Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2019.01.15 Komunikaty Ważne!
Ostatnie pożegnanie Ś.P. Ignacego Kurpika

Głęboko poruszeni śmiercią Ś.P. p. Ignacego Kurpika nauczyciela, wieloletniego z-cy dyrektora I LO w Turku, Przewodniczącego Rady Gminy Malanów II, III i IV kadencji, aktywnego społecznika   pogrążonej w smutku Rodzinie oraz Przyjaciołom   wyrazy szczerego współczucia i żalu składa     Samorząd Powiatu Tureckiego  

2019.01.14 Komunikaty Ważne!
Kondolencje Samorządu Powiatu Tureckiego

None

2019.01.07 Komunikaty Ważne!
Informacja dot. nadajnika na wieży kościoła pw. NSPJ w Turku

W związku z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę, który wpłynął do Starostwa Powiatowego w Turku od inwestora na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej już od wielu lat stacji bazowej telefonii komórkowej w Turku, zlokalizowanej na wieży kościoła pw. NSPJ w Turku, Starosta Turecki informuje zainteresowanych mieszkańców Miasta Turku co następuje. Zgodnie z procedurą, inwestor zwrócił się do Burmistrza Miasta Turku – jako organu właściwego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższej inwestycji. Burmistrz Miasta Turku po przeanalizowaniu przedłożonej przez inwestora dokumentacji, wydał w dniu 9.10.2018 r. Postanowienie (znak sprawy GIM.6220.19.2018), w którym odmówił wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie stwierdzając, że powyższa inwestycja nie jest przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Po otrzymaniu takowego Postanowienia, z którego wynika, że inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska, Starosta Turecki informuje strony postępowania, że przystępuje do dalszej realizacji procedury kończącej się wydaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej. Niniejszym informujemy mieszkańców Turku, będących stronami powyższego postępowania o możliwości wglądu do akt przedmiotowej sprawy.  

2018.12.18 Komunikaty Ważne!
Szczęśliwego Nowego Roku

Z okazji Nowego 2019 Roku życzymy Państwu zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń.  Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego               Starosta Turecki                             Piotr Szewczyński                                 Dariusz Kałużny

2018.12.27 Komunikaty
IV Sesja Rady Powiatu Tureckiego VI kadencji.

    Ostatnie w tym roku kalendarzowym posiedzenie organu stanowiącego Powiatu Tureckiego odbędzie się:   27 grudnia 2018 roku o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej im. „Solidarności” Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59.     Porządek obrad: Otwarcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego; Stwierdzenie quorum; Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad; Przyjęcie protokołu z obrad III Sesji Rady Powiatu Tureckiego; Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu Tureckiego z prac Zarządu wokresie międzysesyjnym; Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego odziałaniach podejmowanych wokresie międzysesyjnym; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Powiatu Tureckiego na 2018 rok; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego; Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2019 – 2024;   Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tureckiego na 2019 rok: omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej, przedstawienie opinii komisji stałych rady, przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie wniosków zawartych w opiniach komisji i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawienie autopoprawek Zarządu do projektu uchwały, dyskusja nad projektem budżetu, głosowanie wniesionych autopoprawek Zarządu oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, głosowanie uchwały; Interpelacje i zapytania radnych; Wolne wnioski i informacje; Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Powiatu Tureckiego.   Zapraszamy do oglądania bezpośredniej transmisji obrad Rady Powiatu Tureckiego.  

2018.12.26 Komunikaty
Włączenie syren alarmowych w związku z upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Starosta Turecki informuje, że w związku z upamiętnieniem setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w dniu 27 grudnia br. o godz. 16.40 na terenie powiatu tureckiego zostaną włączone syreny alarmowe. Syreny uruchomione zostaną dźwiękiem ciągłym trwającym jedną minutę.

2018.11.20 Komunikaty
Informacja o dniu 24 grudnia 2018 roku

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2018 roku (Wigilia) Starostwo Powiatowe w Turku (w tym wydziały Komunikacji i Geodezji) będzie nieczynny. Jednocześnie zawiadamiamy, że w zamian za ten dzień Urząd będzie pracował w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godzinach 7:30 - 15:30. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

2018.11.13 Komunikaty
Ćwiczenie RENEGADE - w dniach 14 - 15 listopada 2018 r.

W dniach 14 - 15 listopada 2018 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. Nadane mogą być sygnały alarmowe (syrena) oznaczające: ogłoszenie alarmu - dźwięk modulowany trwający trzy minuty, odwołanie alarmu - dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

2018.11.08 Komunikaty
Nabór do komisji konkursowej dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2018 r., poz. 450 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XLV/314/2018 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz prowadzenia punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku.   Starosta Turecki/-/Mariusz Seńko  

2018.11.08 Komunikaty
Konkurs dla organizacji pozarządowych dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), w zw. z art. 11 ust. 1 ust. 1b i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 2030 ze zm.) oraz art. 10 i 11 ustawy z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1467), ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu tureckiego w 2019 roku.   Starosta Turecki/-/Mariusz Seńko