RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022

 • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Cel projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, m.in. budowę żłobków, przedszkoli czy drogi – a także inne niezbędne lokalnie działania.
Beneficjent
Powiat Turecki
Wartość
18 479 993.00 PLN
Wartość dofinansowania
18 479 993.00 PLN, w tym:
 • 2 479 993.00 PLN - RFIL I pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 12 000 000.00 PLN - RFIL II pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 1 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiat. nr 4507P Czachulec-Dziew
 • 2 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrzą
 • 1 000 000.00 PLN - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Miłacz.-Skar
Procent dofinansowania
100%, w tym:
 • 13% - RFIL I pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 65% - RFIL II pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
 • 5% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiat. nr 4507P Czachulec-Dziew
 • 11% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrzą
 • 5% - RFIL III pula - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Miłacz.-Skar
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2022
Dokumenty do pobrania
RFIL I pula - zestawienie kwot do wypłaty - sierpień 2020
RIFL II pula - zestawienie przyznanych środków - grudzień 2020
RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2020
RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2020
RIFL II pula - informacja nr 1 o zmianie zakresu rzecz. i kwot.
RIFL III pula (II nabór) - rozstrzygnięcie wniosków
RIFL II pula - podpisanie poroz. Powiat i SP ZOZ - 31.03.2021
RIFL II pula - podp. umowy dotacji 2021r dla SP ZOZ - 31.03.2021
RIFL III pula - infor. nr 1 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RIFL III pula - infor. nr 2 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RFIL III pula-prot. odbioru końc. z dnia 22.07.2021-droga Gąsin
RIFL II pula - aneks nr 1 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 01.09.2021
RFIL III - Prot. odbioru końc. z dnia 30.11.2021-droga Dziewiąt
RIFL II pula - informacja nr 2 o zmianie zakresu rzecz. i kwot.
RFIL III pula-prot. odbioru końc. z dnia 26.11.21-droga Skarżyn
RFIL I pula - inf. o zmianie nr konta
RFIL II pula (I nabór) - inf. o zmianie nr konta
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Dziewiątka
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Mi-Skarżyn
RFIL III pula (II nabór) - inf. o zmianie nr konta - Pol-Chrząb
RIFL III pula - infor. nr 3 o zmianie zakresu rzeczowego i kwot.
RIFL II pula - aneks nr 2 do porozum. PT-SPZOZ - 15.12.21
RFIL II pula - aneks nr 2 do umowy dotacji dla SP ZOZ - 16.12.21
RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
RIFL I pula - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund.
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - Pol-Chrząb
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - Miłacz.-Skarżyn
RFIL III pula (II nabór) - inf. za 2021 - droga Dziewiątka
RFIL III pula (II nabór) - inf. końcowa wyk.- Miłacz.-Skarżyn

Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych:

 

RFIL I pula

 

Wniosek złożóny przez Powiat Turecki o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Kwota wnioskowanych środków:  2.479.993,00 zł

Kwota otrzymanych środków: 2.479.993,00 zł

Kwota została przeznaczona na nw. zadania inwstycyjne w roku 2020 i 2021:

W roku 2020

1.   Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

      dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - w wyskości 1.305.000,00 zł

2.   Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - w wysokości 1.164.993,00 zł

Razem w roku 2020 - 2.469.993,00 zł

W roku 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

w wysokości 10.000,00 zł + odsetki za prowadzenie rachunku funduszu RFIL I pula 517,21 zł

Razem w roku 2021 - 10.517,21 zł

Końcowe rozliczenie I puli 2020 - 2021 

2.469.993,00 zł (2020) + 10.000,00 zł (2021) = 2.479.933,00 zł + odsetki za prowadzenie rachunku 517,21 zł (2021)

 

RIFL II pula (I nabór)

 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis inwestycji:

Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa: oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego; wymieniona zostanie winda i agregat prądotwórczy.

Inwestycja obejmuje koszty: dokumentacji projektowej, przebudowy oddziałów, wyposażenia oddziałów, nadzoru inwestorskiego.

Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:

listopad 2020 – grudzień 2022

Inwestycja wpisuje się w trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Dzięki inwestycji poprawi się jakość służby zdrowia. Zrównoważony rozwój to budowanie konkurencyjnej gospodarki korzystającej z zasobów racjonalnie i oszczędnie z zastosowaniem rozwiązań technologicznych nie wpływających negatywnie na środowisko. Inwestycja zapewnia działanie zgodne z ideą ładu społecznego i gwarantuje pacjentom dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie.

 SP ZOZ w Turku jest jedynym szpitalem w powiecie tureckim i obejmuje zasięgiem opieki zdrowotnej wszystkich mieszkańców powiatu. Jakość i komfort opieki medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów ulegną poprawie.

Dzięki wymianie windy zlikwidowana zostanie bariera architektoniczna utrudniająca funkcjonowanie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym problemy z poruszaniem się. Inwestycja dotyczy dostosowania oddziałów i pomieszczeń szpitala do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. , w tym m.in. dostosowanie sal, łazienek, korytarzy.

Kwota otrzymanych środków: 12.000.000,00 zł

Informacja o zmianie zakresu kosztu i zakresu przedmiotu wydatku majątkowego - 21.01.2021

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku w następujący sposób – nowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowym (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, inspektora nadzoru),
 2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, inspektora nadzoru).

Nowy szacunkowy koszt inwestycji przy zmienionym zakresie rzeczowym będzie wynosił 12 mln. zgodnie otrzymanym dofinansowaniem. Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję pozostaje bez zmian. A udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w zmienionej wartości planowanej inwestycji wyniesie 100%

Informacja o zmianie zakresu kosztu i zakresu przedmiotu wydatku majątkowego - 30.11.2021

ww. zadania Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku w następujący sposób – nowy zakres inwestycji obejmuje:

 1. Przebudowę oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowym (koszty dokumentacji projektowej, robót budowlanych, wyposażenia oddziału, inspektora nadzoru),
 2. Wymianę agregatu prądotwórczego (koszty robót budowlanych i inspektora nadzoru).

W wyniku realizacji inwestycji, zrezygnowano z kosztów opracowania dokumentacji projektowej na wymianę agregatu prądotwórczego, wykorzystano istniejącą dokumentację, która była w posiadaniu SP ZOZ w Turku, a środki na to zadanie przeznaczono na pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane na zadaniu inwestycyjnym.

Koszt inwestycji przy zmienionym zakresie rzeczowym nie ulegnie zmianie i będzie nadal wynosił 12 milionów zł zgodnie otrzymanym dofinansowaniem. Klasyfikacja budżetowa wydatków na planowaną inwestycję pozostaje bez zmian. A udział wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 w zmienionej wartości planowanej inwestycji wyniesie 100%.

31 marca 2021 roku

Podpisanie porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku finansowanego z środków pozyskanych przez Powiat Turecki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Powiat zobowiązuje się w szczególności do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych i 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez SP ZOZ w Turku w latach 2021 i 2022 zadania i udzielenia SP ZOZ w Turku dotacji celowej na ww. zadanie, z czego:

 • w roku 2021 w kwocie 5.048.550,00 zł
 • w roku 2022 w kwocie 6.951.450,00 zł

Realizacja zadania odbywać się będzie w okresie od 29 marca 2021 do 31 października 2022 r.

01 września 2021 roku

Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 01 września 2021 roku do porozumienia z dnia 31 marca 2021 roku

Powiat zobowiązuje się w szczególności do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych i 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez SP ZOZ w Turku w latach 2021 i 2022 zadania i udzielenia SP ZOZ w Turku dotacji celowej na ww. zadanie, z czego:

 • w roku 2021 w kwocie 4.541.305,34 zł
 • w roku 2022 w kwocie 7.458.694,66 zł

15 grudnia 2021 roku

Podpisanie aneksu nr 2 z dnia 15 grudnia 2021 roku do porozumienia z dnia 31 marca 2021 roku

Powiat zobowiązuje się w szczególności do zabezpieczenia w swoim budżecie środków finansowych w wysokości 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych i 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji przez SP ZOZ w Turku w latach 2021 i 2022 zadania i udzielenia SP ZOZ w Turku dotacji celowej na ww. zadanie, z czego:

 • w roku 2021 w kwocie 68.880.00 zł
 • w roku 2022 w kwocie 11.931.120,00 zł

31 marca 2021 roku

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku - środki na rok 2021 w kwocie 5.048.550,00 zł

23 września 2021 roku

Podpisanie aneksu nr 1 z dnia 23 września 2021 roku do umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku - środki na rok 2021 w kwocie 4.541.305,34 zł

16 grudnia 2021 roku

Podpisanie aneksu nr 2 z dnia 16 grudnia 2021 roku do umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku

.... stycznia 2022 roku

Podpisanie umowy dotacji pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania pn. Przebudowa oddziałów SPZOZ w Turku - środki na rok 2022 w kwocie 11.931.120,00 zł

Realizacja do 30 listopada 2021 roku

 

Rzoliczenie środków z SP ZOZ w Turku

2021- I transza środków - lipiec 2021

Dokumentacja projektowa - przebudowa oddziału ginekologiczno - położniczego z sala porodową i oddziałem noworodkowym

kwota przekazanych środków do SP ZOZ - 68.880,00 zł brutto

umowa z wykonawcą z dnia 11 maja 2021 roku - Architekt Studio ILP Business Consulting Beata Kałka

warośc umowy: 68.800,00 zł brutto

2022 - I transza środków

Roboty budowlane - przebudowa oddziału ginekologiczno - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym 

odbiór cześciowy nr 1 

kwota przekazana środków do SP ZOZ - ..... zł brutto

umowa z wykonawcą z dnia PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak 

wartość umowy: 9.998.328,58 zł brutto

2022 - II transza środków 

Inspektor Nadzoru - roboty budowlane - przebudowa oddziału ginekologiczno - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym 

fajtura częściowa nr 1 

kwota przekazana środków do SP ZOZ - ..... zł brutto

umowa z wykonawcą z dnia PW TURIMPEX Arkadiusz Bartosik

wartość umowy: 18.450,00 zł brutto

2022 - III transza środków 

Roboty budowlane - wymiana agregatu prądotwórczego - modernizacja zasilania elektroenergetycznego 

odbiór cześciowy nr 1 

kwota przekazana środków do SP ZOZ - ..... zł brutto

umowa z wykonawcą z dnia PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak 

wartość umowy: 1.149.425,34 zł brutto

2022 - IV transza środków

Inspektor Nadzoru - roboty budowlane - wymiana agregatu prądotwórczego - modernizacja zasilania elektroenergetycznego 

faktura częściowa nr 1 

kwota przekazana środków do SP ZOZ - ..... zł brutto

umowa z wykonawcą z dnia Usługi Projektowe ELEKROMARK Marek Szeląg

wartość umowy: 7.000,00 zł brutto

 

RIFL III pula (II nabór)

 

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis złożónych wniosków i inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 et. II

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

2. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

   Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł

   Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

   Szacowany koszt inwestycji: 3.199.628,89 zł brutto

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 1.298.687,51 zł brutto

 

Rozstrzygnięcie III puli (II nabór) Rzadowego Funduszu Inwstycji Lokalnych - 31 marca 2021 roku

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 etap II

         Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

         Kwota przyznanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

         Pozycja nr 52 listy zatwierdzającej Wojewody Wielkopolskiego

         Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

         Szacowany koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

 

         Informacja przesłana do Wojewody o zmianię zakresu i kosztów przedmiotu ww. wydatku majątkowego

         stan na dzień 17 grudnia 2021 roku

 

        1.1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie

               odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

               Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 419.267,80 zł brutto

              wartość umowy z Wykonawcą: 2.055.011,00 zł brutto

              umowa nr 05/2021 z dnia 20 lipca 2021 - PBD S.A Kalisz

              aneks nr 1 z dnia 16 listopada 2021 roku - PBD S.A Kalisz

              wartość odebranych robót: 2.055.011,00 zł brutto (z RIFL III pula 419.267,80 zł brutto)

              protokoł odbioru końcowego z dnia 30.11.2021 roku

              i

      1.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4499P Rogów - Gąsin - Wietchinin w m. Gąsin

             Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): kwota 226.246,31 zł brutto

             wartość umowy z Wykonawcą: 318.194,58 zł brutto

             umowa nr 01/2021 z dnia 07 czerwca 2021 - PBD S.A Kalisz

             wartość odebranych robót: 318.194,58 zł brutto (z RIFL III pula 226.246,31 zł brutto)

             protokoł odbioru końcowego z dnia 22 lipca 2021 roku

             i

      1.3. Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej

             na syntetyczną wraz z rozbiegami do soku w dal i trójskoku w I liceum Ogolnokształcącym w Turku

             Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): kwota 354.285,89 zł brutto

             wartość umowy z Wykonawcą: ................ zł brutto

             umowa nr ../2022 z dnia .............  2022 - ................)

             wartość odebranych robót: ........ zł brutto (z RIFL III pula ............ zł brutto)

             protokoł odbioru końcowego z dnia ......... 2022 roku

             i

        1.4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II etap (odcinek 3)

              Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 200,00 zł brutto

 

        Razem zadanie nr 1 RFIL III pula (II nabór) 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4: 1.000.000,00 zł brutto

 

 1. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

         Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 2.000.000,00 zł brutto

         wartość umowy z Wykonawcą: 2.269.997,36 zł brutto

         umowa nr 08/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 - Firma Budowlano Usługowa EKO - BUD s.c. E i J Majedccy

         aneks nr 1 z dnia 10 listopada 2021 roku - Firma Budowlano Usługowa EKO - BUD s.c. E i J Majedccy

         aneks nr 2 z dnia 10 grudnia  2021 roku - Firma Budowlano Usługowa EKO - BUD s.c. E i J Majedccy

         protokół przekazania placu budowy - terenu budowy - z dnia 03 sierpnia 2021 roku

         wart. odebranych robót cześciowych: 304.303,80 zł brutto (z RIFL III pula 254.303,80 zł brutto)

         protokół odbioru cześciowego z dnia 16 grudnia 2021 roku

         wartość odebranych robót: ........ zł brutto (z RIFL III pula ........... zł brutto)

         protokoł odbioru końcowego z dnia ......... 2022 roku

 

       Pomoc finansowa Gminy Brudzew:     

        W dniu 08 września 2021 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia omocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

        pzez Gminę Brudzew na ww. zadanie w wysokości 50.000,00 zł brutto

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

         Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 1.000.000,00 zł brutto

        wartość umowy z Wykonawcą: 1.149.825,92 zł brutto

        umowa nr 07/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 - Firma Budowlano Usługowa EKO - BUD s.c. E i J Majedccy

        aneks nr 1 z dnia 12 października 2021 roku - Firma Budowlano Usługowa EKO - BUD s.c. E i J Majedccy

        protokół przekazania placu budowy - terenu budowy - z dnia 03 sierpnia 2021 roku

        wartość odebranych robót: 1.148.633,31 zł brutto (z RIFL III pula 1.000.000,00 zł brutto)

        protokoł odbioru końcowego z dnia 26 listopada 2021 roku

 

        Pomoc finansowa Gminy Malanów:     

        W dniu 18 sierpnia 2021 roku podpisano umowę w sprawie udzielenia omocy finansowej Powiatowi Tureckiemu

        pzez Gminę Malanów na ww. zadanie w wysokości 64.000,00 zł brutto

 

     4. Całkowita kwota dofinansowania: 4.000.000,00 zł brutto - II nabór (III pula)

         zadanie nr 1.1 - 419.267,80 zł brutto - przebudowa drogi w m. Dziewiątka (zdanie zakończono listopad 2021)

         zadanie nr 1.2 - 226.246,31 zł brutto - przebudowa drogi w m. Gąsin (zadanie zakończono lipiec 2021 roku)

         zadanie nr 1.3 - 354.285,89 zł brutto - przebudowa bieżni przy I LO Turek (zadanie zakończono ... 2022 roku)

         zadanie nr 1.4 - 200,00 zł brutto - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn (zdanie zakończono listopad 2021)

         zadanie nr 2 - 2.000.000,00 zł brutto - budowa drogi Policho - Chrząblice (zadanie zakończono .... 2022)

         zadanie nr 3 - 1.000.000,00 zł brutto - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn (zdanie zakończono listopad 2021)

 

 

Etapy realizacji

2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund. - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 et. II
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2022.01.12 RIFL III pula (II nabór) - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021 - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2022.01.12 RIFL I pula - informacja końcowa o wykorzystania środków Fund.
2022.01.12 RIFL I pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
2022.01.12 RIFL II pula - informacja o wykorzystania środków Fund. za 2021
2021.12.21 Promocja - www.wielkopolska.tv - RFIL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.21 Promocja - www.turek.net.pl - RFIL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Uroczyste otwarcie drogi - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.12.20 Promocja - iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.20 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi Miłaczew - Skarżyn
2021.12.17 RIFL III pula (II nabór) - zadanie nr 1,2,3 - informacja oo zmianie zakresu kosztu i przedmiotu wydatku majątkowego na nw. zadaniach objętych wnioskami z RFIL III pula (II nabór)
2021.12.16 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 2 do umowy dotacji Powiat i SP ZOZ - 16.12.2021
2021.12.15 RIFL II pula - podpisanie aneksu nr 2 do poroz. Powiat i SP ZOZ - 15.12.2021
2021.12.02 RFIL I pula - informacja o zmianie nr konta - Powiat Turecki
2021.12.02 RFIL II pula (I nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew - Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.12.02 RFIL III pula (II nabór) - informacja o zmianie nr konta - Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II
2021.11.30 Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.29 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego i kwotowego - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.11.26 Podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3) - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.16 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.11.10 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.10.12 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3) - RIFL III pula (II nabór)
2021.09.08 Pomoc finansowa Gminy Brudzew udzielenie dotacji 50.000,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice - II etap (odcinek 3)
2021.09.08 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - inspektor nadzoru wymiana agregatu prądotwórczego - 7.000,00 zł brutto
2021.09.08 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - wymiana agregatu prądotwórczego - 1.149.425,34 zł brutto
2021.09.01 Podpisanie aneksu nr 1 do porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.08.20 Promocja www.turek24.com.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.19 Promocja www.turek.net.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - inspektor nadzoru przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 51.660,00 zł brutto
2021.08.18 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja www.iturek.net - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja facebook @powiatturekpl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Promocja www.powiat.turek.pl - podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór) – 9.998.328,58 zł brutto
2021.08.18 Pomoc finansowa Gminy Malanów udzielenie dotacji 64.000,00 zł - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.14 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (uroczyste otwarcie))
2021.08.14 Uroczyste otwarcie drogi - RIFL III pula (II nabór) - droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.08.06 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.08.04 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.04 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.04 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.04 Promocja - facebook @zdpturek - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.03 Przekazanie placu budowy Wykonawcy zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.03 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.03 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.wielkopolska.tv - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.08.02 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.08.02 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania EKO - BUD s.c E.J Majdeccy - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km
2021.07.27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)
2021.07.27 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - RIFL III pula (II nabór) - Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice
2021.07.23 Informacja nr 2 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego - III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.07.22 Podpisanie protokołu odbioru końcowego - RIFL III pula (II nabór)-droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.07.21 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.21 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap(podpisanie umowy)
2021.07.20 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap (podpisanie umowy)
2021.07.20 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap
2021.06.08 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Podpisanie umowy z Wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - RIFL III pula (II nabór)-droga Gąsin RFIL II nabór (III pula)
2021.06.07 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.06.07 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór) - przebudowa drogi w m. Gąsin (podpisanie umowy)
2021.05.11 RIFL II nabór (I pula) - podpisanie umowy przez SP ZOZ w wykonawcą zadania - dokumentacja projektowa przebudowa oddziału ginekolog. - położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym - 68.800,00 zł brutto
2021.04.27 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego - III pula (II nabór) - Przebudowa drogi nr 4507P Czachulec - Dziewiątka - Kowale Pańskie II etap - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.04.01 Promocja - www.turek.net.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Podpisanie umowy dotacja pomiędzy Powiat Turecki a SP ZOZ w Turku na rok 2021 - Przebudowa oddziałów SP ZOZ RIFL II pula (I nabór)
2021.03.31 Podpisanie porozumienia określającego wzajemne relacje Stron i zasady współpracy Powiatu Tureckiego i SP ZOZ w Turku podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.iturek.net - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @zdpturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - facebook @powiatturekpl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Promocja - www.powiat.turek.pl - RIFL III pula (II nabór)
2021.03.31 Rozstrzygnięcie II naboru (III puli) wniosków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych RIFL
2021.03.12 Uroczyste otwarcie pracowni tomografu komputerowego w SP ZOZ w Turku - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.wielkopolska.tv - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - facebook @powiatturekpl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.powiat.turek.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.turek.net.pl - tomograf - RIFL I pula
2021.03.12 Promocja - www.iturek.net - tomograf - RIFL I pula
2021.01.22 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o zmianie zakresu rzeczowego i kwotowego - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2021.01.21 Informacja nr 1 do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku- RIFL II pula (I nabór)
2021.01.12 Informacja do Wojewody Wielkopolskiego o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - RIFL I pula
2020.12.23 Złożenie wniosku RIFL III pula (II nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.08 Rozstrzygnięcie konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór) - Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku - RIFL II pula (I nabór)
2020.09.28 Złożenie wniosku RIFL II pula (I nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego -Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

Galeria zdjęć