rozmowy telefoniczne i bezpośrednie,
  • spotkania w gabinecie lub w środowisku (w domu, lub we wskazanym podmiocie np. OPS, PCPR, świetlica wiejska, lub szkoła jeśli to jest rodzic ucznia).
  Celem rozmów i spotkań winno być:
  • informowanie o możliwych usługach,
  • wspólne projektowanie ścieżki wsparcia adekwatnej do sytuacji, potrzeb i możliwości danej osoby,
  • pomoc w uzyskaniu rzetelnej informacji dotyczącej przyjęcia do specjalisty,
  • możliwość zapisania na wizytę w zakresie Centrum Psyche oraz podmiotów współpracujących.
 3. W ZAKERSIE SYSTEMU POMOCY SPOŁECZNEJ i EDUKACJI:
  1. współpraca ze specjalistami – m.in. takimi jak pracownicy socjalni, pracownicy PCPR, przedstawiciele pieczy zastępczej, asystenci rodziny, kuratorzy, pedagodzy szkolni, nauczyciele, pracownicy Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Środowiskowych Domów, WTZ, DPS, ZAZ, podmioty pracujące z osobami z niepełnosprawnościami, pracownicy NGOsów, kuratorzy, policja.
  2. konsultacje, wspólne projektowanie ścieżki wsparcia np. wsparcie kadry pedagogicznej/pedagogów/psych. w konstruowaniu ścieżki wsparcia dla uczniów i ich rodzin.,
  3. przekazywanie informacji o możliwych formach szeroko rozumianego oparcia społecznego m.in.:
   • mediacje,
   • usługi specjalistyczne dla osób z niepełnosprawnościami i osób z zaburzeniami psychicznymi,
   • kontakt z OPS jeśli indywidualna osoba wyrazi taką potrzebę,
   • kontakt z – Punktem Interwencji Kryzysowej (PIK) i Punktami Informacyjno – Konsultacyjnymi,
 4. W ZAKERSIE SZKOLENIA DLA KADRY:
  1. sieciowanie specjalistów – koordynator jako broker informacji na temat szkoleń/warsztatów dla kardy pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów, psychologów, kuratorów itp. (we współpracy z ROPS),
  2. rozpowszechnianie i promowanie swojej usługi poprzez m.in. prowadzenie zakładki na stronie internetowej Centrum Psyche,
  3. współpraca z mediami,
  4. zabieganie o to, by informacja o działalności Koordynatora znajdowała się na stronach gmin z terenu powiatu tureckiego, szkół, OPS, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku, Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Turku, bibliotek, NGO oraz wszystkich podmiotów, które będą chciały przystąpić do rozpowszechniania informacji dot. ww. działalności.