Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2022.01.18 Komunikaty Ważne!
Wprowadzono stopień alarmowy ALFA-CRP

Informujemy, że względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234) podpisał Zarządzenie nr 3 z dnia 18 stycznia 2022 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP (1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 18 stycznia 2022 roku od godz. 23.59 do dnia 23 stycznia 2022 roku do godz. 23.59. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego ALFA-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego powinni: wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej, zwanych dalej „systemami”, w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz: monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, sprawdzać dostępność usług elektronicznych, dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów; poinformować personel instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów; sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji; dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji, oraz weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu; sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń; informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2022.01.11 Komunikaty Ważne!
Szczepienia w Tuliszkowie - 14.01.2022r.

W związku z trwającą akcją szczepień organizowaną przez Wojewodę Wielkopolskiego informujemy, iż na terenie Powiatu Tureckiego będzie możliwość przyjęcia szczepionki przeciwko Covid -19 ( szczepionka Johnson & Johnson oraz szczepionkę Pfizer) bez wcześniejszej rejestracji.   Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków, 14.01.2022 r., godz. 14.00-18.00.

2022.01.11 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2021.12.31 Komunikaty Ważne!
UWAGA ! Zmiana numerów kont bankowych Powiatu Tureckiego oraz Starostwa Powiatowego w Turku

Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie rachunek podstawowy Powiatu Tureckiego 65 1090 1229 0000 0001 4916 2315 dotacje (środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego) dotacje z Funduszu Wsparcia dotacje i kary z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pomoce finansowe z Gmin Powiatu Tureckiego udziały w PIT dla powiatów - z Ministerstwa Finansów zwroty z tytułu udziału w PDOP (CIT) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) subwencje ogólne dla powiatów rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów część wyrównawcza i równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów środki z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii środki finansowe za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej/placówce opiekuńczo-wychowawczej przekazane z innych jednostek samorządu terytorialnego dodatki wychowawcze wraz z kosztami obsługi – środki z WUW środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (zalesienia) dochody gromadzone przez jednostki organizacyjne Powiatu Tureckiego   rachunek podstawowy urzędu (Starostwa Powiatowego w Turku) 68 1090 1229 0000 0001 4918 4765   wpłaty komunikacyjne opłaty rejestracyjne i prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu, nalepki, pozwolenia czasowe, tablice, licencje i zaświadczenia transportu samochodowego, legitymacje instruktora, opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów, karty wędkarskie, czynsze, koszty eksploatacyjne, opłaty geodezyjne,   dochody Skarbu Państwa (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 14 1090 1229 0000 0001 4918 4767 opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, przekształcenie prawa własności, wykup, odsetki, służebność, odszkodowania, rachunek sum depozytowych (rachunek Starostwa Powiatowego w Turku) 41 1090 1229 0000 0001 4918 4766   wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy   Starostwo Powiatowe w Turku informuje, iż opłatę skarbową w sprawach dla których organem jest Starostwo Powiatowe w Turku należy uiszczać gotówką w Kasie Urzędu Miejskiego (ul. Kaliska 59) bądź przelewem na poniższe konto: Urząd Miejski w Turku 39 1090 1229 0000 0000 2201 3437    Wszelkich informacji w tej sprawie udzielają pracownicy Wydziału Finansów Starostwa Powiatowego w Turku. Informacje dotyczące rachunków bankowych pozostałych jednostek organizacyjnych Powiatu znajdują się na poszczególnych stronach biuletynu tych jednostek.

2021.12.31 Komunikaty Ważne!
Kondolencje

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

2021.12.29 Komunikaty Ważne!
Uwaga! Ważny obowiązek dla stowarzyszeń, fundacji oraz ochotniczych straży pożarnych

ZGŁOSZENIA DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH 31 października 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Po nowelizacji ustawy obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do CRBR obejmuje prawie wszystkie organizacje pozarządowe. Do katalogu dodano fundacje, stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego oraz spółdzielnie. Wymóg nie dotyczy stowarzyszeń zwykłych. Niedokonanie wpisu będzie wiązało się z wysokimi karami finansowymi. Podmioty wpisane do KRS do dnia 31 października 2021 r. włącznie – mają obowiązek zgłosić beneficjentów rzeczywistych do CRBR w okresie od 31 października 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. (tj. w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie art. 1 pkt 32 ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych np. gdy zmieni się skład organów organizacji lub dane osobowe poszczególnych osób wchodzących w ich skład (np. zmiana nazwiska czy państwa zamieszkania) już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP. Zachęcamy organizacje pozarządowe z terenu powiatu tureckiego do zapoznania się z poniższymi odnośnikami. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-nowe-obowiazki-ngo-od-pazdziernika Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/ W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem: https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja        

2021.12.28 Komunikaty Ważne!
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole

2021.12.26 Komunikaty Ważne!
W 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego zawyją syreny alarmowe

Starosta Turecki informuje, że w celu upamiętnienia 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia 2021 roku o godz. 16:40 na terenie powiatu tureckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione zostaną dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę.

2021.12.10 Komunikaty Ważne!
Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Turku

Informacja o funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Turku

2021.12.09 Komunikaty Ważne!
COVID-19: Wykaz punktów pobrań na terenie Wielkopolski

Coraz więcej pacjentów zgłasza się do punków pobrań w Wielkopolsce W związku z coraz większą liczbą pacjentów kierowanych na testy w kierunku koronawirusa, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, w jaki sposób można uzyskać zlecenie na test, gdzie się zgłosić na pobranie wymazu i jak się do niego przygotować. W czasie IV fali pandemii WOW NFZ uruchamia kolejne punkty pobrań, a w dotychczas działających wydłużane są godziny pracy. Trzy nowe punkty zostały otwarte w ostatnim czasie w Poznaniu, od 1 grudnia zaczyna przyjmować pacjentów dodatkowy punkt w Lesznie przy ul. Niepodległości 49. Lista miejsc w Wielkopolsce, do których można zgłosić się na pobranie wymazu do testu w kierunku obecności koronawirusa znajduje się na stronie internetowej: http://nfz-poznan.pl/page.php/1/0/show/15939/ Na bezpłatne pobranie wymazu w punkcie pobrań mogą zgłosić się osoby, które posiadają zlecenie na test w kierunku Sars-Cov-2. Zlecenie takie może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, lekarz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (tzw. wieczorynki), a także lekarz, który nie posiada umowy z NFZ. Zlecenie może zostać wystawione w trakcie teleporady. Pacjent otrzymuje wtedy numer skierowania, z którym może zgłosić się do dowolnego punktu pobrań. Osoby, które podejrzewają u siebie lub u dziecka zakażenie koronawirusem, mogą wypełnić formularz on-line i jeśli ryzyko wystąpienia COVID-19 zostanie określone jako wysokie, automatycznie takiej osobie zostanie wystawione zlecenie wykonania testu. W takim przypadku termin oraz adres najbliższego punktu pobrań zostaną podane w SMS-ie. W wiadomości znajdzie się także link do strony internetowej, na której można dokonać zmiany wskazanego pierwotnie terminu. Przypominamy, że testy w kierunku koronawirusa są bezpłatne dla osób posiadających zlecenie. Koszty takiego badania pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Przypominamy, że po wystawieniu zlecenia testu obowiązuje kwarantanna, którą można opuścić na czas dojazdu do punktu pobrań i powrotu. Jeżeli wynik testu jest negatywny, zwolnienie z kwarantanny jest automatyczne. W przypadku wyniku pozytywnego, kwarantanna automatycznie zostaje zmieniona na izolację. Na badanie należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Aby dobrze przygotować się do pobrania wymazu, minimum 2 godziny przed badaniem nie należy: spożywać posiłków i napojów żuć gumy płukać jamy ustnej i nosa myć zębów przyjmować leków palić papierosów. Po wykonaniu testu, jego wynik można sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. Niektóre laboratoria udostępniają pacjentom własny system elektroniczny, w którym można sprawdzić swój wynik. Dane do logowania otrzymamy wtedy w punkcie pobrań. Jeśli wykonanie testu zlecił lekarz rodzinny, powinien on poinformować swoich pacjentów o wyniku. Jeśli wynik testu okaże się pozytywne, z taką osobą skontaktuje się pracownik sanepidu, który przeprowadzi wywiad epidemiologiczny i poinformuje o dokładnym czasie izolacji. Przypominamy, aby osoby, które otrzymały pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa, uważnie obserwowały swoje objawy, a w momencie pogorszenia się samopoczucia natychmiast skontaktowały się ze swoim lekarzem rodzinnym lub zadzwoniły na numer 112.