Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.02.17 Kultura i Turystyka Ważne!
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków             W związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Turecki o przyznanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dofinansowania na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz zasady ubiegania się o nie. Informacje ogólne i przedmiot dotacji. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: „Program”), powiat może wnioskować o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (dalej: „Dotacja”). Powiat Turecki może udzielać Dotacji na zasadach określonych w Uchwale nr LIV/342/2006 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności powiatu. Złożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie Dotacji prawidłowego wniosku stanowić będzie podstawę do wystąpienia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Programu, które – w przypadku uzyskania takiego dofinansowania – przeznaczone zostanie na udzielenie Dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1. Z uwagi na procedurę zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1, Dotacja może zostać udzielona nie wcześniej niż 2 stycznia 2024 r. Zakończenie prac objętych inwestycją, na które udzielono Dotacji i rozliczenie Dotacji winno nastąpić do 20 grudnia roku, w którym udzielono Dotacji. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: Programie – należy przez to rozumieć Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ustanowiony uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), inwestycji – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ustawy wskazanej w pkt 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie Dotacji. O udzielenie Dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na stałe na obszarze Powiatu Tureckiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji. Wniosek należy składać do Rady Powiatu Tureckiego. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 867 / 2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.02.2023 r., Jeden wniosek może dotyczyć dotacji dla jednego zabytku. Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona dla wszystkich wniosków składanych na podstawie niniejszego naboru wynosi 2.000.000,00 zł, z czego Powiat Turecki przeznaczy ze środków własnych co najmniej 2% ww. kwoty (40.000,00 zł). Maksymalna kwota dotacji, o której mowa w pkt 4, może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Powiatu Tureckiego polegającej na zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Informacja o takim zwiększeniu zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku (bip.powiat.turek.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku (www.powiat.turek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek). Kwalifikowania wniosków do udzielenia dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Tureckiego, w terminie do dnia 7 marca 2023 r., według kolejności wpływu wniosków do Starostwa Powiatowego w Turku. Dotacje będą udzielane do wyczerpania maksymalnej kwoty dotacji, o której mowa w pkt 4, Dotacja może być udzielona do 100% wartości nakładów koniecznych na wykonanie inwestycji. Dotacji udziela Rada Powiatu Tureckiego. Dotacja przekazana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Warunkiem podjęcia przez Radę Powiatu Tureckiego uchwały przyznającej dotację jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, wstępnej promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. W ramach Programu Powiat Turecki może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie dla dotacji. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o złożeniu wniosku do innego podmiotu uprawnionego o aplikowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub przesłać drogą pocztową poleconą (przesyłką rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., do godziny 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Turku drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna) lub osoby uprawnione do reprezentowania jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących tej jednostki. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał albo notarialnie poświadczony odpis). Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; jeżeli tytuł do zabytku jest inny niż własność, a inwestycja dotyczy robót budowlanych, tytuł winien obejmować również zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków albo dokument z którego wynika, iż zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte przedmiotem dotacji, pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, dokument, z którego wynika umocowanie osoby, która podpisała wniosek, do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w tym do zaciągania zobowiązań), w zakresie obejmującym co najmniej zakres przedmiotowy wniosku o udzielenie dotacji. Dokumenty załączone do wniosku należy przedłożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ uprawniony do poświadczenia danego dokumentu lub wnioskodawcę; w razie wątpliwości co do kopii poświadczonej przez wnioskodawcę, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji. Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Wnioski złożone po terminie, a także wnioski zawierające braki formalne (tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów albo załączników) nie będą kwalifikowane do udzielenia dotacji i nie będą przedkładane Radzie Powiatu Tureckiego do udzielenia dotacji; wnioskodawcy nie będą wzywani do usunięcia tych braków. Nie przewiduje się przywrócenia terminu na złożenie wniosku. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz finansowania i rozliczania udzielonej dotacji będzie regulowała umowa o jej udzielenie, zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Postępowanie zakupowe, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu Programu mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat Turecki promesy wstępnej w rozumieniu Programu, na realizację inwestycji. Inwestycja powinna być zrealizowana zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Informacja o zakwalifikowaniu oraz niezakwalifikowaniu wniosku do udzielenia dotacji niezwłocznie po przeprowadzeniu kwalifikacji zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Turku, przy czym zakwalifikowanie wniosku do udzielenia dotacji nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji albo przyrzeczeniem jej udzielenia. Postanowienia końcowe. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku (pokój nr 220 oraz pod nr tel. 63 222 32 57 lub 63 222 32 58). Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych wnioskach, jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@turek.starostwo.gov.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków i zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.      Starosta Turecki   /-/ Dariusz Kałużny  

2023.02.17 Komunikaty Ważne!
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w całości podtrzymało decyzję Starosty. Burmistrz i Dyrektor MDK nie umieli zorganizować bezpiecznego dla mieszkańców Sylwestra

Decyzja Starosty, opinie Komendantów policji z Turku i Poznania to było za mało dla miejskich organizatorów Sylwestra. O tym, że niedoszłego sylwestra w Turku chcieli przygotować nieodpowiedzialnie, z narażeniem mieszkańców na niebezpieczeństwo, musiało dyrektora MDK Pawła Siwińskiego i Burmistrza Romualda Antosika przekonać jeszcze SKO w Koninie. To właśnie w tej instancji decyzję Starosty zaskarżył Dyrektor MDK. Nie dość, że plan organizacji wydarzenia był przygotowany błędnie, bez zadbania o wymogi bezpieczeństwa, to jeszcze organizatorzy zabrali się za to za późno, nie zostawiając czasu na ewentualne zmiany zgodne z obowiązującymi przepisami. Decyzja Starosty została wydana prawidłowo, zgodnie z przepisami i obowiązującymi terminami. Odsyłamy do pełnego orzeczenia SKO w Koninie (w załączniku poniżej). 

2023.02.17 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Nowe sale i winda w DPS w Skęczniewie

W poniedziałek 13 lutego nastąpiło podsumowanie projektu, którego efektem była adaptacja nowych pomieszczeń na cele rehabilitacyjno-terapeutyczne wraz z nowoczesnym sprzętem i montaż widny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Poznaniu Grzegorz Grygiel.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 536.487,09 zł z czego 254.000,00 zł to dofinansowanie ze środków PFRON będącego w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego, a reszta pochodzi z budżetu Powiatu Tureckiego.  Cieszę się, że możemy wspólnie pomagać społęczności DPS w Skęczniewie, który każdego roku rozwija się coraz bardziej - zaznaczył Starosta. - To są środki, które pozwoliły zwiększyć bazę rehabilitacyjną i terapeutyczną dla naszych mieszkańców. Najmłodszy z nich ma 18, a najstarszy 96 lat, co pokazuje skale zapotrzebowania jeśli chodzi o różnorodność bazy wsparcia terapeutycznego. Najważniejszym elementem jest winda, dzięki której mieszkańcy mogą bez problemu przemieszczać się na zajęcia. Udało nam się stworzyć przepiękne pomieszczenia - sala leczenia światłem, sala relaksacji , a także sale gdzie rehabilitujemy poprzez sztukę, stolarnię i dla młodszego pokolenia - sala, gdzie można grać w gry komputerowe, piłkę nożną. Udało się też stworzyć kolejną salę, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas. Nasz dom ciągle się remontuje warunki mieszkaniowe, warunki codziennego życia. To nasz wyznacznik - podkreśla dyrektor DPS, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz.          

2023.02.10 Kultura i Turystyka Ważne!
Pamiętamy...

W nocy z  9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie rozpoczęły pierwszą z czterech masowych deportacji Polaków na Syberię. W przerażających warunkach transportowano naszych Rodaków na „nieludzką ziemię”. W czasie drogi deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. Natomiast ci, którzy przeżyli sybiracką gehennę i powrócili w rodzinne strony nigdy nie zapomnieli o złożeniu hołdu swoim przodkom. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń Prezes Związku Sybiraków Koło Terenowe w Turku – Sybiraczka, Pani Anna Wronowska razem ze Starostą Tureckim Dariuszem Kałużnym, Wicestarostą Władysławem Karskim, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem, Wójtem Gminy Turek Karolem Mikołajczykiem, oraz z Radnymi Rady Miejskiej w Turku: Panią Janiną Kolędą i Panem Grzegorzem Wojtczakiem i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek Michałem Mękarskim złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi zesłanych na Sybir Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

2023.02.08 Wydarzenia Ważne!
Umowa na nowy budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku

W poniedziałek 6 lutego podpisano umowę na budowę budynku administracyjno - biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku i Starostwa Powiatowego w Turku o wartości 13.333.483,95 zł. brutto.  W wydarzeniu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszrad Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak, Członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski i Bohdan Radecki, Dyreketor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku Barbara Piąstka - Dopieralska, naczelnicy: Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, Wydziału Komunikacji Jarosław Michalski, Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów Roman Kacprzak.  Ze strony wykonawcy zadania -  firmy Leopard Bud sp. z o.o. z Gozdowa umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Strzeliński. Będzie to bardzo duża inwestycja za ponad 13 mln zł. To, co bardzo ważne to ogromna pomoc programu Polski Ład. Na tę inwestycję rząd przeznaczył blisko 8 mln zł.  Chciałbym ponownie podziękować ministrowi Ryszardowi Bartosikowi za zaangażowanie w ten projekt, bo po raz pierwszy w historii powiatu tureckiego budujemy budynek administracyjno-biurowy – podkreślał Starosta.  Obecnie PPP funkcjonuje w budynku turkowskiego liceum, gdzie warunki lokalowe nie pozwalają w pełni na realizację projektów związanych z terapią dzieci i młodzieży z całego powiatu tureckiego. - Dzięki rządowemu wsparciu nasza poradnia w końcu będzie miała swoją siedzibę. Jesteśmy w fazie realizacji projektu „Za życiem” i chcielibyśmy objąć nim większą liczbę uczniów niepełnosprawnych. Znikną też bariery architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo - wskazywała Dyrektor PPP w Turku Barbara Piąstka - Dopieralska. Prace związane z budową nowego obiektu potrwają do czerwca 2024 roku. Równocześnie podpisana została umowa o wartości 86.100,00 zł na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego z Arkadiuszem Bartosikiem z firmy PW TURIMPEX z Turku, któty będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.     

2023.02.02 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Kierownik ZDP Andrzej Paruszewski na zasłużonej emeryturze

Podczas Sesji Rady Powiatu Tureckiego w środę 1 lutego Samorząd Powiatu Tureckiego uhonorował Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzeja Paruszewskiego, który z dniem 27 stycznia przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za bardzo dobrą współpracę dziękował Starosta Dariusz Kałużny wraz z Zarządem Powiatu Tureckiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński o Wiceprzewodnicząca Eugenia Paterkiewicz. Andrzej Paruszewski objął funkcję kierownika ZDP w Turku w 2011, a pracował w drogownictwie aż 42 lata m.in. dla przedsiębiorstw w Turku i w Koninie. Branża drogowa zawsze była jego pasją i nieustannie zastanawiał się jak można poprawić jakieś rozwiązania infrastrukturalne. Jak zauważył, kiedy przyszedł do ZDP to był niewielki zakład pracy, który udało się przez ostanie 12 lat znacznie powiększyć, m.in. dzięki inwestycjom w zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania i napraw rozległej infrastruktury drogowej. Zakupiono m.in. równiarkę, 2 samochody, termos do masy, wycinarki, przecinarki, zagęszczarki, koparko-ładowarkę, czy pługopiaskarkę. Rozwój ZDP był możliwy dzięki wsparciu kolejnych zarządów powiatu za co kierownik Paruszewski podziękował. Kierownik ocenił, że w tym czasie wzrosły też wymagania mieszkańców odnośnie jakości dróg powiatowych i są niewspółmiernie większe niż ponad dekadę wcześniej.

2023.01.27 Transformacja regionu i OZE Ważne!
Umowa na realizację projektu budowy kolei do Turku podpisana

Dziś, w obecności Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa Ryszarda Bartosika, parlamentarzystów z Wielkopolski, Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego i Starosty Tureckiego Dariusza Kałużnego, została zawarta umowa pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe SA, a Województwem Wielkopolskim na realizację 5 projektów w ramach programu Kolej Plus, w tym na „Budowę nowej linii kolejowej Turek – Konin”. Podczas konferencji prasowej wiceminister Ryszard Bartosik powiedział, że budowa nowej linii kolejowej do Turku w stu procentach wpisuje się w założenia rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus i walki z wykluczeniem komunikacyjnym. „Kolej będzie docierała do ponad 80-tysięcznego Powiatu Tureckiego i miasta Turek, jedynego tak dużego w Wielkopolsce, które jest zupełnie wykluczone jeśli chodzi o połączenia kolejowe.”- zauważył Ryszard Bartosik . W ocenie wiceministra to połączenie kolejowe będzie służyć przede wszystkim miastu Konin i aglomeracji konińskiej: „Z jednej strony dlatego, że kończy się przemysł energetyczny oparty na węglu, a z drugiej strony dlatego, że planowane są olbrzymie przedsięwzięcia w energetykę atomową. Kolej wpisuje się zatem w pozytywny ciąg zdarzeń jeśli chodzi o przyszłość Wielkopolski Wschodniej i transformację regionu. Mówiąc o nowej linii kolejowej Turek-Konin poseł Jadwiga Emilewicz zauważyła, że połączenie kolejowe do Turku to historyczne wydarzenie, gdyż symbolicznie łączy rozerwane dwoma zaborami regiony. Program zakłada bowiem połączenie miast kolejowych powyżej 10 tys. mieszkańców z miastem wojewódzkim, czyli z Poznaniem. Właścicielem nowej infrastruktury kolejowej będzie Skarb Państwa, zarządcą z ramienia Skarbu Państwa jest PKP PLK, które budują i modernizują linie, natomiast za przewozy regionalne odpowiada samorząd województwa. Liderem 5 projektów w ramach programu Kolej Plus ze strony samorządu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego natomiast partnerami projektów są powiaty, miasta i gminy. Podczas uroczystości przygotowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu umowę podpisał o Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Arnold Bersch oraz Marszałek Marek Woźniak i Wicemarszałek Wojciech Jankowiak. Umowa dotyczy realizacji 5 projektów kolejowych na terenie Wielkopolski dofinansowanych w 85% przez Ministerstwo Infrastruktury o szacunkowej wartości 2,2 mld złotych. Najważniejszymi argumentami bezsprzecznie przemawiającymi za włączeniem Turku i Powiatu Tureckiego do regionalnej i krajowej sieci kolejowej należą: - walka z wykluczeniem komunikacyjnym, łatwiejszy dostęp do komunikacji publicznej dla mieszkańców, - większa mobilność na rynku rynku pracy w regionie, łatwiejszy dostęp do instytucji publicznych, szkół etc. - rozwój alternatywnego do ruchu kołowego środka transportu, przyczynia się do konkurencji w transporcie, -rozwój najbardziej ekologicznego transportu publicznego na terenie Wielkopolski Wschodniej (Strategia neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej 2040). -kolei to rozwój infrastruktury strategicznej, logistyczno-transportowej niezastąpionej w przypadku kryzysu. -już na etapie budowy to potężna inwestycja z budżetem stymulującym także rozwój regionalnych i lokalnych przedsiębiorstw i rynku pracy, -po wykonaniu I etapu, dalsza rozbudowa linii kolejowej, -potencjał do rozbudowy terminali cargo i zajezdni przy zakładach przemysłowych, -połączenie dwóch największych miast Wielkopolski Wschodniej, w których planowane jest powstanie dwóch elektrowni - gazowo-parowej w Turku (ZE PAK SA) oraz atomowej w Koninie (ZE PAK SA, PGE, KHNP).

2023.01.25 Komunikaty Ważne!
Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 11.02.23r. w Szpitalu w Turku, ul. Poduchowne 1. Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te, jak i dalsza opieka w przypadku diagnozy tętniaka są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza Zapisy na badanie: - telefonicznie: 503 075 095 - e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie). Zapraszamy serdecznie! Zespół Zdrowa Aorta  

2023.01.18 Edukacja i sport Ważne!
Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku wyposażony w nowy sprzęt i praktyczne pomoce dydaktyczne

- Cieszę się niezmiernie, że Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Turku nieustannie się rozwija, dzięki pozyskanym funduszom rządowym oraz środkom z budżetu Powiatu Tureckiego – mówił Starosta Dariusz Kałużny, który wizytował placówkę oglądając efekty projektów, o które zabiegały Dyrektor Izabela Piotrowska oraz Wicedyrektor Izabela Walczak. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku dzięki realizacji projektu „Nasza Szklarnia EKO” dowiedzą się, jak uprawiać warzywa, owoce i kwiaty bez użycia sztucznych środków ochrony roślin, wykorzystywać wodę opadową do nawadniania, korzystać z odnawialnych źródeł energii, przygotowywać zdrowe posiłki oraz kompostować organiczne pozostałości po posiłkach. Celem ogólnym powyższego zadania jest uwrażliwienie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym na problemy środowiskowo – ekologiczne, rozwijanie aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony, edukacja młodych ludzi w obszarze podejmowania właściwych postaw żywieniowych i szacunku do wyprodukowanej żywności. Całkowita wartość zadania wynosi 38.994,00 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu to 26.712,00 zł natomiast wkład własny Powiatu Tureckiego – 12.282,00 zł. W ramach przedsięwzięcia Powiat Turecki zakupił na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku szklarnię wraz z niezbędnymi akcesoriami, wyposażoną w rośliny i zioła, a także oświetlenie solarne, system wykorzystywania wody opadowej, kompostownik, solarny system nawadniający, system ogrzewania szklarni bio-kominkami, solarny system oświetleniowy, półki, oraz stoliki aluminiowe. Kolejny zrealizowany przez naszą placówkę oświatową projekt to „Laboratoria Przyszłości” - inicjatywa edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach inicjatywy rządowej ZPEW w Turku otrzymał wsparcie finansowe warte 30 000,00 zł, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. W ramach inicjatywy szkoła zakupiła m.in. maszynę do szycia, cyfrową hafciarkę z akcesoriami, krosno, kamerę, mikrofon, mikroport, laptop, stację lutowniczą, zestaw oświetleniowy oraz sprzęt gospodarstwa domowego. 

2023.01.17 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Aktywna Tablica 2022 w technikach Powiatu Tureckiego

Nowy sprzęt komputerowy, tym razem dla techników i szkoły branżowej został zakupiony dzięki dotacji przekazanej w ramach kolejnej edycji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024. Dzięki dofinansowaniu do Zespołu Szkół Technicznych w Turku (technikum oraz szkoły branżowej) zakupiono laptopy wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu udostępnianego przez ucznia lub nauczyciela w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej (kamerki internetowe i słuchawki komputerowe). Z kolei technikum w Kaczkach Średnich wzbogaciło swoją bazę edukacyjną o dwa nowe interaktywne monitory dotykowe o przekątnej ekranu 75 cali wraz ze stojakami mobilnymi. Nowy sprzęt pozwala na podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów na coraz wyższym poziomie i sprzyja nowoczesnym formom nauczania. Starosta Turecki Dariusz Kałużny podkreśla, że każda kolejna inwestycja w edukację i rozwój młodzieży cieszy, gdyż jest to inwestycja w przyszłość. Łączna wartość projektu „Aktywna Tablica 2022 - zakup pomocy dydaktycznych dla ZST w Turku i ZSR CKP w Kaczkach Średnich” to 50.872,56 zł z czego 40.698,05 zł pochodzi z dotacji Wojewody Wielkopolskiego, a 10.174.,51 zł z własnych środków Powiatu Tureckiego.