2018.06.01

Otrzymaj EKUZ i uzyskaj dostęp do ZIP w Starostwie Powiatowym w Turku

Wybierasz się za granicę? Będzie Ci potrzebna karta EKUZ!

EKUZ potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

Starosta Turecki Mariusz Seńko informuje, że w dniu 8 czerwca br., w godz. od 10.00 - 15.00 w Starostwie Powiatowym w Turku ul. Kaliska 59, w pokoju nr 13 (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia) istnieje możliwość dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta oraz uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

Pozwala on na uzyskanie informacji gromadzonych od 2008 roku  o leczeniu, przepisanych lekach i badaniach refundowanych przez NFZ i o kwocie zapłaconej za te świadczenia. ZIP składa się z dwóch części ogólnodostępnej i  tej widocznej tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Pacjent zyskuje stały dostęp do informacji o wykonanych na jego rzecz świadczeniach  oraz kosztach tych świadczeń. Pacjent może sprawdzić swój aktualny status ubezpieczenia. Pacjent ma możliwość zweryfikowania wykonanych na jego rzecz świadczeń.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia

Uzyskanie dostępu do Zintegrowanego Informatora Pacjenta przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo całkowicie, a także przez pełnomocnika

Uzyskanie dostępu do ZIP przez dzieci i osoby do 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnione częściowo albo ubezwłasnowolnione całkowicie

Osoby składające wniosek w imieniu tych osób, poza wnioskiem składają:

  • odpis aktu urodzenia lub,
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpis zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.

Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać, że zostało ono udzielone w celu uzyskania danych dostępowych do ZIP.

Pełnomocnictwa udziela się w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie.

Osoba, na rzecz której pełnomocnictwo jest udzielane, nie musi brać udziału w tej czynności notarialnej.

W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej do poświadczania własnoręczności podpisu na dokumencie pełnomocnictwa, upoważniony jest:

  • wójt,
  • burmistrz,
  • prezydent miasta.

Uzyskanie dostępu do EKUZ

Oprócz dowodu potwierdzającego tożsamość i ew. upoważnień do złożenia wniosku i odbioru dla innych osób (męża, rodziny, sąsiadów, itp.) - uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia, musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. O karty dzieci wnioskuje ten rodzic, na którego ubezpieczeniu są zgłoszone dzieci. Status ubezpieczenia widzimy w CWU, więc nie są potrzebne dokumenty.

 

Pliki