Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.10.31 Inwestycje i Rynek pracy
Powiatowa ulica w gminie Dobra w nowej odsłonie

Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Dobra w powiecie tureckim: trwa remont ulicy Tadeusza Kościuszki w Dobrej. Prace wykonywane są na długości ok. 500 metrów. W ramach wykonywanych remontów usunięto już starą nawierzchnię jezdni. Obecnie, nakładana jest nowa warstwa drogi. Utwardzone betonową kostką zostaną także pobocza.  Przebudowa drogi jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa kierowców, a także pieszych oraz dzieci, które tą drogą uczęszczają do pobliskiego przedszkola. 

2016.10.31 Komunikaty
Zachowaj szczególne bezpieczeństwo podczas trudnych warunków atmosferycznych

Starosta Turecki apeluje do wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych. Złe warunki pogodowe i niedostosowanie prędkości jazdy to główne przyczyny wielu zdarzeń drogowych. Okres jesienno-zimowy również nie sprzyja-niskie temperatury, szybko zapadający zmrok, mokra nawierzchnia oraz duża ilość liści sprawiają, że bardzo łatwo można ulec wypadkowi. Poprzez odpowiednie zachowania można jednak zminimalizować niebezpieczeństwo. Przed wyuszeniem w podróż należy sprawdzić oświetlenie, ilość płynu do spryskiwaczy oraz jakość opon. Podczas jazdy należy pamiętać o odpowiedniej prędkości, a także o tym, że jezdnia w połączeniu z opadami i zalegającymi na jej powierzchni liśćmi, wydłuża drogę hamowania i często powoduje wpadnięcie w poślizg i brak możliwości zapanowania nad samochodem. Duże niebezpieczeństwo czeka także mało widocznych pieszych i rowerzystów. Kierowca jest w stanie zauważyć pieszego dopiero z odległości około 40 metrów. Opady atmosferyczne i mgły sprawiają, że widoczność jest jeszcze mniejsza. Dlatego tak ważne jest, aby piesi podróżujący po zmroku posiadali elementy odblaskowe na odzieży wierzchniej lub przy torebkach. W odblaski należy wyposażyć także najmłodszych. Jednocześnie przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 roku istnieje obowiązek noszenia odblasków widocznych dla innych uczestników ruchu drogowego, poprzez pieszych poruszających się poza obszarem zabudowanym. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze muszą pamiętać także rowerzyści i motorowerzyści. Każdy rower powinien być wyposażony w pełne oświetlenie-z przodu w jedno białe światło pozycyjne, z tyłu w jedno czerwone i dodatkowo w światło odblaskowe barwy czerwonej w kształcie innym niż trójkąt. Powyższe zalecenia i wzmożona ostrożność w okresie jesieni i zimy pozwoli podróżnym na zachowanie zdrowia, a nawet uratowanie życia swojego i innych.

2016.10.30 Edukacja i sport
Licealiada i Gimnazjada w Piłce Halowej Chłopców

27 października 2016 roku w Hali Sportowej Zesołu Szkół w Tuliszkowie odbyła się Licealiada i Gimnazjada w Piłce Halowej Chłopców. Zawody  zaszczycił swoją obecnością Starosta Turecki Mariusz Seńko. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.  IW licealiadzie uczestniczyły 3 zespoły chłopców.   Wyniki rywalizacji w załączniku

2016.10.28 Kultura i Turystyka
V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego

W minioną środę, 26 października, odbył się V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego.  Festiwal był przeglądem dorobku amatorskiego ruchu artystycznego z terenu powiatu tureckiego. Udział w imprezie wzięli atyści amatorzy, twórcy ludowi i zespoły śpiewacze ze wszystkich gmin naszego powiatu. W czasie imprezy można było także skosztować lokalnych potraw. Projekt, współfinansowany przez Powiat Turecki, służy popuaryzacji dorobku lokalnych zespołów i wokalistów, a także zachowanie w pamięci lokalnych tradycji. ‹ Powiat Turecki reprezentowała Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.‹  

2016.10.28 Wydarzenia
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji w Poznaniu

W czwartek, 27 października, w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Poznaniu. Data 27 października jest nawiązaniem do tradycji wojskowej, bowiem 27 października 1918 roku ukazała się Tymczasowa Ustawa o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień w Polsce. W uroczystości wziął udział Starosta Turecki Mariusz Seńko, który otrzymał statuetkę od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w podziękowaniu za zasługi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz za kształtowane pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego. 

2016.10.28 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Ćwiczenia dotyczące zagrożenia terrorystycznego w Kaczkach Średnich

W dniu 28 października 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się powiatowe ćwiczenie dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Organizatorem ćwiczenia był Starosta Turecki wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. Podczas pierwszej części ćwiczenia przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów obiektów instytucji publicznych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu tureckiego na temat zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W kolejnej części odbyło się ćwiczenie praktyczne z udziałem służb ratowniczych oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał podłożenie ładunku wybuchowego w jednej z klas szkoły. Konieczna była ewakuacja uczniów, personelu szkoły oraz uczestników szkolenia. Podczas końcowego etapu ewakuacji doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w wyniku czego poszkodowanych zostało 16 osób.  Celem ćwiczenia było m.in. doskonalenie wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych  do działań w przypadku zaistnienia zagrożenia  terrorystycznego, doskonalenie koordynacji działań służb ratowniczych, sprawdzenie procedur Gminnego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,praktyczne przećwiczenie działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz  elementy  ratownictwa medycznego. Po zakończeniu działań ratowniczych sztab kryzysowy dokonał podsumowania ćwiczenia zwracając szczególną uwagę na duże zaangażowanie Dyrekcji szkoły i sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

2016.10.27 Komunikaty
Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.    Informacje ogólne:   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wzakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   Wymagania stawiane kandydatom:   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria: nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności; mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań; posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.     Zadania komisji konkursowej:   Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonychw otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie:3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.   Miejsce i termin składania zgłoszeń.   Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej”w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 2 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).

2016.10.26 Komunikaty
Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego    na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.  

2016.10.25 Edukacja i sport
Piłka Halowa Chłopców Szkół Podstawowych w Tuliszkowie

25 października 2016 roku w Tuliszkowie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej. W finale uczestniczyło 8 zespołów .   Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.24 Edukacja i sport
Nauczyciel z I LO w Turku wyróżniony w konkursie "Wielkopolski Nauczyciel Roku"

W ubiegły piątek, 21 października w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których powiat turecki reprezentował Starosta Turecki Mariusz Seńko. W trakcie uroczystej gali, zgromadzeni poznali laureatów konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski-"Wielkopolskiej Szkoły Roku" oraz "Wielkopolskiego Nauczyciela Roku". Celem konkursu było wyróżnienie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących dzieci i młodzież w duchu odpowiedzialności i patriotyzmu, stanowiących wsparcie dla rozwoju pasji i talentów i cieszących się dużym autorytetem. Nagrodzeni zostali uhonorowani statuetką i nagrodą finansową. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazł się Witold Wojciechowski-nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.