Innowacyjne i kreatywne kształcenie młodzieży w Powiecie Tureckim

 

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej . Całkowita wartość projektu to 2 427 862,66 złotych.

W ramach realizacji planowanego projektu zakłada się unowocześnienie obecnej bazy dydaktycznej, zaadaptowanie istniejących pomieszczeń pod bazę oświatową oraz przebudowę budynku „E” ZST w Turku z budową parkingu, doposażenie budynku ZST w sprzęty i urządzenia do nauki przedmiotów ogólnych (pracownie: chemiczna, fizyczna, przyrodnicza, językowa, komputerowa),a także ZSR w Kaczkach Średnich w sprzęty do nauki przedmiotów ogólnych (pracownie: chemiczna, fizyczna, geograficzna, biologiczna).

Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną ma być podwaliną pod dalsze kształcenie i pierwszym, ważnym krokiem na drodze edukacyjno-rozwojowej młodych ludzi.

Rezultatem podejmowanej inwestycji będzie wyższy poziom nauczania, poszerzenie usług edukacyjnych świadczonych przez szkołę, co docelowo przełoży się w przyszłości na wzrost aktywności zawodowej.