Prace interwencyjne

Prace interwencyjne oznaczają zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) - art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59 i art. 59a - 59c
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 864)

 

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Turku:
www.turek.praca.gov.pl

Informacja o naborach:
http://turek.praca.gov.pl/biezace-formy-aktywizacji

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku: 
pokój nr 6, stanowisko nr 16, tel. 63 280 23 84