2022.07.25

Nowy Program Stypendialny Powiatu Tureckiego

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego została opublikowana uchwała Nr XLII/280/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia warunków, form i zakresu udzielania pomocy w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych pobierających naukę na terenie Powiatu Tureckiego” oraz trybu postępowania w tych sprawach.

Program skierowany jest do uczniów pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych dla młodzieży na terenie Powiatu Tureckiego, bez względu na miejsce zamieszkania.

O przyznanie Stypendium naukowego może ubiegać się uczeń, który uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej:

1) co najmniej 5,1 w przypadku uczniów liceum ogólnokształcącego,

2) co najmniej 4,8 w przypadku technikum,

3) co najmniej 4,3 w przypadku branżowej szkoły I stopnia,

4) co najmniej 4,1 w przypadku branżowej szkoły I stopnia specjalnej.

O przyznanie Stypendium sportowego może ubiegać się uczeń, który:

1) za poprzedni rok szkolny uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,80,

2) spełnił jeden z następujących warunków:

  1. a) w sportach indywidualnych brał udział w Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy,
  2. b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez polskie związki sportowe,
  3. c) został powołany do kadry narodowej w swojej kategorii wiekowej w danej dyscyplinie sportu.

O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w wybranej dziedzinie wiedzy może ubiegać się uczeń, który:

1) uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 4,00,

2) uzyskał tytuł laureata lub finalisty etapu wojewódzkiego lub centralnego w olimpiadach przedmiotowych i tematycznych oraz turniejach, których wykaz został ogłoszony przez ministra właściwego do spraw oświaty.

O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie w jednej z dziedzin sztuki może ubiegać się uczeń, który:

1)  uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,50,

2)  spełnił jeden z następujących warunków:

  1. a) jest laureatem wojewódzkiego bądź makroregionalnego konkursu artystycznego,
  2. b) osiągnął tytuł mający charakter szczególnego osiągnięcia w wybranej dziedzinie sztuki.

O przyznanie Nagrody Starosty Tureckiego za szczególne osiągnięcie sportowe może ubiegać się uczeń, który:

1) uzyskał średnią ocen w klasyfikacji rocznej co najmniej 3,50,

2) spełnił jeden z następujących warunków:

  1. a) w sportach indywidualnych zdobył I - VI miejsce w zawodach o randze krajowej organizowanych przez polskie związki sportowe,
  2. b) w sportach indywidualnych zdobył I - III miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”,
  3. c) w sportach zespołowych zdobył I miejsce w zawodach o randze wojewódzkiej organizowanych przez polskie związki sportowe lub Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska”,
  4. d) osiągnął wynik sportowy mający charakter szczególnego wyczynu sportowego.

Za rok szkolny 2021/2022 wnioski o przyznanie Stypendium lub Nagrody należy składać w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym w Turku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

63 22 23 259