Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.06.23 Komunikaty Ważne!
Wyburzanie kotła nr 1 w elektrowni „Adamów”

Starosta Turecki informuje o zaplanowanym na dziś tj. 23 czerwca 2022 r. wyburzeniu kotła nr 1  w zamkniętej elektrowni „Adamów”. Powalenie obiektu nastąpi w w godzinach 16.00-18.00. Na drogach dojazdowych zostały umieszczone tablice ostrzegawcze i informacyjne z objaśnieniem sygnałów ostrzegawczych. Strefa zagrożenia została zabezpieczona posterunkami ochronnymi. Rozpoczęcie i zakończenie robót będzie sygnalizowanie przy pomocy syreny na zasadach stosowanych przy robotach strzałowych w górnictwie. Wyburzanie obiektów elektrowni „Adamów” jest realizowane w ramach umowy pomiędzy ZE PAK S.A. a wykonawcą na „Przygotowanie terenu w elektrowni „Adamów” do nowych inwestycji – rozbiórki obiektów.”

2022.06.21 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2022.06.20 Komunikaty Ważne!
OGŁOSZENIE O ZNALEZIENIU TELEFONU KOMÓRKOWEGO 16.06.2022

W dniu 16 czerwca 2022 r. przy ul. Orzeszkowej w Turku znaleziono telefon komórkowy marki HUAWEI. Właściciel telefonu komórkowego może odebrać swoją własność w Starostwie Powiatowym w Turku, w Biurze Rzeczy Znalezionych ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, pokój nr 13d. Tel.: 63 222 32 68

2022.06.17 Komunikaty Ważne!
Kondolencje z powodu śmierci Matki Pana Ryszarda Bartosika

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego składamy wyrazy szczerego współczucia i żalu Panu Ryszardowi Bartosikowi Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi   z powodu śmierci Matki

2022.06.14 Komunikaty Ważne!
Kondolencje z powodu śmierci Matki Pani Zofii Gruszczyńskiej

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu  dla Pani Zofii Gruszczyńskiej Radnej Rady Powiatu Tureckiego z powodu śmierci Matki przekazuje Samorząd Powiatu Tureckiego

2022.06.07 Komunikaty Ważne!
Komunikat ZDP o planowanym zamknięciu ulicy Uniejowskiej w Turku

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku informuje, że w związku z przebudową ulicy 4519P Uniejowskiej w Turku od dnia 13 czerwca bieżącego roku ulica Uniejowska na odcinku od ronda przy ulicy Dobrskiej do ronda przy ulicy Legionów Polskich zostanie zamknięta dla ruchu kołowego. Ulica Uniejowska zostanie zamknięta na wniosek wykonawcy przebudowy w związku z prowadzonymi pracami drogowymi. 

2022.06.07 Komunikaty Ważne!
Kondolencje dla Rodziny śp. Jana Krawczyka

W imieniu Samorządu Powiatu Tureckiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Turku pogrążonej w smutku Rodzinie i Przyjaciołom śp. Jana Krawczyka Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji (1999 - 2018) przekazujemy wyrazy szczerego współczucia i żalu.  

2022.06.06 Komunikaty Ważne!
Komunikat Powiatu Tureckiego dot. bezprawnego działania PGKiM w Turku

Powiat Turecki informuje, że w dniu 02.06.2022r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku dokonało bezprawnego zablokowania studzienek kanalizacyjnych służących do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych przy powiatowej ulicy Milewskiego w Turku. Te działania doprowadziły do celowego uszkodzenia mienia publicznego – urządzeń kanalizacji odpływowej przez co m.in. narażają na straty mieszkańców Powiatu Tureckiego w mieście Turku. Zajęcie przez PGKiM publicznego mienia jest niezgodne z prawem, pokazuje butę i arogancki sposób działalności spółki PGKiM ze szkodą dla mieszkańców całego Powiatu Tureckiego. Bezprawne działania PGKiM polegające na takim niszczeniu publicznego mienia powiatowego mogą również stworzyć zagrożenie dla mienia mieszkańców poprzez zalewanie przyległych posesji. PGKiM zmusza mieszkańców Turku do dokonywania bezprawnych i zawyżonych opłat za wody opadowe lub roztopowe bez jakichkolwiek regulacji prawnych, co do ich naliczania. Ponadto wysokość nakładanych na mieszkańców Turku nielegalnych opłat jest nieadekwatna do ponoszonych przez spółkę kosztów. Powiat Turecki nie pozostaje obojętny wobec zaistniałej sytuacji zgłaszając proceder organom ścigania i pociągnie PGKiM w Turku do odpowiedzialności. Należy podkreślić, że powyższa spółka miejska nie jest prywatnym folwarkiem, a działając na mieniu publicznym wykonuje zadania publiczne nałożone przepisami prawa. Jej jedynym udziałowcem w 100% jest Gmina Miejska Turek. Zarząd PGKiM jest zatem – w przeciwieństwie do komunikowanej sytuacji - zobowiązany do funkcjonowania zgodnie z literą prawa i do poszanowania mienia publicznego, dla dobra wszystkich mieszkańców Turku. Jedynym udziałowcem spółki jest Gmina Miejska Turek. Bezpośrednią kontrolę nad spółką sprawuje Burmistrz Miasta Turku w osobie Romualda Antosika.  Starosta Turecki Dariusz Kałużny   Wicestarosta  Władysław Karski                                                                                

2022.06.01 Komunikaty Ważne!
Kwalifikacja Wojskowa w Powiecie Tureckim 2022

Starosta Turecki Dariusz Kałużny, por. Robert Maas, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Koninie ppłk Adam Nawrocki oraz lek. Wacław Bednarek uczestniczyli dziś w inauguracji kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Tureckiego. Kwalifikacja na terenie naszego powiatu rozpoczyna się 01 czerwca 2022r. i będzie trwać  do 24 czerwca 2022 r. w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego w Turku przy ul. Kościuszki 6. Wezwaniu do kwalifikacji wojskowej podlegają: mężczyźni urodzeni w 2003 roku mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej osoby urodzone w latach 2001 -2002, które zostały przez powiatowe komisje lekarskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej. Dotyczy to osób, których niezdolność upływa przed zakończeniem kwalifikacji osoby uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, a ich niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jeżeli osoby te, przed zakończeniem tegorocznej kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej kobiet urodzonych w latach 1998 – 2003, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiet, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach  medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków o których mowa w przepisach wydanych na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. osób, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej  zdolności do czynnej służby wojskowej  wzywanych osób.    

2022.05.30 Komunikaty Ważne!
30 maja-Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja-Dzień Rodzicielstwa Zastępczego