Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.10.20 Wydarzenia
Obrady XX Sesji Rady Powiatu Tureckiego

17 października 2016 roku obradowała Rada Powiatu Tureckiego. Podczas sesji przyjęto cztery informacje, dwa sprawozdania oraz przegłosowano siedem projektów uchwał. Radni wysłuchali i przyjęli informacje o działaniach podejmowanych przez Zarząd oraz o wykonaniu budżetu Powiatu Tureckiego za I półrocze 2016 roku. Ponadto, wysłuchali o działaniach Powiatowej Rady Wielkopolskiej Izby Rolniczej, przedstawionej przez Przewodniczącego Rady Marka Pańczyka. Porządek obrad obejmował także sprawozdania: Przewodniczącego Rady Powiatu Tureckiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdanie z gospodarowania mieniem Powiatu Tureckiego za rok 2015. Podczas obrad, rozpatrywano także projekt uchwały dotyczący przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017".  Rada procedowała również nad przyjęciem "Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019". Program zakłada współpracę organów administracji samorządowej, straży, inspekcji i służb na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Na mocy przyjętych uchwał, Gminy: Dobra i Tuliszków zajmą się zimowym utrzymaniem dróg i  ulic powiatowych na swoim terenie.Ponadto, Powiat Turecki nabędzie prawa do nabycia nieruchomości położonej w Kozubowie, w gminie Brudzew z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 4486P Janów-Koźmin-Kozubów. Rada Powiatu Tureckiego przegłosowała także projekty uchwał w sprawie zmiany budżetu Powiatu Tureckiego na 2016 roku oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tureckiego na lata 2016-2021.

2016.10.20 Komunikaty
Zmiany w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Turku

Uprzejmie informujemy, że dla usprawnienia obsługi klientów podejmujących czynności związanez rejestracją i wyrejestrowaniem pojazdów oraz otrzymaniem uprawnień do kierowania pojazdami Starosta Turecki wprowadził w Wydziale Komunikacji szereg zmian. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów od 3 października zmieniono godziny pracy Wydziału Komunikacji:         Poniedziałek      9.00 – 17.00   Wtorek – Piątek      7.30 – 15.30 Informujemy, że rejestracja pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami odbywa się:         Poniedziałek        9.30 – 16.30                  Wtorek       8.00 – 14.00      Środa – Piątek       8.00 – 14.30 Mając na uwadze usprawnienie obsługi klienta w Wydziale Komunikacji wprowadzono następujące rozwiązania: W celu zarejestrowania lub wyrejestrowania pojazdu klient wydziału oprócz osobistego pobrania kolejnego numeru obsługi z automatu znajdującego przy wejściu do wydziału, ma także możliwość zarezerwowania terminu wizyty telefonicznie dzwoniąc pod nr tel. 63 222 33 70 oraz za pośrednictwem internetu poprzez rejestrację na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl .   Został wprowadzony elektroniczny asystent rejestracji pojazdów. Serwis www.rejestracja.powiat.turek.pl pozwala na przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenie rejestracji, wyrejestrowania pojazdu lub wymiany dokumentu rejestracyjnego pojazdu. Zapewniona jest możliwość wydrukowania: wypełnionego wniosku blankietu opłaty za rejestrację spisu dokumentów koniecznych do przedłożenia w urzędzie   Wprowadzono udoskonalenie związane z wnoszeniem na stanowiskach obsługi za pomocą kart płatniczych opłat związanych z rejestrację pojazdów i wydawaniem prawa jazdy.   Istnieje możliwość sprawdzenia statusu spraw na stronie www.powiat.turek.pl: Status - Dowód Rejestracyjny‹‹ Status - Prawo Jazdy‹ Sprawdź - Potwierdzenie zapłaty akcyzy Sprawdź historię pojazdu‹ Twoje dziecko jedzie na wakacje? Sprawdź czy autobus jest bezpieczny                       ‹ Za pośrednictwem strony www.powiat.turek.pl można sprawdzić bieżący stan kolejki (ilość osób w kolejce oraz aktualnie obsługiwany numer)      

2016.10.18 Edukacja i sport
Licealiada w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

Na hali sportowej 18 października br. przy Zespole Szkół Technicznych zakończono Licealiadę Powiatu Tureckiego w Piłce Ręcznej Dziewcząt i Chłopców. Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”. W zawodach uczestniczyło: 3 zespoły dziewcząt i 3 zespoły chłopców. Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.17 Edukacja i sport
SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI dla Powiatu Tureckiego!

Podczas uroczystej Gali Finałowej VI edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się 12 października br. w Warszawie,  Starosta Turecki Mariusz Seńko  odebrał przyznany Powiatowi Tureckiemu Cetyfikat "Samorządowy Lider Edukacji". W 2016 r.  Powiat Turecki  przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów  i Samorządnych Województw  „Samorządowy Lider Edukacji” (2016). W ramach inicjatywy podejmowane przez Samorząd Powiatu działania ukierunkowane na podnoszenie jakości lokalnej polityki edukacyjnej zostały  poddane szczegółowej analizie i bezstronnej ocenie. Zdaniem Komisji przyznającej powyższy certyfikat, placówki oświatowe podlegające Powiatowi Tureckiemu skutecznie podejmują  inicjatywy związane z edukacją patriotyczną, lokalno-regionalną oraz aktywnie zachęcają interesariuszy systemu oświaty do włączania się w lokalne życie społeczne. Świadczy to o prowadzeniu nowoczesnej polityki edukacyjnej. W obszarze inicjowania większego zaangażowania w życie lokalne i regionalne powiatu na szczególną pochwałę, zdaniem Recenzentów, zasługuje aktywność wolontariacka uczniów. Recenzenci, w sposób szczególny doceniają działania Powiatu w sferze zapewniania maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dostrzegając w nich autentyczną troskę wszystkich interesariuszy procesu kształcenia. Recenzenci, po zapoznaniu się z ankietą certyfikacyjną oraz innymi dostępnymi danymi na temat modelu realizacji celów i zamierzeń w sferze oświaty, są zgodni w ocenie, że obszar ten jest traktowany przez powiatowych decydentów w sposób kluczowy, odpowiadający najistotniejszym potrzebom interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.  Rozwój edukacji jest sprzężony z całościową wizją rozwoju Powiatu Tureckiego jako miejsca przyjaznego m.in. dla osób dysponujących oryginalnym i unikatowym know-how, otwartych na wiedzę, innowacyjnych. Dbałość o aktywność zdrowotną dzieci i młodzieży jest jednym z autentycznych priorytetów edukacyjnych Powiatu Tureckiego. CYT: „Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska uczniowskiego, władze JST rozszerzyły portfolio zajęć z wychowania fizycznego i zajęć sportowo-rekreacyjnych Kolejnym ważnym obszarem, który podlegał ocenie i pozwala na holistyczną analizę realizowanej przez Powiat polityki edukacyjnej, są podejmowane działania zmierzające do ograniczenia negatywnego zjawiska wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałania zidentyfikowanym patologiom społecznym”. Komisja doceniła działania Powiatu Tureckiego zmierzające do stałego unowocześniania posiadanej bazy infrastrukturalnej i sprzętowej, mając świadomość ich kosztochłonności.  „Na szczególną uwagę zasługuje ponadnormatywna aktywność menadżerska Włodarza Powiatu Tureckiego Starosty Mariusza Seńki w kreowaniu nowoczesnej polityki oświatowej.”   Zdaniem recenzentów Powiat Turecki jest zarządzany wedle wysokich standardów administracji publicznej, zgodnie z paradygmatami tzw. nowego zarządzania publicznego, w oparciu o zasady zarządzania przez jakość. „Komisja pozytywnie ocenia jakość i zakres oferty oświatowej Powiatu Tureckiego – jest ona odpowiednio szeroka, zdywersyfikowana oraz – co warte podkreślenia – kształtowana w konsultacji z interesariuszami lokalnymi. Recenzenci zwracają również uwagę na wykorzystanie różnorodnych zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć rozwojowych i programowych w oświacie oraz znaczącą aktywność JST. Przedstawione tu argumenty w pełni uzasadniają przyznanie Powiatowi Tureckiemu certyfikatu „Samorządowy Lider Edukacji” VI edycji Programu”  

2016.10.13 Edukacja i sport
Starosta Turecki wręczył nagrody wyróżniającym się nauczycielom

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w powiecie tureckim były dobrą okazją do spotkania Starosty Tureckiego Mariusza Seńko z nauczycielami, którzy uzyskali w tym roku stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Podczas spotkania, Starosta wraz z przedstawicielami władz Samorządu Powiatu Tureckiego, wręczał kwiaty, listy gratulacyjne i składał najlepsze życzenia i gratulacje z okazji dużych osiągnięć. W 2016 roku nauczycielami dyplomowanymi zostali: Anna Lipińska (ZPEW), Małgorzata Mielczarek (ZPEW), Aneta Kaczmarek (ZSR), Anna Sobolewska (ZST), Beata Moszczyńska (ZST),Julita Leman (ZST), Magdalena Bajzert (ZST), Marta Piątkowska (ZST), Marcin Kasprzak (ZST), Katarzyna Frącala(PPP), Małgorzata Karbowa (I LO) oraz Paulina Pawlak (I LO). Dzień Edukacji Narodowej w tym roku ma szczególny charakter. Zebrani na Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, dowiedzieli się bowiem, o przyznianiu Powiatowi Tureckiemu tytułu Samorządowego Lidera Edukacji 2016. W 2016 roku Powiat Turecki przystąpił do Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw. W ramach inicjatywy, podejmowane przez Samorząd Powiatu Tureckiego działania ukierunkowane na podnoszenie jakości lokalnej polityki edukacyjnej zostały poddane szczegółówej analizie i bezstronnej ocenie. Działania władz samorządowych zostały ocenione pozytywnie i w związku z tym 12 października 2016 roku Starosta Turecki Mariusz Seńko odebrał certyfikat podczas uroczystej gali w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono także Nagrody Starosty Tureckiego II stopnia. Wyróżnieni nauczyciele to: Jolanta Baran, Danuta Szczepanik, Wioletta Adamiak, Krzysztof Świerk, Małgorzata Wawrzyniuk, Ewa Łączna, Ilona Wieczorek, Maria Cicha, Olga Wojtkowiak i Angelika Dryjańska. Podziękowania za trud włożony w pracę nauczycielom, a także pracownikom oświatowym, składali: Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wicestarosta Dariusz Kałużny oraz Radni Rady Powiatu Tureckiego: Katarzyna Szczap i Jan Konieczny.

2016.10.11 Komunikaty
Wyniki konsultacji

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO   ogłasza wyniki konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie na rok 2017”. Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowaw art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017” przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Tureckiego nr XLV/299/2010 z dnia 28 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymii podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem Programu, formularzem do zgłaszania opinii lub uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.powiat.turek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Turku. Konsultacje przeprowadzone były w terminie od 27.09.2016 do 04.10.2016 roku do godz. 1400. Do udziału w konsultacjach zaproszone były organizacje pozarządowe i podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag od ww. podmiotów na temat projektu Programu, które należało składać w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Turku bądź przesłaćza pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat.turek.pl. W wyznaczonym terminie opinie/uwagi do projektu Programu złożyli:  Klub Sportów i Sztuk Walk, Ludowy Zespół Sportowy „Baszta” Wyszyna. Treść opinii/uwag oraz sposób ich rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu Tureckiego do pobrania.   Starosta Turecki /-/ Mariusz Seńko

2016.09.27 Komunikaty
Konsultacje Programu Współpracy na 2017 rok

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Tureckiegoogłasza konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Powiatu Tureckiegow sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiegoz organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Powiatu Tureckiego. I. Przedmiot konsultacji: projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. II. Termin konsultacji: od 27.09.2016 r. do 04.10.2016 r. do godz. 14 00. III. Forma konsultacji: wyrażenie opinii i złożenie uwag na formularzu zgłoszenia opinii lub uwag. Formularz należy doręczyć do Starostwa Powiatowego w Turku lub wysłać na adres pocztyelektronicznej: oswiata@powiat.turek.pl. IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Turku. Starosta Turecki            /-/     Mariusz Seńko W załączeniu: 1. Projekt Uchwały Rady Powiatu Tureckiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. 2. Formularz zgłoszenia opinii lub uwag.

2016.09.22 Inwestycje i Rynek pracy
Nowy chodnik w gminie Malanów z korzyścią dla pieszych i rowerzystów

19 września 2016 roku w miejscowości Kotwasice w gminie Malanów dokonano odbioru nowego chodnika. Inwestycja, która realizowana była od połowy lipca w obszarze zabudowy miejscowości, ma długość 1100 metrów. Nowy chodnik położony jest przy drodze powiatowej Grzymiszew-Piętno-Malanów. W ramach wykonywanych prac zyskał nową nawierzchnię, a także został poszerzony do szerokości dwóch metrów, tak aby mogli z niego swobodnie korzystać piesi. Zrealizowane przez powiat turecki zadanie inwestycyjne jest również bardzo ważne ze względu na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i dzieci, będących uczniami pobliskiej szkoły podstawowej. W odbiorze robót budowlanych udział wzięli: Starosta Turecki Mariusz Seńko, Wójt Gminy Malanów Sławomir Prentczyński, Radni Rady Powiatu Tureckiego: Zofia Gruszczyńska i Michał Harasny, Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych Andrzej Paruszewski, oraz Radna Rady Gminy w Malanowie, sołtys Kotwasic Ilona Izydorczyk. Nowy ciąg komunikacyjny poprawił komfort i podniósł bezpieczeństwo korzystających z niego mieszkańców powiatu tureckiego.  

2016.09.08 Kultura i Turystyka
Ułani z wizytą w Starostwie Powiatowym w Turku

8 września z wizytą w Starostwie Powiatowym w Turku pojawił się Reprezentacyjny Oddział Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Była to piętnasta wizyta w powiecie tureckim Ułanów, którzy co roku przemierzają szlak bojowy 15 Pułku Ułanów Poznańskich kierując się nad Bzurę, gdzie 77 lat temu, podczas II wojny światowej koncentrowały się wojska polskie. Starosta Turecki Mariusz Seńko wręczając upominek, złożył Ułanom podziękowania za kultywowanie pięknej tradycji i troskę o historię.

2016.08.05 Inwestycje i Rynek pracy
Powiat turecki poprawia bezpieczeństwo mieszkańców gminy Malanów

W celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi powiatowej powiat turecki zrealizował kolejną już inwestycję. W Malanowie przy szkole podstawowej powstało nowe przejście dla pieszych. W ramach wykonanych prac poprawiono fragment chodnika, który stanowił dojście do przejścia dla pieszych, namalowano znaki poziome i ustawiono pionowe oraz umocowano barierki. Powiatowe zadanie inwestycyjne jest również bardzo ważne ze względu na zbliżający się rok szkolny. Dzieci, które we wrześniu wrócą do szkoły, będą mogły bezpiecznie do niej dotrzeć.