Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2017.05.31 Wydarzenia
Obradowała Sesja Rady Powiatu Tureckiego

29 maja 2017 roku w Sali Konferencyjnej im. "Solidarności" odbyła się XXVII Sesja Rady Powiatu Tureckiego.   Podczas poniedziałkowych obrad, radni przyjęli sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy w Turku przedstawione przez Dyrektor Beatę Bartczak. Na uwagę zasługuje fakt sukcesywnie malejącego bezrobocia, będącego efektem pozyskiwania wielu środków zewnętrznych w ramach środków Funduszu Pracy, projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programów finansowanych z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Informację Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o realizacji dopłat do produkcji rolnej dla rolników Powiatu Tureckiego przedstawił Kierownik Biura Tadeusz Gebler. W 2016 roku złożono 6,5 tysięcy wniosków, a stopień zaawansowania prac nad ich realizacją to 98 %. Większość rolników skorzystała również z możliwości pobrania zaliczki z tytułu płatności bezpośrednich.   Podczas Sesji została przedstawiona, przygotowana przez Wydział Rozwoju i Edukacji, informacja o stanie przygotowania szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Turecki na rok szkolny 2017/2018. Oferta wskazuje na nowe kierunki kształcenia i znaczne zwiększenie liczby godzin języka niemieckiego w szkołach ponadgimnazjalnych, w szczególności w obszarze handlu, ekonomii, produkcji, transportu oraz logistyki (kierunki: technik handlowiec-menadżer handlu, technik logistyk, technik spedytor, technik pojazdów samochodowych, profile: lingwistyczno-biznesowy, matematyczno-ekonomiczny). Większością głosów Rady Powiatu Tureckiego przyjęty został do realizacji "Pilotażowy program wspierania nauczania języka niemieckiego przez samorząd Powiatu Tureckiego w klasach I-III szkół podstawowych na lata 2017-2020", który zakłada przekazanie środków, w formie dotacji, 9 gminom z powiatu tureckiego, 2 gminom z powiatu poddębickiego i jednej gminie z powiatu sieradzkiego na naukę języka niemieckiego jako języka nowożytnego od pierwszego etapu edukacyjnego, już od września 2017 roku.   Program zakłada ujednolicenie działań w obszarze nauczania wspomnianego języka obcego, a tym samym zapewnienie równego startu dzieciom i młodzieży na poziomie rekrutacji do szkół średnich z terenu powiatu. Podjęcie inicjatywy współpracy z samorządami gminnymi i wsparcie finansowe dla tych jednostek, z których największa liczba uczniów trafia do szkół Powiatu Tureckiego ma na celu również wsparcie rodzimego rynku pracy, a w przyszłości podjęcie bardziej intensywnych działań w zakresie tworzenia warunków do kształcenia wielojęzycznego.   Na mocy uchwały Rady Powiatu Tureckiego pozbawiono odcinek drogi Kaczki Średnie-Przykona kategorii drogi powiatowej.   Ponadto, podczas sesji wprowadzono zmiany do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej, zabezpieczając środki, między innymi na: dofinansowanie samorządów gminnych w ramach pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego (łącznie 410 400 złotych), przebudowę Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem rehabilitacji (2 960 000 złotych) oraz przebudowę ulic powiatowych: Sperczyńskiego, Plac Zamysłów, Świętojańskiej oraz Słonecznej (300 000 złotych).   Rada przyjęła również stanowisko w sprawie poparcia apelu Rady Powiatu Średzkiego w sprawie ustanowienia 2018 roku Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego.   Poniedziałkowa Sesja Rady Powiatu Tureckiego była dobrą okazją do złożenia gratulacji Wiceprzewodniczącemu Rady Powiatu Tureckiego Markowi Kubiakowi z okazji awansu na stopień generalski.

2017.05.30 Edukacja i sport
Warsztaty dla logistyków w PWSZ w Koninie

W ramach współpracy merytorycznej szkół uczniowie klas: 2 TL, 3 TL oraz 3 LC technikum logistycznego Zespołu Szkół Technicznych w Turku wzięli udział w warstatach logistycznych zorganizowanych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, podczas których dr Szymon Zimniewicz Kierownik Katedry Logistyki przedstawił wykład na temat rozwoju logistyki, a dr Anna Lewandowska-Ciszek przeprowadziła zajęcia praktyczne z zakresu planowania produkcji. Uczniowie poznali bliżej pracę logistyka działu produkcji, a także nabyli umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu. Ponadto, utrwalili i pogłębili swoją  wiedzę z zakresu procesów logistycznych i ich zastosowania w przedsiębiorstwach. Na koniec spotkania uczestnicy warsztatów zwiedzili szkołę. Na korytarzach udało się nawet spotkać znajome twarze absolwentów naszego technikum logistycznego.

2017.05.30 Edukacja i sport
Uczniowie ZST odwiedzili jednostkę wojskową w Leźnicy Wielkiej

W dniu 19 maja 2017 roku uczniowie klas: pierwszej, drugiej i trzeciej technikum teleinformatycznego Zespołu Szkół Technicznych w Turku uczestniczyli w wycieczce do jednostki wojskowej. Baza wojskowa w Leźnicy Wielkiej to siedziba I Dywizjonu Lotniczego oraz I Batalionu Kawalerii Powietrznej, które wchodzą w skład 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. W czasie pobytu na terenie koszar uczniowie mogli zobaczyć mi.n. nowo wybudowany port lotniczy, zasiąść za sterami śmigłowca MI-17, obejrzeć sprzęt, uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy, którzy uczestniczyli w misjach w Afganistanie. W programie wycieczki znalazły się także dynamiczne pokazy żołnierzy batalionu. Uczniowie obejrzeli spektakularne skoki spadochronowe, pokazy desantowania ze śmigłowca na budynek oraz walki wręcz. Zobaczyli też wybrane elementy stosowanych taktyk na polu walki oraz lot śmigłowca MI-17. Niesamowitym przeżyciem dla uczniów była wizyta w Ośrodku Szkolenia Aeromobilno-Spadochronowego, w którym funkcjonuje - pierwszy w Polsce oraz jeden z najnowocześniejszych w Europie - wojskowy symulator skoków spadochronowych do nauki płaskiego spadania. Tunel aerodynamiczny odzwierciedla warunki wykonywania skoków spadochronowych z wolnym otwarciem. Symulator umożliwia bezpieczne wykonywanie treningu w umundurowaniu używanym w warunkach bojowych.

2017.05.26 Edukacja i sport
Myśl globalnie – działaj lokalnie – ZSR Kaczki Średnie przykładem dla Europy

W dniach 22 i 23 maja w Turynie (Włochy) obyła się międzynarodowa konferencja New Education Forum. Turyńskie spotkanie pod hasłem „Wzmocnienie Europejskiego Rynku Pracy” zebrało gremium osób zainteresowanych wsparciem młodzieży oraz europejskiej edukacji tworzonej na potrzeby pracodawców. Szczególny nacisk położony został na aspekt zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w erze tzw. Przemysłu 4.0, czyli nowej rewolucji przemysłowej, która coraz dotkliwiej wpływa na otaczający nas świat i wymaga również od szkół zmiany dotychczasowych metod kształcenia młodzieży. New Education Forum to konferencja mająca na celu pokazanie najlepszych praktyk, opracowywanie koncepcji rozwojowych oraz wypracowanie strategii, ukierunkowanych na przyrost liczby wykwalifikowanych pracowników na terenie Unii Europejskiej oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego. Organizatorem i inicjatorem spotkania była Prezydent Centrum Innowacyjnej Edukacji – pani Joanna Bochniarz. Wśród 15 panelistów NEF, w tym: prezydentów i dyrektorów międzynarodowych instytucji tj: Narodowy Instytut Kształcenia Zawodowego w Niemczech (BIBB), Rada Nauki Ogólnej w Szkocji (GTC), Stowarzyszenie Europejskich Rodziców (EPA), Włoski Narodowy Instytut Analiz Polityki Publicznej (INAPP), szefów firm: UniCredit oraz Piccolindustira, europosłów: Brando Benifei, Mercedes Bresso oraz Daniele Viotti znalazło się również miejsce dla reprezentującego Zespół Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich – dyrektora Krzysztofa Świerka. Innowacyjne podejście do budowania nowoczesnych metod kształcenia zawodowego, wypracowane przez zespół pracowników ZSR CKP Kaczki Średnie w dialogu z uczniami oraz rodzicami, zostało zauważone w trakcie badań prowadzonych nad polską edukacją przez Centrum Innowacyjnej Edukacji. Dzięki temu szkoła z powiatu tureckiego uzyskała ogromne wyróżnienie i mogła zaprezentować całej Europie, w jaki sposób tworzona jest nowoczesna edukacja zawodowa oparta o szerokie wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego dla uczniów lokalnych gimnazjów. Udział szkoły w - otwierającym konferencję - panelu dot. istoty promocji kształcenia zawodowego był zarówno okazją do wymiany doświadczeń na poziomie europejskim, ale również do zaznaczenia powiatu tureckiego, jako istotnego miejsca rozwoju nowoczesnych trendów kształcenia zawodowego. Wypracowane w ostatnim czasie działania mające na celu wsparcie młodzieży gimnazjalnej w wyborze najlepszej drogi edukacyjnej, tworzone w szkole nowoczesne materiały w obszarze preorientacji zawodowej: w postaci filmów, aplikacji i projektów, przekazywanie młodzieży oraz rodzicom gimnazjalistów istotnych informacji dot. rynku pracy w oparciu o raporty krajowe i międzynarodowe, obrazują innowacyjne podejście do edukacji wspierającej osoby młode w wyborze najlepszej ścieżki kariery zawodowej. Nieuchronnie zbliżająca się era transformacji środowiska pracy wymagająca od przyszłych pracowników ogromnej elastyczności i mobilności zatrudnienia oraz zmiany sposobu myślenia o obecnie obowiązujących i znanych nam zawodach powoduje konieczność kształtowania u uczniów szkół zawodowych kompetencji miękkich oraz budowania elastycznych i szybkich ścieżek kształcenia. O istocie tych zagadnień rozmawiali eksperci w trakcie kolejnych dwóch paneli turyńskiego NEFu. Konkluzją wypracowaną podczas eksperckich dyskusji stała się zatem konieczność wypracowania wspólnych: europejskich, narodowych, a także regionalnych strategii wspierających ten trend rozwoju edukacji zawodowej. Realizowane w ZSR CKP zadania wkomponowują się w określone na konferencji koncepcje rozwoju edukacji zawodowej i skutecznie przygotowują absolwentów do wejścia na rynek pracy. Ponad to udział w konferencji znacznie rozszerzył możliwości szkoły w zakresie realizacji przyszłych projektów na poziomie europejskim, wspierających i poszerzających już podjęte w ZSR CKP działania.

2017.05.26 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Zgłoś swojego kandydata do konkursu pn. "POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ"

Trwa konkurs pod hasłem "Policjant, który mi pomógł". W dziewięciu dotychczasowych edycjach wyróżnionych zostało łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Kandydatów do X edycji można zgłaszać do 31 maja 2017 roku. Inicjatorem konkursu "Policjant, który mi pomógł" jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Istotą tego przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie oraz są zaangażowani są w budowanie lokalnego systemu pomocowego w omawianym obszarze. Konkurs ”Policjant, który mi pomógł” od pierwszej edycji objęty jest honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji. Procedura zgłaszania policjantów do każdej edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok, z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie IPZ „Niebieska Linia” w Warszawie. Kandydatów do X edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2017 r. Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Laureatów konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci ostatnich dwóch edycji oraz przedstawiciel Biura Prewencji KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc osobom doznającym przemocy. W dziewięciu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 45 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby policjanci ci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzone stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród. Przedsięwzięcie to od pierwszej edycji objęte zostało patronatem honorowym Komendanta Głównego Policji, a gala wręczenia nagród wpisana została w scenariusz centralnych obchodów Święta Policji. Wręczenie wyróżnień laureatom X edycji konkursu „Policjant, który mi pomógł” odbędzie się podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie. Na potrzeby konkursu funkcjonuje strona internetowa o adresie www.policjant.niebieskalinia.pl, a na stronie internetowej www.policja.pl podwieszony został baner promujący przedsięwzięcie.

2017.05.26 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Stop osteoporozie!

Z inicjatywy Starosty Tureckiego Mariusza Seńko w dniach 26 – 27.05.2017r. mieszkańcy naszego powiatu powyżej 30. roku życia mają szansę sprawdzić stan swoich kości dzięki bezpłatnym badaniom w Mobilnym Centrum Diagnostyki Osteoporozy, które obecnie znajduje się na parkingu przy Starostwie Powiatowym w Turku. Należy mieć na uwadze, że tylko odpowiednie badania profilaktyczne w kierunku osteoporozy są w stanie uchronić nas przed poważną chorobą, mogą uratować życie i zapobiec dokuczliwym schorzeniom. Postępująca demineralizacja kości nie przysparza bólu - osteoporoza atakuje niepostrzeżenie! Powiedzmy zdecydowane - „nie” chorobie.    

2017.05.26 Inwestycje i Rynek pracy
Uwaga! Wolne miejsca na staż

Starosta Turecki informuje, że w ramach programu "Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim (III)". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami (w załączniku).

2017.05.25 Wydarzenia
Posłanka do Parlamentu Europejskiego z wizytą u Starosty Tureckiego

Starosta Turecki Mariusz Seńko w dniu 25.05.2017r. gościł w swym gabinecie Posłankę do Parlamentu Europejskiego Panią Krystynę Łybacką oraz wójtów i burmistrzów z terenu powiatu tureckiego. Uczestnicy spotkania poruszyli kwestie dotyczące wykorzystania funduszy europejskich, wprowadzenia zmian w oświacie, sytuacji społeczno - politycznej w Unii Europejskiej. Ponadto, zgromadzeni mieli  możliwość nakreślenia tematów związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządów.

2017.05.25 Edukacja i sport
Turniej Burs Szkolnych i Internatów Turek 2017 już za nami!

W poniedziałek, tj. 22 maja 2017 roku w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku odbył się Turniej Burs i Internatów pod hasłem „Okaż kulturę i chroń naturę”. Uczestnikami zmagań konkursowych byli młodzi ludzie mieszkający w bursach: tureckich, konińskich, kolskich oraz w Internacie ZSR CKP w Kaczkach Średnich. Uroczystego otwarcia turnieju dokonała p. dyrektor Jolanta Baran, która powitała drużyny wraz z opiekunami z zaprzyjaźnionych placówek i życzyła uczestnikom dobrej zabawy w leśnej scenerii. Miejscem wydarzenia było Nadleśnictwa Turek, z którym zaznajomił uczniów Podleśniczy Radosław Szociński. Głównymi celami spotkania było: kształtowanie wrażliwości na piękno natury, zwrócenie uwagi na różnorodność lasu, a także zaznajomienie wychowanków z informacjami na temat ekologii oraz budowy i funkcjonowania ekosystemów leśnych. Ponadto, uczestnicy Turnieju mieli okazję obserwować drobne zwierzęta leśne, rozpoznawać gatunki drzew i krzewów oraz doświadczyć współzawodnictwa opartego na zasadach fair – play. Młodzież i ich opiekunowie obejrzeli ciekawy film przyrodniczy i zwiedzili Izbę Edukacyjną ZDROJKI. Konkurencje turniejowe, które odbyły się po krótkiej części edukacyjnej, były szansą do lepszego poznania się i wymiany doświadczeń. Zawodnicy popisywali się sprawnością fizyczną, refleksem i celnym okiem w różnorodnych konkurencjach. Każdą bursę i internat reprezentowały drużyny 5-osobowe, które z wielkim zaangażowaniem i determinacją walczyły o zwycięstwo. Wyniki uzyskane w rozgrywanych pokazały, że Bursa Konin zajęła I miejsce, Internat z Kaczek Średnich - II miejsce, Bursa Turek uplasowała się na III miejscu, a Bursa Koło na IV miejscu. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe, a zwycięską drużynę dodatkowo wyróżniono pucharem. Każdy uczeń otrzymał także od Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek p. Bartosza Perza nagrody - niespodzianki w postaci ciekawych książek. Zorganizowanie Turnieju możliwe było dzięki wsparciu: Starostwa Powiatowego w Turku, firmy UNICORN z Turku oraz WCHiRZ z Kościelca. Organizatorami Turnieju byli Podleśniczy Bartosz Szociński i wychowawczynie bursy panie: Mirosława Greber, Katarzyna Nitecka, Krystyna Skieresz.

2017.05.25 Inwestycje i Rynek pracy
Program "Praca dla młodych mężczyzn"

Starosta Turecki zaprasza wszystkich mężczyzn do 30. roku życia z terenu powiatu tureckiego do uczestnictwa w atrakcyjnych szkoleniach zakończonych zatrudnieniem.   Szczegóły w załączniku.