2023.10.27

Ogłoszenie

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie Powiatu Tureckiego”.

 

W dniu 25 października 2023 r. do Urzędu Starostwa Powiatowego w Turku wpłynęła oferta złożona przez Ludowy Klub Sportowy ,,Maraton” w Turku, z siedzibą ul. Sportowa 9 A, 62-700 Turek, na dofinansowanie realizacji zadania publicznego, w zakresie kultury pod nazwą „Organizacja Pikniku Patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2023 r.” z pominięciem otwartego konkursu ofert - zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571).

Na posiedzeniu w dniu 26 października 2023 r. Zarząd Powiatu Tureckiego uznał celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot. Na podstawie art. 19a ustawy zamieszcza się ofertę:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.turek.pl;
  2. na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Turku www.powiat.turek.pl;
  3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Turku.

 

Uwagi dotyczące oferty należy składać do dnia 06 listopada 2023 r. na adres:

  1. poczty elektronicznej:  edukacja@turek.starostwo.gov.pl;
  2. pisemnie: Starostwo Powiatowe w Turku, 62-700 Turek ul. Kaliska 59.

W załączeniu oferta.

 

Wicestarosta Turecki

/-/ Władysław Karski