2017.03.07

Nabór wniosków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Starosta Turecki informuje o terminie otwarcia naboru wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego od dnia 06.03.2017r. do dnia 17.03.2017r.


*wnioski złożone przed ww. terminem będą rozpatrywane negatywnie


 
WSPARCIE PRACODAWCÓW W FORMIE KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS) 
będzie prowadzone zgodnie z Zasadami gospodarowania środkami publicznymi przeznaczonymi na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników
i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Załącznik do zarządzenia nr 13/2017 Dyrektora PUP w Turku z dnia 22.02.2017r.)

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2017:
1)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
2)   wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
3)   wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym
nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 

  • Dokumenty dotyczące naboru oraz wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej:
    www.turek.praca.gov.plw Zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców" → „Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy" → „Krajowy Fundusz Szkoleniowy" → „Załączniki"
  • Wnioski będą oceniane i rozpatrywane po zakończonym naborze tj. po 18.03.2017r.