Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2023.03.01 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; kultury i dziedzictwa narodowego; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia; działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; nauki, edukacji, oświaty i wychowania.    Starosta Turecki   /-/ Dariusz Kałużny

2023.03.01 Komunikaty Ważne!
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku

 Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku. ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”  ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku. Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, którym Powiat Turecki zleci w formie wsparcia realizację zadań publicznych z zakresu: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, nauki, edukacji, oświaty i wychowania.      Starosta Turecki /-/ Dariusz Kałużny  

2023.02.28 Kultura i Turystyka Ważne!
Narodowy Dzień "Żołnierzy Wyklętych" 2023

Starosta Tureckioraz Wójt Gminy Turek w dniu   1 marca 2023 roku  wezmą udział w obchodach  Narodowego Dnia „Żołnierzy Wyklętych” Program obchodów: godz. 12.00 - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed pamiątkową tablicą na budynku Galerii Staromiejskiej na Placu Wojska Polskiego (ówczesny posterunek Urzędu Bezpieczeństwa) w miejscu, gdzie więziono i torturowano 6 żołnierzy z oddziału partyzanckiego „Groźny”. Kolejnymi miejscami oddania honoru Niezłomnym poprzez złożenie kwiatów i zapalenie zniczy będą: - obelisk w lesie pod Małoszyną i miejsce zamordowania żołnierzy, - mogiła na Cmentarzu Komunalnym w Turku – miejsce przeniesienia prochów ofiar  komunizmu.    

2023.02.27 Wydarzenia Ważne!
Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego 2023

Spotkanie Noworoczne Powiatu Tureckiego było doskonałą okazją do podsumowania minionego roku i wskazania planów na najbliższe miesiące, ale też m.in. niesienie pomocy, ponieważ wydarzeniu kolejny raz towarzyszył charytatywny akcent.   Organizatorami tegorocznej gali byli Powiat Turecki, Turecka Izba Gospodarcza, Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku, a także Turecki Klub Ekologiczny. Zebranych gości, wśród których znaleźli się m.in. Minister Ryszard Bartosik, Poseł Leszek Galemba, Wicewojewoda Wielkopolski Aneta Niestrawska, przedstawiciele samorządów z terenu powiatu tureckiego, a także pracownicy służb inspekcji i straży. Starosta Dariusz Kałużny w imieniu samorządu powiatowego podziękował za dotychczasową dobrą współpracę i wszelką pomoc, która ma znaczący wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu tureckiego i całego regionu. - Stoję przed państwem jako reprezentant Zarządu i Rady Powiatu Tureckiego, z którymi wspólnie podejmujemy określone decyzje i podejmujemy konkretne działania. Właśnie za tę współpracę, służącą wspólnemu dobru serdecznie dziękuję. Życzę by nadchodzące miesiące były czasem satysfakcji z trudnej służby na rzecz lokalnej społeczności, abyśmy ten czas - jakże ważny dla przyszłości powiatu tureckiego dobrze wykorzystali. Niech rok 2023 będzie rokiem odpowiedzialnych decyzji i dobrych działań, czego powiatowi i jego mieszkańcom, państwu i sobie z całego serca życzę - mówił Starosta Dariusz Kałużny. Analizę tego, co w minionym roku wydarzyło się w powiecie tureckim wszyscy zebrani mogli obejrzeć w przygotowanym materiale filmowym, gdzie wspominano m.in. o niebagatelnym środkach zewnętrznych, pozyskanych m.in. z funduszy rządowych.  Głównym punktem programu było wręczenie nagród zasłużonym osobowościom dla naszego powiatu. Katarzyna Wysocka, Edyta Michalak oraz bryg. Piotr Pietrucha zostali wyróżnieni przez Starostę Tureckiego tytułami „Człowiek Rok Powiatu Tureckiego”. Wyróżnienia te przyznano po blisko trzyletniej przerwie i w ten sposób uhonorowano podejmowane przez nich działania. Wielkopolska Izba Rolnicza w Turku tytułem Rolnik Roku wyróżniła Państwa Izabelę i Tomasza Andrzejewskich. Turecka Izba Gospodarcza doceniła prężnie rozwijającą się i odnoszącą sukcesy firmę. W tym roku statuetkę otrzymało przedsiębiorstwo Mute Spz z o.o. działające na terenie gminy Brudzew. Wyjątkowe wyróżnienie przyznawane przez Turecki Klub Ekologiczny otrzymał Dariusz Grajkowski. Dzięki swojej ciężkiej pracy i pasji został on Człowiekiem Zatroskanym o Środowisko. Noworoczne spotkanie Powiatu Tureckiego to także okazja do niesienia pomocy. Również w tym roku nie zabrakło tzw. „cegiełek dobrych uczuć”, z których sprzedaży dochód przeznaczony zostanie na wsparcie 15-letniej Ani, mieszkanki gminy Tuliszków. Ania jest jedną z sześciorga rodzeństwa i znajduje się pod opieką swojej siostry. Nastolatka obarczona jest wieloma schorzeniami i znacznym stopniem niepełnosprawności. Każde wsparcie jest zatem nieocenione. Całość wieczoru uzupełnił występ uzdolnionej młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. (poniżej materiały video prezentujące postaci lauretów tegorocznych nagród)  

2023.02.17 Kultura i Turystyka Ważne!
Ogłoszenie o naborze wniosków proponowanych do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków             W związku z możliwością ubiegania się przez Powiat Turecki o przyznanie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dofinansowania na udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji oraz zasady ubiegania się o nie. Informacje ogólne i przedmiot dotacji. Zgodnie z założeniami Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (dalej: „Program”), powiat może wnioskować o dofinansowanie, które zostanie przeznaczone na udzielenie dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 poz. 840), na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy tj. wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków (dalej: „Dotacja”). Powiat Turecki może udzielać Dotacji na zasadach określonych w Uchwale nr LIV/342/2006 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 24.10.2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie i rozliczenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności powiatu. Złożenie przez podmiot ubiegający się o udzielenie Dotacji prawidłowego wniosku stanowić będzie podstawę do wystąpienia przez Powiat Turecki o dofinansowanie z Programu, które – w przypadku uzyskania takiego dofinansowania – przeznaczone zostanie na udzielenie Dotacji na realizację przedsięwzięć, o których mowa w pkt 1. Z uwagi na procedurę zgłaszania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu, o którym mowa w pkt 1, Dotacja może zostać udzielona nie wcześniej niż 2 stycznia 2024 r. Zakończenie prac objętych inwestycją, na które udzielono Dotacji i rozliczenie Dotacji winno nastąpić do 20 grudnia roku, w którym udzielono Dotacji. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o: Programie – należy przez to rozumieć Rządowy Program Odbudowy Zabytków, ustanowiony uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Dotacji – należy przez to rozumieć dotację, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), inwestycji – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, o których mowa w art. 81 ustawy wskazanej w pkt 2. Podmioty uprawnione do ubiegania się o udzielenie Dotacji. O udzielenie Dotacji mogą ubiegać się osoby fizyczne i jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku znajdującego się na stałe na obszarze Powiatu Tureckiego, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Zasady składania wniosków o udzielenie dotacji. Wniosek należy składać do Rady Powiatu Tureckiego. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały nr 867 / 2023 Zarządu Powiatu Tureckiego z dnia 17.02.2023 r., Jeden wniosek może dotyczyć dotacji dla jednego zabytku. Maksymalna kwota dotacji, jaka może zostać udzielona dla wszystkich wniosków składanych na podstawie niniejszego naboru wynosi 2.000.000,00 zł, z czego Powiat Turecki przeznaczy ze środków własnych co najmniej 2% ww. kwoty (40.000,00 zł). Maksymalna kwota dotacji, o której mowa w pkt 4, może ulec zmianie w przypadku zmiany budżetu Powiatu Tureckiego polegającej na zwiększeniu środków przeznaczonych na dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku. Informacja o takim zwiększeniu zostanie niezwłocznie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Turku (bip.powiat.turek.pl), na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku (www.powiat.turek.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku (ul. Kaliska 59, 62-700 Turek). Kwalifikowania wniosków do udzielenia dotacji dokonuje Zarząd Powiatu Tureckiego, w terminie do dnia 7 marca 2023 r., według kolejności wpływu wniosków do Starostwa Powiatowego w Turku. Dotacje będą udzielane do wyczerpania maksymalnej kwoty dotacji, o której mowa w pkt 4, Dotacja może być udzielona do 100% wartości nakładów koniecznych na wykonanie inwestycji. Dotacji udziela Rada Powiatu Tureckiego. Dotacja przekazana zostanie na podstawie umowy zawartej pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Warunkiem podjęcia przez Radę Powiatu Tureckiego uchwały przyznającej dotację jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, wstępnej promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. Warunkiem zawarcia umowy o udzielenie dotacji jest uzyskanie przez Powiat Turecki od Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Programu, promesy dla wniosku o dofinansowanie dotacji na wykonanie danej inwestycji. W ramach Programu Powiat Turecki może złożyć maksymalnie 10 wniosków o dofinansowanie dla dotacji. Wnioskodawca zobowiązany jest do poinformowania o złożeniu wniosku do innego podmiotu uprawnionego o aplikowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek należy złożyć w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub przesłać drogą pocztową poleconą (przesyłką rejestrowaną) na adres: Starostwo Powiatowe w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek w terminie do dnia 28 lutego 2023 r., do godziny 15.00. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku lub wpływu (doręczenia) do Starostwa Powiatowego w Turku drogą pocztową. Wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze. Wniosek musi być podpisany przez wnioskodawcę (w przypadku, gdy wniosek składa osoba fizyczna) lub osoby uprawnione do reprezentowania jednostki organizacyjnej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach dotyczących tej jednostki. Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał albo notarialnie poświadczony odpis). Do wniosku należy załączyć: dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku; jeżeli tytuł do zabytku jest inny niż własność, a inwestycja dotyczy robót budowlanych, tytuł winien obejmować również zgodę na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane; uwierzytelnioną kopię decyzji o wpisie zabytku do rejestru zabytków albo dokument z którego wynika, iż zabytek znajduje się w gminnej ewidencji zabytków, pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być objęte przedmiotem dotacji, pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia, kosztorys inwestorski prac, z uwzględnieniem cen zakupu materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia, dokument, z którego wynika umocowanie osoby, która podpisała wniosek, do składania w imieniu wnioskodawcy oświadczeń woli w sprawach majątkowych (w tym do zaciągania zobowiązań), w zakresie obejmującym co najmniej zakres przedmiotowy wniosku o udzielenie dotacji. Dokumenty załączone do wniosku należy przedłożyć w oryginale albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, organ uprawniony do poświadczenia danego dokumentu lub wnioskodawcę; w razie wątpliwości co do kopii poświadczonej przez wnioskodawcę, wnioskodawca zobowiązany będzie do przedłożenia oryginału. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji. Wniosek wraz z załącznikami nie podlega zwrotowi. Wnioski złożone po terminie, a także wnioski zawierające braki formalne (tj. niezawierające wszystkich wymaganych elementów albo załączników) nie będą kwalifikowane do udzielenia dotacji i nie będą przedkładane Radzie Powiatu Tureckiego do udzielenia dotacji; wnioskodawcy nie będą wzywani do usunięcia tych braków. Nie przewiduje się przywrócenia terminu na złożenie wniosku. Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji oraz finansowania i rozliczania udzielonej dotacji będzie regulowała umowa o jej udzielenie, zawarta pomiędzy wnioskodawcą, a Powiatem Tureckim. Postępowanie zakupowe, w rozumieniu § 2 pkt 26 Regulaminu Programu mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji, powinno zostać ogłoszone przez wnioskodawcę w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Powiat Turecki promesy wstępnej w rozumieniu Programu, na realizację inwestycji. Inwestycja powinna być zrealizowana zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Informacja o zakwalifikowaniu oraz niezakwalifikowaniu wniosku do udzielenia dotacji niezwłocznie po przeprowadzeniu kwalifikacji zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz zamieszczona na stronie Starostwa Powiatowego w Turku, przy czym zakwalifikowanie wniosku do udzielenia dotacji nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji albo przyrzeczeniem jej udzielenia. Postanowienia końcowe. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/ Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udzielają pracownicy Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Turku (pokój nr 220 oraz pod nr tel. 63 222 32 57 lub 63 222 32 58). Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.), Administratorem danych osobowych, zawartych w przesłanych wnioskach, jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:iod@turek.starostwo.gov.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia naboru wniosków i zawarcia umowy o udzielenie dotacji. Po zrealizowaniu celu, dla którego dane zostały zebrane, będą one przetwarzane jedynie do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.      Starosta Turecki   /-/ Dariusz Kałużny  

2023.02.17 Komunikaty Ważne!
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie w całości podtrzymało decyzję Starosty. Burmistrz i Dyrektor MDK nie umieli zorganizować bezpiecznego dla mieszkańców Sylwestra

Decyzja Starosty, opinie Komendantów policji z Turku i Poznania to było za mało dla miejskich organizatorów Sylwestra. O tym, że niedoszłego sylwestra w Turku chcieli przygotować nieodpowiedzialnie, z narażeniem mieszkańców na niebezpieczeństwo, musiało dyrektora MDK Pawła Siwińskiego i Burmistrza Romualda Antosika przekonać jeszcze SKO w Koninie. To właśnie w tej instancji decyzję Starosty zaskarżył Dyrektor MDK. Nie dość, że plan organizacji wydarzenia był przygotowany błędnie, bez zadbania o wymogi bezpieczeństwa, to jeszcze organizatorzy zabrali się za to za późno, nie zostawiając czasu na ewentualne zmiany zgodne z obowiązującymi przepisami. Decyzja Starosty została wydana prawidłowo, zgodnie z przepisami i obowiązującymi terminami. Odsyłamy do pełnego orzeczenia SKO w Koninie (w załączniku poniżej). 

2023.02.17 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Nowe sale i winda w DPS w Skęczniewie

W poniedziałek 13 lutego nastąpiło podsumowanie projektu, którego efektem była adaptacja nowych pomieszczeń na cele rehabilitacyjno-terapeutyczne wraz z nowoczesnym sprzętem i montaż widny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. W wydarzeniu wzięli udział Starosta Dariusz Kałużny, Wicestarosta Władysław Karski, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Poznaniu Grzegorz Grygiel.  Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 536.487,09 zł z czego 254.000,00 zł to dofinansowanie ze środków PFRON będącego w dyspozycji Województwa Wielkopolskiego, a reszta pochodzi z budżetu Powiatu Tureckiego.  Cieszę się, że możemy wspólnie pomagać społęczności DPS w Skęczniewie, który każdego roku rozwija się coraz bardziej - zaznaczył Starosta. - To są środki, które pozwoliły zwiększyć bazę rehabilitacyjną i terapeutyczną dla naszych mieszkańców. Najmłodszy z nich ma 18, a najstarszy 96 lat, co pokazuje skale zapotrzebowania jeśli chodzi o różnorodność bazy wsparcia terapeutycznego. Najważniejszym elementem jest winda, dzięki której mieszkańcy mogą bez problemu przemieszczać się na zajęcia. Udało nam się stworzyć przepiękne pomieszczenia - sala leczenia światłem, sala relaksacji , a także sale gdzie rehabilitujemy poprzez sztukę, stolarnię i dla młodszego pokolenia - sala, gdzie można grać w gry komputerowe, piłkę nożną. Udało się też stworzyć kolejną salę, gdzie mieszkańcy mogą wspólnie spędzać czas. Nasz dom ciągle się remontuje warunki mieszkaniowe, warunki codziennego życia. To nasz wyznacznik - podkreśla dyrektor DPS, Sylwia Kamińska-Tereszkiewicz.          

2023.02.10 Kultura i Turystyka Ważne!
Pamiętamy...

W nocy z  9 na 10 lutego 1940 roku władze sowieckie rozpoczęły pierwszą z czterech masowych deportacji Polaków na Syberię. W przerażających warunkach transportowano naszych Rodaków na „nieludzką ziemię”. W czasie drogi deportowani umierali z wyczerpania, głodu i zimna. Natomiast ci, którzy przeżyli sybiracką gehennę i powrócili w rodzinne strony nigdy nie zapomnieli o złożeniu hołdu swoim przodkom. By upamiętnić ofiary tych tragicznych wydarzeń Prezes Związku Sybiraków Koło Terenowe w Turku – Sybiraczka, Pani Anna Wronowska razem ze Starostą Tureckim Dariuszem Kałużnym, Wicestarostą Władysławem Karskim, Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Tureckiego Janem Smakiem, Wójtem Gminy Turek Karolem Mikołajczykiem, oraz z Radnymi Rady Miejskiej w Turku: Panią Janiną Kolędą i Panem Grzegorzem Wojtczakiem i Kierownikiem Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Turek Michałem Mękarskim złożyli dziś kwiaty i zapalili znicze pod tablicami upamiętniającymi zesłanych na Sybir Mieszkańców Powiatu Tureckiego.

2023.02.08 Wydarzenia Ważne!
Umowa na nowy budynek Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku

W poniedziałek 6 lutego podpisano umowę na budowę budynku administracyjno - biurowego na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Turku i Starostwa Powiatowego w Turku o wartości 13.333.483,95 zł. brutto.  W wydarzeniu udział wzięli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszrad Bartosik, Starosta Turecki Dariusz Kałużny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Jan Smak, Członkowie Zarządu Powiatu Tureckiego Ryszard Papierkowski i Bohdan Radecki, Dyreketor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku Barbara Piąstka - Dopieralska, naczelnicy: Wydziału Edukacji Sławomir Kosobudzki, Wydziału Komunikacji Jarosław Michalski, Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów Roman Kacprzak.  Ze strony wykonawcy zadania -  firmy Leopard Bud sp. z o.o. z Gozdowa umowę podpisał Prezes Zarządu Jacek Strzeliński. Będzie to bardzo duża inwestycja za ponad 13 mln zł. To, co bardzo ważne to ogromna pomoc programu Polski Ład. Na tę inwestycję rząd przeznaczył blisko 8 mln zł.  Chciałbym ponownie podziękować ministrowi Ryszardowi Bartosikowi za zaangażowanie w ten projekt, bo po raz pierwszy w historii powiatu tureckiego budujemy budynek administracyjno-biurowy – podkreślał Starosta.  Obecnie PPP funkcjonuje w budynku turkowskiego liceum, gdzie warunki lokalowe nie pozwalają w pełni na realizację projektów związanych z terapią dzieci i młodzieży z całego powiatu tureckiego. - Dzięki rządowemu wsparciu nasza poradnia w końcu będzie miała swoją siedzibę. Jesteśmy w fazie realizacji projektu „Za życiem” i chcielibyśmy objąć nim większą liczbę uczniów niepełnosprawnych. Znikną też bariery architektoniczne dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo - wskazywała Dyrektor PPP w Turku Barbara Piąstka - Dopieralska. Prace związane z budową nowego obiektu potrwają do czerwca 2024 roku. Równocześnie podpisana została umowa o wartości 86.100,00 zł na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego z Arkadiuszem Bartosikiem z firmy PW TURIMPEX z Turku, któty będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej.     

2023.02.02 Inwestycje i Rynek pracy Ważne!
Kierownik ZDP Andrzej Paruszewski na zasłużonej emeryturze

Podczas Sesji Rady Powiatu Tureckiego w środę 1 lutego Samorząd Powiatu Tureckiego uhonorował Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku Andrzeja Paruszewskiego, który z dniem 27 stycznia przeszedł na zasłużoną emeryturę. Za bardzo dobrą współpracę dziękował Starosta Dariusz Kałużny wraz z Zarządem Powiatu Tureckiego oraz Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Piotr Szewczyński o Wiceprzewodnicząca Eugenia Paterkiewicz. Andrzej Paruszewski objął funkcję kierownika ZDP w Turku w 2011, a pracował w drogownictwie aż 42 lata m.in. dla przedsiębiorstw w Turku i w Koninie. Branża drogowa zawsze była jego pasją i nieustannie zastanawiał się jak można poprawić jakieś rozwiązania infrastrukturalne. Jak zauważył, kiedy przyszedł do ZDP to był niewielki zakład pracy, który udało się przez ostanie 12 lat znacznie powiększyć, m.in. dzięki inwestycjom w zakup pojazdów i sprzętu niezbędnego do utrzymania i napraw rozległej infrastruktury drogowej. Zakupiono m.in. równiarkę, 2 samochody, termos do masy, wycinarki, przecinarki, zagęszczarki, koparko-ładowarkę, czy pługopiaskarkę. Rozwój ZDP był możliwy dzięki wsparciu kolejnych zarządów powiatu za co kierownik Paruszewski podziękował. Kierownik ocenił, że w tym czasie wzrosły też wymagania mieszkańców odnośnie jakości dróg powiatowych i są niewspółmiernie większe niż ponad dekadę wcześniej.