Ścieżki edukacyjne "Zieleń"

Uroczysko Zieleń obejmuje 4 oddziały leśnictwa Uniejów, obrębu Linne, Nadleśnictwa Turek. Znajdują się tu lasy, łąki i wody o łącznej powierzchni 77,67 ha.

Od strony północno – wschodniej kompleks ten bezpośrednio graniczy z zabytkowym parkiem przy Zamku Uniejów.

Uroczysko Zieleń położone jest w pradolinie Warty w strefie zalewowej rzeki na najniższym poziomie terasowym.. W latach 50 – tych XX wieku stosunki wodne tego terenu zostały zmienione poprzez wybudowanie wałów przeciwpowodziowych, które przechodzą przez północno – wschodnią część kompleksu.

Las Zieleń znajduje się na zachód od miasta Uniejów w odległości ok. 1 km – za rzeką.

Rosnące tu lasy łęgowe po wybudowaniu wałów przestały być zalewane. Jednak w czasie wielkiej powodzi w 1997 roku las został zalany wodami dopływów Warty od strony Spicymierza.

Wewnątrz kompleksu leśnego znajduje się duża polana stanowiąca malowniczą naturalną łąkę o powierzchni 4,03 ha /. Łąki te wąskim korytarzem łączą się z terenami zielonymi międzywala. Piękne starorzecze zwane Niwką o /powierzchni 1,66 ha/ wije się wśród lasów. W części północnej Niwki zadomowiły się bobry, które żyją w norach wykopanych w brzegach cieku. Bobry zimą ścinają drzewa gdyż kora pokrywająca cienkie gałęzie jest ich przysmakiem.

W lasach zwracają uwagę piękne dęby, olchy i jesiony. Szata roślinna runa leśnego jest niezwykle bogata. Lasy są wilgotne z gęstym podszytem i trudne do przebycia. Najwygodniej jest spacerować po ścieżkach, kładkach i drogach.

Uroczysko Zieleń od strony południowej i północnej otoczone jest przez rozległe obszary prywatnych łąk i pastwisk nadwarciańskich a od strony zachodniej sąsiaduje z polami uprawnymi. Razem z zabytkowym parkiem zamkowym stanowią leśną enklawę urozmaicającą piękny nizinny krajobraz.

Ze względu na swoje walory przyrodnicze teren ten został włączony do ustanowionych form ochrony przyrody: Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu u NATURA 2000 – Dolina Środkowej Warty.

Wędrówkę rozpoczynamy na parkingu przed zamkiem przy tablicy informacyjnej ścieżki.

Spacer wyznaczoną ścieżką trwa 1 – 1,5 godziny. Do pokonania mamy 3,3 km. Podczas wędrówki można obserwować zmieniający się krajobraz i różne ekosystemy, liczne gatunki fauny i flory.

Wyruszamy na południe ścieżką wiodącą przez malowniczą łąkę położoną między parkiem a wałem przeciwpowodziowym rzeki Warty. Zarośla łozowe porastające niekoszone fragmenty łąki są etapem sukcesji naturalnej a jednocześnie dogodnym miejscem bytowania szeregu gatunków fauny – szczególnie ptaków i drobnych ssaków. Za wałem ścieżka prowadzi początkowo przez las. Po chwili wychodzimy na piękną śródleśną łąkę. Po pokonaniu łąki docieramy do podmokłego lasu i dalej poruszamy się po specjalnie przygotowanej drewnianej kładce. Docieramy do starorzecza Warty – Niwki. Idziemy brzegiem cieku, po drodze możemy zauważyć drzewa ścięte przez bobry, ciekawe wodne rośliny, usłyszeć śpiew ptaków. Na skraju lasu skręcamy w prawo. Dalej trasa ścieżki wiedzie drogą wśród pól uprawnych. Docieramy do wału przeciwpowodziowego Warty, skręcamy w prawo. Po przebyciu ok. 1 km docieramy do końca trasy.

Po drodze można się zatrzymać w wyznaczonych punktach dydaktycznych:

  1. Las łęgowy
  2. Łąka śródleśna
  3. Starorzecze Niwka
  4. Dokarmianie zwierzyny

W punktach dydaktycznych ustawiono tablice omawiające te zagadnienia.

W czasie krótkiego spaceru zobaczymy wilgotne łąki śródleśne, bogate i żyzne lasy łęgowe, starorzecze Warty o nazwie Niwka, a także krajobraz pól uprawnych z nielicznymi zadrzewieniami śródpolnymi. Z wału przeciwpowodziowego podziwiamy malowniczą dolinę Warty oraz widok na zabytkowy park przy zamku w Uniejowie. Różnorodność ekosystemów powoduje, że ilość występujących tu gatunków fauny i flory jest bardzo duża. Wiosną usłyszymy śpiew słowików, zięb, kosów, bogatek, modraszek, rudzików, piecuszków, świstunek, gajówek, dzwońców, pierwiosnków i kukułek. W lesie możemy obserwować dzięcioła średniego i czarnego, a nad Niwką piękne kolorowe zimorodki łowiące małe rybki.

Źródło: turek.lasypanstwowe.poznan.pl