RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022

  • Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych
Nazwa projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Cel projektu
RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Beneficjent
None
Wartość
14 479 993.00 PLN
Wartość dofinansowania
14 479 993.00 PLN - RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
Procent dofinansowania
100% - RFIL - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych realizacja 2020 - 2022
(bez wkładu JST)
Projekt realizowany w ramach programu:
Dotacja Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (https://www.gov.pl/web/edukacja/kolejne-srodki-na-zakup-sprzetu-do-szkol-w-ramach-rzadowego-programu-aktywna-tablica)
oraz poddziałania:
Budżet Państwa - Dotacje z Gmin Powiatu Tureckiego
Lata realizacji
2020 - 2022

Rządowy Fundusz Inwestycji Loklanych:

I pula

Wniosek złożóny przez Powiat Turecki o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Kwota wnioskowanych środków:  2.479.993,00 zł

Kwoata otrzymanych środków: 2.479.993,00 zł

 

Kwota została przeznaczona na nw. zadania inwstycyjne:

 

W roku 2020

1. Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej

    dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku - w wyskości 1.305.000,00 zł

2.  Budowa ulicy Zdrojki Lewe w Turku - w wysokości 1.164.993,00 zł

Razem w roku 2020 - 2.469.993,00 zł

 

W roku 2021

1.   ...... - w wysokości 10.000,00 zł

Razem w roku 2021 - 10.000,00 zł

 

Końcowe rozliczenie I puli 2020 - 2021 

2.469.993,00 zł + 10.000,00 zł = 2.479.933,00 zł

 

II pula (I nabór)

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis inwestycji:

Przebudowa oddziałów SP ZOZ w Turku

W ramach inwestycji planowana jest przebudowa: oddziału ginekologiczno-położniczego z salą porodową i oddziałem noworodkowym, oddziału dziecięcego, oddziału pomocy doraźnej, pomieszczeń socjalnych na potrzeby ratownictwa medycznego; wymieniona zostanie winda i agregat prądotwórczy.

Inwestycja obejmuje koszty: dokumentacji projektowej, przebudowy oddziałów, wyposażenia oddziałów, nadzoru inwestorskiego.

Planowane miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji:

listopad 2020 – grudzień 2022

Inwestycja wpisuje się w trzy wymiary zrównoważonego rozwoju: gospodarczy, społeczny i środowiskowy. Dzięki inwestycji poprawi się jakość służby zdrowia. Zrównoważony rozwój to budowanie konkurencyjnej gospodarki korzystającej z zasobów racjonalnie i oszczędnie z zastosowaniem rozwiązań technologicznych nie wpływających negatywnie na środowisko. Inwestycja zapewnia działanie zgodne z ideą ładu społecznego i gwarantuje pacjentom dostęp do opieki medycznej na najwyższym poziomie.

 SP ZOZ w Turku jest jedynym szpitalem w powiecie tureckim i obejmuje zasięgiem opieki zdrowotnej wszystkich mieszkańców powiatu. Jakość i komfort opieki medycznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów ulegną poprawie.

Dzięki wymianie windy zlikwidowana zostanie bariera architektoniczna utrudniająca funkcjonowanie przede wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz osobom mającym problemy z poruszaniem się. Inwestycja dotyczy dostosowania oddziałów i pomieszczeń szpitala do wymogów użytkowania przez osoby niepełnosprawne oraz spełnienia wymagań sanitarno-epidemiologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. , w tym m.in. dostosowanie sal, łazienek, korytarzy.

Kwota otrzymanych środków: 12.000.000,00 zł

 

III pula (II nabór)

Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst)

do Wojewody Wielkopolskiego

Przedmiot i krótki opis złożónych wniosków i inwestycji:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec-Dziewiątka-Kowale Pańskie odcinek  1+967,52 do 4+795,01 etap II

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł brutto

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 3.853.195,43 zł brutto

2. Budowa drogi powiatowej nr 4477P Polichno - Chrząblice na długości 2,014 km

   Kwota wnioskowanych środków: 2.000.000,00 zł

   Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

   Szacowany koszt inwestycji: 3.199.628,89 zł brutto

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4489P Malanów - Żdżary na odcinku Miłaczew – Skarżyn - II etap (odcinek 3)

    Kwota wnioskowanych środków: 1.000.000,00 zł

    Planowany miesiąc i rok rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji inwestycji: styczeń 2021 – grudzień 2022

    Szacowany koszt inwestycji: 1.298.687,51 zł brutto

 

 

Etapy realizacji

2021.01.12 Informacja o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - II pula
2021.01.12 Informacja o wykorzystania środków Funduszu za 2020 - I pula
2020.12.23 Złożenie wniosku III pula (II nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Wojewody Wielkopolskiego
2020.12.08 Rozstrzygnięcie konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych II pula (I nabór)
2020.09.28 Złożenie wniosku II pula (I nabór) o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego
2020.08.06 Złożenie wniosku I pula o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów do Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego

Galeria zdjęć