Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022/2023
Cel projektu
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2021. Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19. Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. Wysokość bezzwrotnego dofinan. jest zależ. od obszaru prioryt
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
16 980 010.23 PLN
Wartość dofinansowania
14 952 009.21 PLN - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Procent dofinansowania
88% - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Projekt realizowany w ramach programu:
Polski Ład edycja nr 2 - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022 (https://www.gov.pl/web/polski-lad/o-programie)
oraz poddziałania:
Polski Ład edycja nr 2 - 2022 - Polski Ład edycja nr 2 - 2022
Lata realizacji
2022 - 2024
Dokumenty do pobrania
wniosek PŁ edycja nr 2 - modernizacja stadionu ZSR - 23.02.22
wniosek PŁ edycja nr 2 - przebudowa drogi nr 3219P - 23.02.22
wniosek PŁ edycja nr 2 - budowa budynku PPP i KD - 25.02.22
wynik naboru Polski Ład edycja nr 2/2022 - 30.05.22
aplikacja BGK wynik naboru Polski Ład edycja nr 2/22 - 30.05.22
uchwała budżetowa XLII.281.2022 zm. budżetu - 28.06.22
ogłoszenie o zamówieniu - moder. stadion ZSR CKP - 21.07.22
oświad. do BGK wg. zał. 7A - moder. stadionu ZSR - 22.07.2022
uchwała RPT nr XLIII/291/2022 z dn. 31.08.22 - zm. WPF 2023
infor. o unieważnieniu post. - moder. stadion ZSR CKP - 23.09.22
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi nr 3219P - 05.10.22
oświad. do BGK wg. zał. 7A - przeb. drogi nr 3219P - 05.10.2022
ogłoszenie o zamówieniu - bud. budynku PPP i KD - 12.10.22
oświad. do BGK wg. zał. 7A - budowa budyn. PPP i KD - 12.10.2022
ogłoszenie o zamówieniu - moder. stadion ZSR CKP - 20.10.22
oświad. do BGK wg. zał. 7A - moder. stadionu ZSR - 21.10.2022
infor. o unieważn. postęp. - przeb. drogi nr 3219P - 04.11.22
ogłoszenie o zamówieniu - przebudowa drogi nr 3219P - 10.11.22
inf. o wyborze najk. oferty - moder. stadion ZSR CKP - 02.12.22
uchwała RPT nr XLVI/307/2022 z dn. 22.11.22 - zm. WPF 2023
wniosek do BGK o promesę - moder. stadion ZSR CKP - 05.12.22
wniosek do BGK - korekta zakresu wniosku - stad. ZSR - 05.12.22
ogłoszenie o zamówieniu - bud. budynku PPP i KD - 06.12.22
oświad. do BGK wg. zał. 7A - budowa budyn. PPP i KD - 06.12.2022
uchwała RPT nr XLVII/310/2022 z dn. 05.12.22 - zm. budżetu 2023
uchwała RPT nr XLVII/311/2022 z dn. 02.12.22 - zm. WPF 2023
uchwała RPT nr XLVIII/319/2022 z dn. 29.12.22 - budżet 2023
wniosek do BGK o promesę - przebudowa drogi nr 3219P - 09.01.23
wniosek do BGK - korekta zakresu wniosku - stad. ZSR - 10.01.23
oświadczenie do BGK wg. zał. 10 - moder. stadionu ZSR - 10.01.23
oświadczenie do BGK wg. zał. 10 - przeb. dr. nr 3219P - 12.01.23
wniosek do BGK o promesę - budynek PPP i KD - 24.01.23
oświadczenie do BGK wg. zał. 10 - budynek PPP i KD - 07.02.23

Rządowy Fundusz POLSKI ŁAD - edycja nr 2 - 2022

Program Inwestycji Strategicznych

 

Polski Ład to plan odbudowy polskiej gospodarki po pandemii COVID-19.

Ma zmniejszyć nierówności społeczne i stworzyć lepsze warunki do życia dla wszystkich obywateli.

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali inwestycji publicznych przez bezzwrotne dofinansowanie inwestycji realizowanych przez JST. 

Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez BGK. 

Powiat Turecki w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 2/2022 złożył trzy zadania inwestycyjne:

 

Zadanie nr 1

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Przewidywana wartość inwestycji: 5.180.010,23 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 10,00 %

Kwota wnioskowanych środków: 4.662.009,21 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 4.662.009,21 zł brutto

Kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 listopada 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna.

Przewidywana wartość inwestycji: 2.600.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 5,00%

Kwota wnioskowanych środków: 2.470.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 2.470.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 października 2023 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 23.02.2022

 

Zadanie nr 3

Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Przewidywana wartość inwestycji: 9.200.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji : 15,00%

Kwota wnioskowanych środków: 7.820.000,00 zł brutto

Przyznane dofinansowanie: 7.820.000,00 zł brutto

Kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 30 maja 2024 roku

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy

Wniosek złożony: 25.02.2022

 

W dniu 15 czerwca 2022 roku w aplikacji dedykowanej programowi wygenerowały się wstępne promesy w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu nr 2/2022.

 

Zadanie nr 1

Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/196/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

4.662.009,21 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 5.180.010,23 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 518.001,02 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1.1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 21 lipca 2022 roku

        ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00270630 z dnia 2022-07-21

1.2. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZSR CKP w Kaczkach Średnich - 20 października 2022 roku

        ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00402682 z dnia 2022-10-20

2-1. Oświadczenie do BGK z dnia 22.07.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 21.07.2022 roku

2-2. Oświadczenie do BGK z dnia 21.10.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 20.10.2022 roku

3-1. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 518.001,02 zł

3-2. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu

       nr XLVII/310/2022  i nr XLVII/311/2022 z dnia 02.12.2022 roku - 2.475.692,07 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 05 grudnia 2022 roku

5. Promesa nr Edycja2/2021/196/PolskiLad  z dn. 06.12.2022 roku - kw. prom.: 4.662.009,21 zł co stan. 65,32% wart. inw.

6. Umowa z Wyk. zadania z dnia 05 grudnia 2022 r - PPUH PREBET sp.zo.o - kw. z umowy: 7.137.701,28 zł brutto

    Aneks nr 1 z dnia 05 grudnia 2022 roku do ww. umowy

7. Wkład własny: 2.475.692,07 zł brutto co stanowi: 34,68% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 360 dni tj. 30.11.2023 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 10.01.2023 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 06.12.2022

10-1. Wniosek do BGK - o korektę zakresu zadania (dot. nawierzchni bieżni) - 10.01.2023

10-2. Zatwierdzenie wniosku do BGK - o korektę zakresu zadania (dot. nawierzchni bieżni) - 28.01.2023

11. Terrmin odbioru końcowego zadania: .... 2023 roku

12. Zapałata wykonawcy śrddków wkładu własnego w dniu ... 2023 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy .... zł 

13. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia ... 2023 roku - kwota wnioskowana: .... zł brutto

14. Wpływ środków z promesy BGK w dniu ... 2023 roku - kwota przelanych środków: ..... zł brutto

15. Zapałata wykonawcy środków z promesy BGK w dniu .... 2023 r - kwota wypłaconych środków wyk. .... zł 

 

 

Zadanie nr 2

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/1106/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

2.470.000,00 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 2.600.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 130.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1.1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - 05 października 2022 roku

       ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00378014/01 z dnia 2022-10-05

1.2. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez ZDP w Turku - 14 listopada 2022 roku

       ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00434529/01 z dnia 2022-11-10

2.1. Oświadczenie do BGK z dnia 05.10.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 05.10.2022 roku

2.2. Oświadczenie do BGK z dnia 14.11.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 10.11.2022 roku

3-1. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 130.000,00 zł

3-1. Zabezpieczenie wkładu własnego uchwła Rady Powiatu nr XLVIII/319/2022 z dnia 29.12.2022 roku - 822.069,34 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 09.01.2023 roku

5. Promesa nr Edycja2/202/1106/PolskiLad z dn. 11.01.2023 roku - kw. prom: 2.470.000,00 zł co stan. 75,03% wart. inw.

6. Umowa z Wyk. zadania z dnia 12 stycznia 2023 r - M.K. STELLA K. Marek - kw. z umowy: 3.292.069,34 zł brutto

7. Wkład własny: 822.069,34 zł brutto co stanowi: 24,97% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 245 dni tj. 14 września 2023 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia 12.01.2023 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 12.01.2023

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: .... 2023 roku

11. Zapałata wykonawcy śrddków wkłądu własnego w dniu ... 2023 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy .... zł 

12. Wniosek o wypłątę z promesy do BGK z dnia ... 2023 roku - kwota wnioskowana: .... zł brutto

13. Wpływ środków z promesy BGK w dniu ... 2023 roku - kwota przelanych środków: ..... zł brutto

14. Zapałata wykonawcy środków z promesy BGK w dniu .... 2023 r - kwota wypłaconych środków wyk. .... zł 

 

Zadanie nr 3

Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku

Wstępna promesa nr Edycja2/2021/2378/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku

z przeznaczeniem na realizację ww. inwestycji, która informuje, iż Powiat Turecki został zakwalifikowany przez Prezesa Rady Ministrów do otrzymania promesy inwestycyjnej do kwoty:

7.820.000,00 zł brutto

Przewidywana wartość inwestycji: 9.200.000,00 zł brutto

Deklarowana kwota udziału własnego: 1.380.000,00 zł brutto

Przewidywany okres realizacji inwestycji: powyżej 12 m-c

Rozpoczęcie procedury przetargowej w terminie: 9 m-c od daty wygenerowania wstępnej promesy od 15.06.2022 roku

1. Ogłoszenie postępowania zakupowego przez Starostwo Powiatowe w Turku - 12 października 2022 roku

    ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00389218/01 z dnia 2022-10-12

2-1. Oświadczenie do BGK z dnia 12.10.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 12.10.2022 roku

2-2. Oświadczenie do BGK z dnia 06.12.2022 że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone w dniu 06.12.2022 roku

3-1. Zab. wkładu własnego uchwła Rady Pow. nr XLIII/291/2022 z dnia 31.08.2022 r (WPF 2023) - 1.380.000,00 zł

3-2. Zab. wkładu własnego uchwła Rady Pow. nr XLVI/307/2022 z dnia 22.11.2022 r (WPF 2023) - 4.826.918,98 zł

4. Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - 24 stycznia 2023 roku

5. Promesa nr 02/2022/2378/PolskiLad  z dn. 25.01.2023 r - kw. prom.: 7.820.000,00 zł co stanowi 58,65% wart. inwest.

6. Umowa z Wyk. zadania z dnia 06 luty 2023 roku - LEOPARD BUD sp.zo.o - kw. z umowy: 13.333.483,95 zł brutto

7. Wkład własny: 5.513.483,95 zł brutto co stanowi: 41,35% wart. inwestycji

8. Termin realizacji zadania wynikajacy z umowy z wykonawcą: 510 dni tj. 30 czerwca 2024 roku

9. Oświadczenie do BGK z dnia ....03.2023 o podpisaniu umowy z wykonawcą zadania w dniu 06.02.2023

10. Terrmin odbioru końcowego zadania: .... 2024 roku

11. Zapałata wykonawcy śrddków wkładu własnego w dniu ... 2023 roku - kwota wypłaconych środków wykonawcy .... zł 

12. Wniosek o wypłątę I transzy z promesy do BGK z dnia ... 2023 roku - kwota wnioskowana: .... zł brutto

13. Wpływ środków I transzy z promesy BGK w dniu ... 2023 roku - kwota przelanych środków: ..... zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2023.03.06 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą LEOPARD BUD sp.zo.o - wartość podpisanej umowy: 13.333.483,95 zł brutto - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno
2023.02.08 Promocja - www.powiat.turek.pl - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.02.06 Promocja - www.wielkopolska.tv - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.02.06 Promocja - www.turek.net.pl - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.02.06 Promocja - www.iturek.net - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.02.06 Promocja - facebook @powiatturekpl - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.02.06 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - firma LEOPARD BUD sp.zo.o - wartość umowy 13.333.483,95 zł brutto - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.01.28 Zatwierdzenie wniosku do BGK o korektę zakresu zadania - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich (dot. rodzaju nawierzchni bieżni lekkoatletycznej)
2023.01.25 Otrzymanie promesy od BGK NR Edycja2/2021/2378/PolskiLad z dn. - 25.01.2023 - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku - kwota promesy - 7.820.000,00 zł (58,65%)
2023.01.24 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK -Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2023.01.16 Promocja - www.turek.net.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2023.01.14 Promocja - www.iturek.net - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2023.01.13 Promocja - www.powiat.turek.pl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2023.01.13 Promocja - facebook @powiatturekpl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2023.01.12 Promocja - facebook @zdpturekpl - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2023.01.12 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - firma M. K. STELLA Marek Konrad - wartość umowy 3.292.069,32 zł brutto - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międz. i Małosz.
2023.01.12 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą MK STELLA M. Konrad - wartość podpisanej umowy: 3.292.069,34 zł brutto - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P budowa chod. w m. Kuny, Chylin, Władysław
2023.01.11 Otrzymanie promesy od BGK NR Edycja2/2021/1106/PolskiLad z dn. - 11.01.2023 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Mało - kwota promesy - 2.470.000,00 zł (75,03%)
2023.01.10 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 10) do BGK że została podpisana umowa z wykonawcą zadania firmą PREBET sp.zo.o z Ostrowa Wielkopolskiego - wartość podpisanej umowy: 7.137.701,28 zł brutto - Modernizacja ist. stadionu lekkoatl. w ZSR CKP w Kaczkach Śr.
2023.01.09 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.12.29 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLVII/310/2022 i nr XLVIII/319/2022 z dnia 29.12.2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie
2022.12.06 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.12.06 Otrzymanie promesy od BGK NR Edycja2/2021/196/PolskiLad z dnia - 06.12.2022 - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich - kwota promesy - 4.662.009,21 zł (65,32%)
2022.12.06 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00478878/01 z dnia 06 grudnia 2022 roku
2022.12.06 Złożenie wnioski do BGK o korektę zakresu zadania - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich (dot. rodzaju nawierzchni bieżni lekkoatletycznej)
2022.12.06 Promocja - www.turek.net.pl - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawcą robót budowlanych - firma PPUH PREBET sp. zo. o - wartość umowy 7.137.701,28 zł brutto - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Promocja - tv.wielkopolska.pl - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Promocja - www.iturek.net - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Promocja - www.powiat.turek.pl - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Promocja - facebook @powiatturekpl - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Podpisanie umowy z Wykonawcą robót budowlanych - firma PPUH PREBET sp. zo. o - wartość umowy 7.137.701,28 zł brutto - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.05 Złożenie wniosku o udzielenie promesy do BGK - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.02 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.12.02 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLVII/310/2022 i nr XLVII/311/2022 z dnia 02.12.2022 roku - 2.475.692,07 zł - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.11.22 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLVI/307/2022 z dnia 22.11.2022 roku - 4.826.918,98 zł - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.11.14 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.11.10 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małosz. - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00434529/01 z dnia 2022-11-10
2022.11.04 Unieważnienie postępowania zakupowego - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.10.21 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.10.20 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00402682 z dnia 2022-10-20
2022.10.12 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.10.12 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00389218/01 z dnia 12 października 2022 roku
2022.10.05 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małosz. - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00378014/01 z dnia 2022-10-05
2022.10.05 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.09.23 Informacja o unieważnieniu postępowania - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.08.31 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLIII/291/2022 z dnia 31.08.2022 roku - 1.380.000,00 zł - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.07.22 Złożenie oświadczenie (załącznik nr 7A) do BGK że postępowanie zakupowe zostało ogłoszone - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.07.21 Ogłoszenie postępowania zakupowego - ogłoszenie o zamówieniu - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich - Ogłoszenie nr 2022/BZP 00270630 z dnia 2022-07-21
2022.06.28 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 518.001,02 zł - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.06.28 Zabezpieczenie wkładu własnego uchwała Rady Powiatu Tureckiego nr XLII/281/2022 z dnia 28.06.2022 roku - 130.000,00 zł - Przebudowa drogi powiat.nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chod. w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/2378/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/1106/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.06.15 Wstępna promesa nr Edycja2/2021/196/PolskiLad z dnia 15 czerwca 2022 roku - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich
2022.06.15 Wygenerowanie się wstępnych promes w formie elektronicznej dotyczące dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - numer edycji programu 2/2021 - 3 wnioski
2022.05.30 Promocja - www.poznan.uw.gov.pl
2022.05.30 Ogłoszenie wyników naboru edycji nr 2 - Polski Ład edycja I - Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - 2022
2022.05.30 Promocja - www.turek.net.pl
2022.05.30 Promocja - www.iturek.net
2022.05.30 Promocja - facebook @zdpturekpl
2022.05.30 Promocja - facebook @powiatturekpl
2022.05.30 Promocja - www.powiat.turek.pl
2022.02.25 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Budowa budynku administracyjno – biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno Pedagogicznej i Starostwa Powiatowego w Turku
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa – Władysławów – Turek budowa chodników w m. Kuny, Chylin, Władysławów, Międzylesie i Małoszyna
2022.02.23 Złożenie wniosku Polski Ład edycja nr 2 - Modernizacja istniejącego stadionu lekkoatletycznego w ZSR CKP w Kaczkach Średnich

Galeria zdjęć