Osoby z Powiatu Tureckiego zakażone obecnie (dane na dzień 26.10.2020 r.) koronawirusem SARS-CoV-2: 102 (+3)
Więcej informacji

Aktualna sytuacja związana z koronawirusem SARS-CoV-2 w Powiecie Tureckim na dzień Oct. 26, 2020 roku:

 • Osoby objęte nadzorem epidemiologicznym: 33 (+12)
 • Osoby poddane kwarantannie: 513 (-14)
 • Osoby poddane izolacji domowej: 134 (-14)
 • Osoby w izolatorium: 2
 • Osoby hospitalizowane: 27 (+3)
 • Osoby zakażone ogółem: 608 (+22)
 • Osoby zakażone obecnie: 102 (+3)
 • Osoby wyleczone: 493 (+19)
 • Liczba zgonów: 13
Dane archiwalne
Źródło informacji: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Turku

Baza wiedzy o koronawirusie

2020.10.08
Nabór wniosków do programu OCHRONA ZABYTKÓW

 

Informujemy, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) ogłosiło I nabór wniosków w programie Ochrona zabytków na 2021 rok. Proces złożenia wniosku odbywa się wyłącznie drogą on-line. Do poprawnego rozpatrzenia wniosku wystarczy przesłanie go w systemie EBOI wraz z obowiązkowymi załącznikami. Wnioski można składać do 31 października br.

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Kto może złożyć wniosek ?

Osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

O dofinansowanie w ramach programu nie mogą ubiegać się państwowe instytucje kultury, publiczne szkoły oraz uczelnie wyższe, uczelnie artystyczne oraz inne podmioty, o których mowa w art. 72 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wysokość wsparcia:

50% (w szczególnych przypadkach 100%), min. 25 000 zł (w szczególnych przypadkach kwota wsparcia może być niższa).

Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.


Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski, przy czym w przypadku przeprowadzenia II naboru do limitu wniosków złożonych w programie nie są wliczane wnioski odrzucone w I naborze z uwagi na błędy formalne. Beneficjent jest zobowiązany do nieodpłatnego udostępniania obiektu, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi przepisami, przez 28 dni w ciągu roku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:


 1. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania.
  2. Prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania dla zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz uznanych za Pomnik Historii (dotyczy wpisów indywidualnych oraz obszarowych);

 

Regulamin i wytyczne znajdują się na stronie: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3