Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 - rok realizacji 2020 - 2020
Cel projektu
Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
377 408.84 PLN
Wartość dofinansowania
188 704.42 PLN - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Procent dofinansowania
50% - dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych
Projekt realizowany w ramach programu:
FDS 2020 (www.poznan.uw.gov.pl/sor/fundusz-drog-samorzadowych)
oraz poddziałania:
FDS 2020 - Fundusz Dróg Samorządowych edycja 2020
Lata realizacji
2020 - 2020

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219 Genowefa – Władysławów – Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265  do km 11+500

Cel zadania:

1. Planowana inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 3219P Genowefa - Władysławów - Turek, teren zabudowany w m. Władysławów o dł. 1.286 km.
2. Planowana inwestycja wpłynie na ograniczenie peryferyjności; skrócenie czasu dojazdu do ośrodków wojewódzkich. Syntetyczny wskaźnik peryferyjności czasowej - ok. 35 minut.
3. Planowana inwestycja przyczyni się do zwiększenia dostępności planowanych terenów inwestycyjnych, lokalnych ośrodków gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej. Przy planowanej inwestycji bezpośrednio i pośrednio zlokalizowane są: Doma Parafialny, Kościół, placówka Żłobek dla dzieci, sklep wielobranżowy, Dom Weselny, lokal gastronomiczny, skład opału itd. Obecny stan techniczny drogi zniechęca mieszkańców powiatu do jej użytkowania. Droga nr 3219P stanowi bezpośredni dojazd do Władysławowa (siedziby gminy - Urząd Gminy Władysławów) oraz do drogi krajowej nr 92 na odcinku Konin - Koło. 

4. Zarówno w opinii policji jak i straży pożarnej wynika, że planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zminimalizuje ryzyko kolizji drogowych oraz wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów.
5. Na drodze powiatowej nr 3219P funkcjonuje komunikacja publiczna (jeden przewoźnik i trzy linie PKS w Koninie).
6. Współczynnik dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do średniego dochodu własnego jednostek samorządu terytorialnego w 2019 r. - 73%.
7. Wpływ na realizowane projekty rządowe: planowana inwestycja znajduje się w Turku, mieście jednym ze 122 ośrodków  w tzw. Pakiecie miast średnich, które utraciły swoje funkcje i znajdują się w niekorzystnej sytuacji społeczno-gospodarczej (wsparcie dwóch filarów: podejmowanie inwestycji publicznych oraz tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych).
8. W powiecie tureckim na 1000 mieszkańców pracuje 241 osób . Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa wielkopolskiego oraz wartość porównywalna do wartości dla Polski. 48,4% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,6% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w powiecie tureckim wynosiło w 2017 roku 4,3% (6,1% wśród kobiet i 2,7% wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa wielkopolskiego. 9. Dochody Powiatu wynoszą ok. 85 mln zł. Zadłużenie Powiatu na koniec 2018 r. stanowi ok. 10% dochodów budżetowych i nie jest "dużym" w skali województwa i całego kraju. 10. Inwestycja realizowana na terenie wiejskim w gminie Władysławów.

 

Opis działania:

Długość przebudowanej drogi 1.286 km od 10+265 do 11+500. Przebudowywana droga powiatowa nr 3219P jest zabudowana wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi i gospodarskimi. Droga posiada przekrój półuliczny z istniejącym chodnikiem na długości 848 mb. Istniejący chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia chodnika wraz z obrzeżem i krawężnikiem w znacznym stopniu uległy degradacji. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wody opadowe zbierane są poprzez istniejące wpusty przy krawężniku oraz odwodnienie liniowe do istniejącego kolektora deszczowego. STAN PROJEKTOWANY Na długości przebudowanego odcinka znajdują się: 5 włączeń z drogami gminnymi, 4 przejście dla pieszych oznaowane znakami P10 i D6, 2 w bezpośrednim sąsiedztwie głównego skrzyzowania wjazdu do m. Władysławów przy Domu Parafialnym i Kościele oraz przy drodze gminnej do m. Żdżarki i Mariantów oraz 2 zatoki autobusowe przeznaczone dla komunikacji zbiorowej oznakowane znakami pionowymi D15.
Projektowany jest chodnik o długości 438 mb i szerokości 2m oznakowany znakami C16 ciąg pieszy i tabliczkami z napisem dopuszczony ruch rowerowy, istniejący odcinek chodnika znajduje się w obszarze zabudowanym oznakowanym znakami D42 i D43 projektowany chodnik znajduje się poza obszarem zabudowanym. Przez cały odcinek projektuje się oznakowanie poziome linie segregacyjne osiowe. 

STAN ISTNIEJĄCY Długość przebudowanej drogi 1.286 km od 10+265 do 11+500. Przebudowywana droga powiatowa nr 3219P jest zabudowana wolnostojącymi budynkami jednorodzinnymi i gospodarskimi. Droga posiada przekrój półuliczny z istniejącym chodnikiem na długości 848 mb. Istniejący chodnik zlokalizowany jest bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia chodnika wraz z obrzeżem i krawężnikiem w znacznym stopniu uległy degradacji. Droga posiada nawierzchnię z betonu asfaltowego. Wody opadowe zbierane są poprzez istniejące wpusty przy krawężniku oraz odwodnienie liniowe do istniejącego kolektora deszczowego. STAN PROJEKTOWANY Na długości przebudowanego odcinka znajdują się: 5 włączeń z drogami gminnymi, 4 przejście dla pieszych oznaowane znakami P10 i D6, 2 w bezpośrednim sąsiedztwie głównego skrzyzowania wjazdu do m. Władysławów przy Domu Parafialnym i Kościele oraz przy drodze gminnej do m. Żdżarki i Mariantów oraz 2 zatoki autobusowe przeznaczone dla komunikacji zbiorowej oznakowane znakami pionowymi D15.

 

Umowa nr 5.39/20 z dnia 30 czerwca 2020 roku zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatwem Tureckim

o dofinansowanie zadania 

Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek - poprawa bezpieczeństwa pieszych

w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500

realizowanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 

aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2020 roku do ww. umowy z Wojewodą Wielkopolskim:

 

1. dofinansowanie ze środków Wojewody: 188.704,42 zł zgodnie z aneksem nr 1

2. środki własne Powiatu Tureckiego: 188.704,42 zł zgodnie z aneksem nr 1

 

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

1. rozpoczęcie realizacji zadania: 14 lipca 2020 roku zgodnie z aneksem nr 1

2. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 16 listopada 2020 roku zgodnie z aneksem nr 1

3. zakończenie finansowe realizacji zadania: 16 stycznia 2021 roku zgodnie z aneksem nr 1

4. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2020 roku

 

Dofinansowanie zadania przez Gminę Władysławów:

Na podstawie uchwały Rady Gminy Władysławów z dnia 26 czerwca 2020 roku Gmina Władysławów udzieliła pomocy finansowej Powiatowi na ww. zadanie drogowe.

Wartość udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu przez Gminę Władysławów na podstawie umowy nr 10/2020 z dnia 20 października 2020 roku: 94.988,00 tys.

Kwota pomocy finansowej która została wykorzystana: 94.297,46 zł 

Kwota do zwrotu: 690,54 zł

 

Wykonawcą zadania drogowego jest:

VIA Krzysztof Rosiak

z siedzibą Stefania 29, 62 – 710 Władysławów

Termin wykonania zadania: 16 listopada  2020 roku

Wartość umowy: 379.951,24 zł brutto

Roboty zakończono: 16 listopada 2020 roku

Protokoł odbioru końcowy podpisano dnia 19 listopada 2020 roku

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 19 listopada 2020 roku: 377.189,83 zł brutto

 

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wilkopolskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych:

- kwota zadania końcowa ogólem: 378.419,83 zł 

- koszty kwalifikowane: 377.525,63 zł

- koszty niekwalifikowane: 894,20 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkpolskiego: 188.704,42 zł

 

 

Etapy realizacji

2021.03.03 Zatwierdzenie rozliczenia końcowego dotacji Wojewody Wielkopolskiego
2021.01.08 Przesłanie rozliczenia końcowego dofinansowania do Wojewody Wielkopolskiego
2020.11.23 Promocja - www.turek.net.pl
2020.11.20 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.11.20 Promocja - iturek.net
2020.11.19 Protokół odbioru końcowego z Wykonawcą zadania
2020.11.19 Protokół odbioru końcowego z Wykonawcą zadania
2020.11.19 Promocja - facebook @zdpturek
2020.11.19 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.11.16 Zakończenie robót budowlanych
2020.10.06 Protokół odbioru częściowego z Wykonawcą zadania
2020.08.18 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.08.18 Promocja - facebook @zdpturek
2020.08.17 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim
2020.07.15 Promocja - iturek.net
2020.07.15 Promocja - www.turek.net.pl
2020.07.14 Podpisanie protokołu przekazania placu budowy
2020.07.14 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania
2020.07.14 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.07.14 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.02 Promocja - tv. wielkopolska
2020.07.01 Promocja - facebook @zdpturek
2020.07.01 Promocja - facebook @powiatturekpl
2020.06.30 Podpisanie umowy o dofinansowanie z Wojewodą Wielkopolskim nr 5.39/20
2020.06.26 Podjęcie uchwały Rady Gminy Władysławów - pomoc finansowa
2020.05.26 Wszczęcie postępowania przetargowego na zadanie
2020.04.24 Promocja - www.powiat.turek.pl
2020.04.23 Promocja - facebook @zdpturek

Galeria zdjęć