Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich
Nazwa projektu
Edukacja w Powiecie Tureckim oparta na innowacji 2017 - 2019
Cel projektu
Podniesienie kompetencji kluczowych z przedmiotów przyrodniczych i matematyki uczniów/uczennic z ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich w zakresie zdiagnozowanych potrzeb do końca roku szkolnego 2018/19 poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, kółek zainteresowań i warsztatów, a także studiów podyplomowych.
Beneficjent
Powiat Turecki w partnerstwie z Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek
Wartość
212 485.00 PLN
Wartość dofinansowania
201 860.75 PLN, w tym:
  • 180 612.25 PLN - Dofinansowanie ze środków europejskich
  • 21 248.50 PLN - Kwota dofinansowania
Procent dofinansowania
95%, w tym:
  • 85% - Dofinansowanie ze środków europejskich
  • 10% - Kwota dofinansowania
Projekt realizowany w ramach programu:
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (http://www.wrpo.wielkopolskie.pl)
oraz poddziałania:
WRPO 8.1.2 - Kształcenie ogólne – projekty konkursowe
Lata realizacji
2017 - 2019

Projekt swoimi działaniami obejmuje realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w celu uzupełnienia i poszerzenia zagadnień z podstawy programowej, a tym samym rozwijania kompetencji kluczowych jak również organizacji kółek zainteresowań   i warsztatów. Projekt zakłada przygotowanie w ramach studiów podyplomowych 1 nauczyciela do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu z biologii oraz 1 nauczyciela w zakresie surdopedagogiki.

W ramach projektu zaplanowano również wyposażenie pracowni przedmiotowych m.in. z biologii i fizyki. Dzięki tym działaniom możliwe będzie wspieranie i sprostanie potrzebom rozwojowym i edukacyjnym uczniów. Zmiany zachodzące na rynku pracy wymagają dostosowania oferty szkół do wymagań rozwijającej się gospodarki. Zakupione w trakcie realizacji projektu wyposażenie będzie wykorzystywane podczas prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Projekt obejmuje również doradztwo zawodowe. Działania są odpowiedzią na zatwierdzone przez organ prowadzący diagnozy zapotrzebowania szkół, które zostały opracowane na podstawie przeprowadzonych analiz. Wszystkie działania będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu i skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań prowadzonych przez placówkę w okrasie 12 m-cy poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu.

Planowana liczba uczestników/uczestniczek projektu: 302 uczniów (w tym 2 osoby niepełnosprawne) i 2 nauczycieli

Projekt jest komplementarny z projektem 9.3.3 WRPO "Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w powiecie tureckim" 

Etapy realizacji

2018.07.06 Szkoły ponadgimnazjalne Powiatu Tureckiego z nową bazą dydaktyczną
2018.04.10 - 2018.04.11 Zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe z geografii organizowane we współpracy z Lasami Państwowymi Nadleśnictwa Turek
2018.01.02 Rozpoczęcie zajęć wyrównawczych i kół zainteresowań
2017.08.22 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu
2017.06.01 - 2017.12.31 Doposażenie szkół
2017.06.01 Realizacja zadania 2- Doskonalenie zawodowe nauczycieli