2022.10.28

Konsultacje programu współpracy z NGO na 2023 rok

OGŁOSZENIE

Zarząd Powiatu Tureckiego
ogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego.

I. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”               

II. Termin konsultacji: od 28.10.2022 r. do 08.11.2022 r. do godz. 14 00.

III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres poczty

elektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl.

IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Edukacji, Starostwa Powiatowego w Turku.

 

 

  Starosta Turecki

            /-/   

 Dariusz Kałużny

 

 

W załączeniu:

  1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
  2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.