2023.07.25

Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się w uczelni medycznej o kierunku lekarskim

Warunki przyznawania stypendium

 1. Zasady przyznawania stypendium określa uchwała Nr XXXI/218/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie stypendiów dla studentów uczelni medycznych o kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 27.09.2021 r. poz. 7131).
 2. Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:
  • jest studentem IV, V lub VI roku i w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składa wniosek, osiągnęła średnią ocen nie niższą niż 3,75,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie przebywa na urlopie określonym w regulaminie studiów i nie korzysta z innej przerwy w studiach,
  • zawrze umowę, w której zobowiąże się do odbycia stażu podyplomowego
   i podjęcia pracy w SP ZOZ w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do dnia 15 września 2023 r. osobiście, przesłać pocztą (decyduje data wpływu) na adres Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek lub za pośrednictwem skrzynki nadawczej ePUAP.

Wniosek i wymagane dokumenty

 1. Wniosek składa zainteresowany student zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do uchwały nr 615/2021 Zarządu Powiatu Tureckiego z 6 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy dla osób ubiegających się o przyznanie stypendium.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
 • zaświadczenie z uczelni o statusie studenta, z informacją o realizowaniu nauki zgodnie z planem studiów,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
 • zobowiązanie do odbycia stażu podyplomowego i podjęcia pracy w SP ZOZ
  w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium.

Wysokość i okres wypłacania stypendium

 1. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy od 1 października danego roku kalendarzowego do 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.
 2. Stypendium przyznawane jest w wysokości maksymalnie 1200 zł miesięcznie.

Rozpatrywanie wniosków i wyniki naboru

 1. Wnioski o przyznanie stypendium będą rozpatrywane przez Zarząd Powiatu Tureckiego.
 2. Informacja o wynikach naboru zostanie przekazana wnioskodawcom pocztą tradycyjną.
 3. Stypendium wypłacane jest na podstawie umowy zawartej ze studentem.