Powiat Turecki - SMART GEODEZJA

Nazwa projektu
Powiat Turecki - SMART GEODEZJA
Cel projektu
Podniesienie jakości i dostępności usług geodezyjnych świadczonych przez urząd oraz usprawnienie komunikacji z klientami
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
1 821 691,50 PLN
Wartość dofinansowania
1 548 437,77 PLN - dofinansowanie ze środków europejskich
Procent dofinansowania
85% - dofinansowanie ze środków europejskich
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://wrpo.wielkopolskie.pl/)
oraz poddziałania:
WRPO 2.1.2 - Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych
Lata realizacji
2016 - 2018

Celem głównym Projektu jest:

Intensyfikacja wykorzystania Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych do budowy, uruchomienia i upowszechnienia nowych, dojrzałych, elektronicznych usług publicznych, w tym usprawnienie funkcjonowania administracji Powiatu Tureckiego poprzez rozszerzenie cyfrowych zasobów geodezyjnych rejestrów publicznych, poprawę ich jakości oraz dostępności, a także niezbędną rozbudowę infrastruktury aplikacyjnej i systemowej koniecznej do świadczenia e-usług.

Planowane do osiągnięcia efekty:

  1. Zwiększenie cyfrowych zasobów danych geodezyjnych rejestrów publicznych przez przeprowadzenie digitalizacji materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie niezbędnym do świadczenia elektronicznych usług publicznych.
  2. Przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków przez uzupełnienie danych kartoteki budynków i lokali oraz zapewnienie kompatybilności funkcji udostępniania i wymiany danych, w tym na potrzeby zasilania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.
  3. Rozbudowa infrastruktury technicznej i aplikacyjnej Systemu PZGiK na potrzeby świadczenia zaawansowanych technologicznie elektronicznych usług publicznych oraz wewnętrznych usług gromadzenia oraz przetwarzania danych przestrzennych, w tym danych PZGiK .
  4. Budowa podstaw Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Tureckiego i wdrożenie pierwszych modułów tego systemu opartych o referencyjne bazy danych PZGiK tj. Modułu ewidencji nieruchomości.
  5. Uruchomienie dedykowanych e-usług dla administracji publicznej, przedsiębiorców oraz obywateli zapewniających zdalny       i powszechny dostęp do usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną Powiatu Tureckiego, także w zakresie dostępu do danych i usług Infrastruktury Informacji Przestrzennej.
  6. Usprawnienie funkcjonowania organizacji Powiatu Tureckiego, w tym Służby Geodezyjnej i Kartograficznej przez wdrożenie usprawnień w zakresie wymiany danych pomiędzy Systemem PZGiK a jego otoczeniem – systemem finansowo - księgowym.

Etapy realizacji