Archiwum aktualność

Od:
Do:
Grupa:
Ważne:
Fraza:
2016.10.28 Kultura i Turystyka
V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego

W minioną środę, 26 października, odbył się V Festiwal Folkloru i Twórczości Artystycznej Powiatu Tureckiego.  Festiwal był przeglądem dorobku amatorskiego ruchu artystycznego z terenu powiatu tureckiego. Udział w imprezie wzięli atyści amatorzy, twórcy ludowi i zespoły śpiewacze ze wszystkich gmin naszego powiatu. W czasie imprezy można było także skosztować lokalnych potraw. Projekt, współfinansowany przez Powiat Turecki, służy popuaryzacji dorobku lokalnych zespołów i wokalistów, a także zachowanie w pamięci lokalnych tradycji. ‹ Powiat Turecki reprezentowała Radna Rady Powiatu Tureckiego Zofia Gruszczyńska.‹  

2016.10.28 Wydarzenia
Obchody Święta Terenowych Organów Administracji w Poznaniu

W czwartek, 27 października, w Poznaniu odbyły się wielkopolskie obchody Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej w Poznaniu. Data 27 października jest nawiązaniem do tradycji wojskowej, bowiem 27 października 1918 roku ukazała się Tymczasowa Ustawa o Powszechnym Obowiązku Służby Wojskowej, która powołała do życia Komendy Uzupełnień w Polsce. W uroczystości wziął udział Starosta Turecki Mariusz Seńko, który otrzymał statuetkę od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu, w podziękowaniu za zasługi dla obronności Rzeczpospolitej Polskiej oraz za kształtowane pozytywnego wizerunku Terenowych Organów Administracji Wojskowej Województwa Wielkopolskiego. 

2016.10.28 Zdrowie i Bezpieczeństwo
Ćwiczenia dotyczące zagrożenia terrorystycznego w Kaczkach Średnich

W dniu 28 października 2016 r. w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich odbyło się powiatowe ćwiczenie dotyczące procedur postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. Organizatorem ćwiczenia był Starosta Turecki wraz z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Zdrowia w Starostwie, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Powiatową Policji. Podczas pierwszej części ćwiczenia przeprowadzone zostało szkolenie dla administratorów obiektów instytucji publicznych oraz placówek oświatowych z terenu powiatu tureckiego na temat zasad postępowania w przypadku zagrożenia atakiem terrorystycznym. W kolejnej części odbyło się ćwiczenie praktyczne z udziałem służb ratowniczych oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Scenariusz ćwiczenia zakładał podłożenie ładunku wybuchowego w jednej z klas szkoły. Konieczna była ewakuacja uczniów, personelu szkoły oraz uczestników szkolenia. Podczas końcowego etapu ewakuacji doszło do eksplozji ładunku wybuchowego w wyniku czego poszkodowanych zostało 16 osób.  Celem ćwiczenia było m.in. doskonalenie wzajemnej współpracy służb i podmiotów przewidzianych  do działań w przypadku zaistnienia zagrożenia  terrorystycznego, doskonalenie koordynacji działań służb ratowniczych, sprawdzenie procedur Gminnego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,praktyczne przećwiczenie działań ratowniczo – gaśniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz  elementy  ratownictwa medycznego. Po zakończeniu działań ratowniczych sztab kryzysowy dokonał podsumowania ćwiczenia zwracając szczególną uwagę na duże zaangażowanie Dyrekcji szkoły i sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

2016.10.27 Komunikaty
Nabór na członków komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku  Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2016 r., poz. 239 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz Uchwały Nr XX/154/2016 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 17 października 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”, Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Tureckiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.    Informacje ogólne:   Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienionew art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego wzakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.   Wymagania stawiane kandydatom:   W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria: nie reprezentują organizacji biorących udział w konkursie; nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwościco do ich bezstronności; mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań lub realizacji zadań; posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres realizowanego zadania publicznego określonego w programie współpracy.     Zadania komisji konkursowej:   Ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania publicznego złożonychw otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursu, poprzez wypełnienie formularza oceny formalnej i merytorycznej. Proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego. Rekomendowanie zaopiniowanej oferty Zarządowi Powiatu Tureckiego.   Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:   Wydział Edukacji, Kultury, Sportu Starostwa Powiatowego w Turku przedstawia Zarządowi Powiatu Tureckiego listę kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania zgłoszeń. Wyboru członków komisji konkursowej dokona Zarząd Powiatu Tureckiego. Zarząd Powiatu Tureckiego powołuje 5 członków komisji konkursowej w składzie:3 przedstawicieli organu wykonawczego, 2 przedstawicieli organizacji pozarządowychlub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy spośród zgłoszonych kandydatur w wyniku wcześniej ogłoszonego naboru. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli: żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.   Miejsce i termin składania zgłoszeń.   Zgłoszenia należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do komisji konkursowej”w Punkcie Informacyjnym Starostwa Powiatowego w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, lub za pośrednictwem poczty. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 2 listopada 2016 r. (liczy się data wpływu zgłoszenia do urzędu).

2016.10.26 Komunikaty
Otwarty konkurs ofert-nieodpłatna pomoc prawna

Zarząd Powiatu Tureckiego    na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.), art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 poz. 1255) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Tureckim w 2017 roku.  

2016.10.25 Edukacja i sport
Piłka Halowa Chłopców Szkół Podstawowych w Tuliszkowie

25 października 2016 roku w Tuliszkowie odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Halowej Piłce Nożnej. W finale uczestniczyło 8 zespołów .   Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.24 Edukacja i sport
Nauczyciel z I LO w Turku wyróżniony w konkursie "Wielkopolski Nauczyciel Roku"

W ubiegły piątek, 21 października w Akademii Muzycznej w Poznaniu odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których powiat turecki reprezentował Starosta Turecki Mariusz Seńko. W trakcie uroczystej gali, zgromadzeni poznali laureatów konkursów organizowanych przez Urząd Marszałkowski-"Wielkopolskiej Szkoły Roku" oraz "Wielkopolskiego Nauczyciela Roku". Celem konkursu było wyróżnienie nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących dzieci i młodzież w duchu odpowiedzialności i patriotyzmu, stanowiących wsparcie dla rozwoju pasji i talentów i cieszących się dużym autorytetem. Nagrodzeni zostali uhonorowani statuetką i nagrodą finansową. Wśród wyróżnionych nauczycieli znalazł się Witold Wojciechowski-nauczyciel geografii w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

2016.10.22 Wydarzenia
Ciekawy weekend w Powiecie Tureckim

Miniony weekend obfitował w rożnego rodzaju spotkania, uroczystości i koncerty organizowane w gminach Powiatu Tureckiego. Na zaproszenie Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego, w sobotnie popołudnie 22 października w Russocicach br. Starosta Turecki uczestniczył w spotkaniu wieńczącym projekt pn. „Podtrzymywanie tradycji w wytwarzaniu rękodzieła artystycznego”. Celem projektu, współfinansowanego ze środków Powiatu Tureckiego, było kultywowanie lokalnych zwyczajów i podtrzymywanie tradycji wytwarzania rękodzieła artystycznego. Aktywowanie dzieci, młodzież i osób starszych odbyło się poprzez organizowanie cyklu zajęć warsztatowych z zakresu robienia haftów, innych robótek ręcznych, wyplatania wyrobów z wikliny, kiszenia kapusty, czy darcie pierza. Uczestnicy biesiady mieli przyjemność podziwiać powstałe w trakcie warsztatów wytwory rękodzielnicze. Również w sobotę, Starosta Turecki Mariusz Seńko oraz Radny Rady Powiatu Tureckiego Zdzisław Wojtkowiak mieli przyjemność uczestniczyć w Pikniku Sołeckim w Polichnie. 22 października br. Orkiestra Dęta OSP Dobra - Żeronice obchodziła Jubileusz 25 lat swojego istnienia. Z tej okazji, w Kościele Parafialnym w Dobrej odbyła się msza święta, a następnie w Centrum Kultury w Dobrej uczestnicy uroczystości byli świadkami wyjątkowego Koncertu Jubileuszowego. Powiat Turecki ,podczas uroczystości Jubileuszowych reprezentował Przewodniczący Rady Powiatu Tureckiego Tadeusz Gebler. Podczas  23. Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Muzycznej Osób Niewidomych i Słabowidzących „Widzieć Inaczej”, który odbył się w Miejskim Domu Kultury w Turku, Nagrodę Starosty Tureckiego wręczył Członek Zarządu Powiatu Tureckiego Jan Konieczny.  Odbywający w niedzielne popołudnie w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku Przegląd Chórów „Muzyka Korzeni Europy” dla Mieszkańców Powiatu Tureckiego był okazją do miłego spędzenia niedzielnego popołudnia.   Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Turku, iTurek.net

2016.10.21 Edukacja i sport
Drużynowe Szachy Klasyczne

21 października 2016 roku  odbyły się Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Drużynowych Szachach Klasycznych Dziewcząt i Chłopców ze  Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponadgimnazjalnych. Zawody odbyły się w Turku w budynku S.M. „TĘCZA”systemem „każdy z każdym”. W zawodach uczestniczyło 14 szkół (9-SP, 3-G, 2-SPG) Wyniki rywalizacji w załączniku.

2016.10.21 Edukacja i sport
Gratulujemy nauczycielom uhonorowanym medalami i odznaczeniami państwowymi

20 października 2016 roku, w Sali Posiedzeń Starostwa Powiatowego w Turku, Starosta Turecki Mariusz Seńko i Wicestarosta Dariusz Kałużny gratulowali nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Turecki, którzy zostali uhonorowani Krzyżami Zasługi, Medalami za Długoletnią Służbę oraz Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Przypominamy, że Krzyże Zasługi otrzymali: Brązowy Krzyż Zasługi- Andrzej Tutaj- Zespół Szkół Technicznych w Turku Brązowy Krzyż Zasługi- Jarosław Jasiak-Zespół Szkół Techniczych w Turku Brązowy Krzyż Zasługi- Aleksandra Milczarek-Zespół Szkół Technicznych w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Izabella Frątczak- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Małgorzata Wojciechowska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku ‹Brązowy Krzyż Zasługi- Jadwiga Łęgosz-I Liceum Ogólnokształcące w Turku Medal za Długoletnią Służbę otrzymali : Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Elżbieta Kruszyna- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Ewa Łączna- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Złoty za Długoletnią Służbę- Marek Sęk- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę- Magdalena Ławrynian- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Srebrny za Długoletnią Służbę- Barbara Witkowska- Zespół Szkół Technicznych w Turku Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Grażyna Jarek- Zespół Szkół Technicznych w Turku Jolanta Leszczyńska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku Teresa Ulatowska- I Liceum Ogólnokształcące w Turku Czwartkowe spotkanie było również okazją do złożenia gratulacji nauczycielom, którzy w tym roku uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego. Są to: Julita Kończak-Wodzińska i Paweł Piąstka-nauczyciele z Zespołu Szkół Technicznych w Turku. Medale i odznaczenia państwowe zostaną wręczone przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 10 listopada 2016 roku.