Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień May 27, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 0
 • Osoby poddane kwarantannie: 72 (-2)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 3
 • Osoby hospitalizowane: 1 (+1)
 • Osoby zakażone ogółem: 6
 • Osoby zakażone obecnie: 2
 • Osoby wyleczone: 4
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.05.12
Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych. NABÓR WNIOSKÓW ROZPOCZĘTY !!!

Informujemy, że Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków na realizację zadań publicznych dofinansowanych
ze środków krajowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

Program COVID-19 jest to Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-1; to pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii.

O dotację w ramach Programu mogą ubiegać się:

- organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.), w tym
w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje
oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- spółdzielnie socjalne;

- koła gospodyń wiejskich;

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu
na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem:

 1. PRIORYTET 1. Działania wspierające.

Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19
w społecznościach lokalnych.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 50. 000 zł,

 1. PRIORYTET 2. Bezpieczeństwo NGO:

  1. realizacja działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię;

  2. realizacja działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;

  3. zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;

  4. wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 40.000 zł (w tym maksymalnie 10.000 zł na każde poddziałanie).

Wniesienie wkładu własnego w ramach składanych wniosków nie jest wymagane.NABÓR WNIOSKÓW: od dnia 12 maja 2020 r., godziny 12:00 do wykorzystania środków w ramach Programu lub do daty jego zakończenia.

Uprawniony podmiot może otrzymać dofinansowanie tylko na 1 wniosek w każdym Priorytecie.

Jak przygotować wniosek?

  • Zalogować się lub utworzyć profil w Generatorze Wniosków.

  • W zakładce „Konkursy” wybrać Program COVID-19 i wypełnij wniosek.

  • Wysłać wniosek za pomocą przycisku ZŁÓŻ WNIOSEK.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie: https://www.niw.gov.pl/nasze-programy/program-covid-19/

W zakładce „Najważniejsze informacje” znajdują się infografiki z przykładami działań, które można
i których nie można sfinansować w ramach Programu.

Zdjęcia