Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.12.08 Komunikaty Ważne!
Nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

                              Zarząd Powiatu Tureckiego                                                                                         Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 i z 2023 r. poz. 572) oraz art. 39 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) Zarząd Powiatu Tureckiego uchwala, co następuje:  ogłasza  nabór Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Priorytetu X Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej. Działanie 10.1 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki.    Pełna treść ogłoszenia w załączniku.                                                                                                                                    Starosta Turecki                                                                                                                                  /-/ Dariusz Kałużny  

2023.12.07 Komunikaty Ważne!
Zaproszenie na mszę w intencji Ofiar stanu wojennego i Ojczyzny

  W imieniu Rady Oddziału NSZZ „Solidarność” w Turku i Starosty Powiatu Tureckiego  zapraszam 13 grudnia  na godz. 18.00 do kościoła pw. św. Barbary mieszkańców  Turku  i  okolic,   poczty sztandarowe zakładów   pracy,  organizacji  samorządowych,   zawodowych,  społecznych,  związkowych,  szkół i stowarzyszeń na mszę św. w intencji Ofiar wprowadzenia stanu wojennego i naszej ukochanej Ojczyzny.  Przed mszą  o godz. 17.45  składanie kwiatów i zniczy przed pomnikami: św. Jana Pawła II  i  bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Dla upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed 42 lat, Instytut Pamięci Narodowej zachęca jak co roku do postawienia w dniu 13 grudnia o godz. 19.30  w oknach naszych domów i instytucjach, światełka wolności.  Światełko wolności można też zapalić wirtualnie na swiatlowolnosci.ipn.gov.pl                                                                                                                                        Przewodniczący  Rady  Oddziału                                                                                                                                       NSZZ „Solidarność”  w  Turku                                                                                                                                                   Andrzej   Kałużny                                                                                        (609881039)  

2023.12.01 Komunikaty Ważne!
1 grudnia 2023 r. o godz. 15.30 transmisja LIX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

Zapraszamy dziś, 1 grudnia 2023 r. o godz. 15.30 na transmisję LIX Sesji Rady Powiatu Tureckiego. Link do sesji online – https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/425/rada-powiatu-tureckiego.htm

2023.11.30 Komunikaty Ważne!
Rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert: NPP i NPO

Zarząd Powiatu Tureckiego informuje, iż w dniu 24 listopada 2023 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji  zadań publicznych w zakresie prowadzenia na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku dwóch punktów poradnictwa, z czego jeden przeznacza się  na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, a drugi na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.   W załączniku: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych na terenie powiatu tureckiego w 2024 roku w zakresie prowadzenia punktu NPP oraz punktu NPO.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                    /-/ Dariusz Kałużny

2023.11.16 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526), art. 11 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3 oraz art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 571), art. 93 ust 2, art. 180 pkt 2, art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1426), Uchwały Nr LVIII/373/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”   ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie  powiatu tureckiego w roku 2024, tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego

2023.11.16 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu tureckiego w roku 2024

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 571), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526.), Uchwały Nr 66 / 2019 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 18 lutego 2019r. w sprawie trybu powołania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert oraz Uchwały Nr LVIII/373/2023 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 13 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2024”   Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie powiatu tureckiego w roku 2024, tj. prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjno – interwencyjnego. 

2023.11.09 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego

  ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20.10.2023 do 02.11.2023 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                           Dariusz Kałużny  

2023.11.09 Komunikaty Ważne!
Wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego

  ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 20.10.2023 do 02.11.2023 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@turek.starostwo.gov.pl W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiły żadnych opinii lub uwag do projektu Programu.                                                                                                                                             Starosta Turecki                                                                                                                                                     /-/                                                                                                                                           Dariusz Kałużny  

2023.11.02 Komunikaty Ważne!
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - zapytania ofertowe

.

2023.10.27 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Powiatu Tureckiego”.   W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy ,,Maraton” w Turku, z siedzibą ul. Sportowa 9 A, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Organizacja Pikniku Patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę: w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl; na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl; na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.   Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres: poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl; pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59. W załączeniu oferta.   Wicestarosta Turecki /-/ Władysław Karski