Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Turku jest organem opiniodawczo-doradczym Starosty Tureckiego w sprawach polityki rynku pracy.

Z inicjatywy Starosty Tureckiego, Powiatowa Rada Rynku Pracy:

-inicjuje przedsięwzięcia zmierzające do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie tureckim

-ocenia racjonalność gospodarki środkami Funduszu Pracy

-opiniuje kryteria podziału środków Funduszu Pracy dla Samorządu Powiatu Tureckiego na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia o finansowanie innych fakutatywnych zadań oraz opiniuje opracowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Turku propozycje przeznaczenia środków Funduszu Pracy będące w dyspozycji Samorządu Powiatu i sprawozdania z ich wykorzystania

-składa wnioski i wydaje opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie tureckim

-ocenia okresowe sprawozdania z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawia Radzie Rynku Pracy okresowe sprawozdania i wnioski w sprawach zatrudnienia

-deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy

-opiniuje wnioski o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy

Ponadto, 

Powiatowa Rada Rynku Pracy opiniuje:

-celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,

   b)  zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,

   c)  koszty realizacji programu specjalnego, tym poszczególnych przedsięwzięć,

-proponowane przez Starostę zmiany realizacji programów specjalnych,

-celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, biorąc pod uwagę w szczególności:

   a)  kryteria doboru bezrobotnych,

   b)  zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja

Kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy w Turku trwa 4 lata.

 

Adres:
Powiatowy Urząd Pracy w Turku
Komunalna 6
62-700 Turek
Imię, Nazwisko Funkcja Nr pokoju Nr telefonu
Andrzej Kałużny Representative of The Independent Self-governing Professional Union "Solidarity"
Zbigniew Bojnowski Representative of The Nationwide Agreement of Trade Unions
Eugeniusz Królikowski Forum of trade union tel.: 632223346 , tel.: 632223341
Zdzisław Czapla Representative of "Employers of Poland"
Tomasz Wroniak Representative of The Confederation "Lewiatan"
Wojciech Basiński Representative of The Sundry Craft Guild
Benedykt Wawrzyniak Representative of The Trade Union of Agricultural "Samoobrona"
Marek Pańczyk Representative of The Agricultural Chamber in Wielkopolskie Province
Witold Jarecki Representative of The Turek Chamber of Commerce
Jan Andrzej Nowak Przedstawiciel samorządu
Ireneusz Augustyniak Przedstawiciel samorządu
Wioletta Adamiak Representative of scientific community tel.: 632803636