Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Cel projektu
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinan. jest zależ. od obszaru prioryt
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
16 980 010.23 PLN
Wartość dofinansowania
14 952 009.21 PLN - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Procent dofinansowania
88% - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja nr 2 - 2022 - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Lata realizacji
2022 - 2024

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja nr 2 - 2022

Program Inwestycji Strategicznych

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 2/2022 złożył trzy zadania inwestycyjne:

 

Zadanie nr 1

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Przewidywana wartość inwestycji: 5.180.010,23 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 10,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 4.662.009,21 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 4.662.009,21 zł brutto

Kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna.

Przewidywana wartość inwestycji: 2.600.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 2.470.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 2.470.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Zadanie nr 3

Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Przewidywana wartość inwestycji: 9.200.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 15,00%

Kwota wnioskowanych środków: 7.820.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 7.820.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 maja 2024 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 25.02.2022

 

W dniu 15 czerwca 2022 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu nr 2/2022.

 

Zadanie nr 1

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/196/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.662.009,21 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 5.180.010,23 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 21 lipca 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00270630 z dnia 2022-07-21

2. Oświadczenie do BGK z dnia 22.07.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 21.07.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 518.001,02 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - .... 2022 roku

5. Promesa nr 02/2022/----/PolskiLad  z dnia ....... 2022 roku - kwota promesy: ......... zł co stanowi 90% wart. inwestycji

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/1106/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

2.470.000,00 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 2.600.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - ....... 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP ....... z dnia 2022-..-..

2. Oświadczenie do BGK z dnia --.--.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu --.--.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 130.000,00 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - .... 2022 roku

5. Promesa nr 02/2022/----/PolskiLad  z dnia ....... 2022 roku - kwota promesy: ......... zł co stanowi 90% wart. inwestycji

 

Zadanie nr 3

Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/2378/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

7.820.000,00 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 9.200.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Starostwo Powiatowe w Turku - ....... 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP ....... z dnia 2022-..-..

2. Oświadczenie do BGK z dnia --.--.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu --.--.2022 roku

3. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr ----/--/2022 z dnia --.--.2022 roku

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - .... 2022 roku

5. Promesa nr 02/2022/----/PolskiLad  z dnia ....... 2022 roku - kwota promesy: ......... zł co stanowi 90% wart. inwestycji

 

 

 

Etapy realizacji

2022.07.22 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.07.21 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00270630 z dnia 2022-07-21
2022.06.28 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 518.001,02 zł - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.06.28 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 130.000,00 zł - Przebudowa drogi powiat.nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chod. w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/2378/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/1106/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/196/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.06.15 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 2/2021 - 3 wnioski
2022.05.30 Promocja - www.poznan.uw.gov.pl
2022.05.30 Ogłoszenie wyników naboru edycji nr 2 - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
2022.05.30 Promocja - www.turek.net.pl
2022.05.30 Promocja - www.iturek.net
2022.05.30 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.05.30 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.05.30 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.02.25 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Galeria zdjęć