2018.02.09
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych 2018

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych.


Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), zwanej dalej ustawą, oraz uchwały Nr XXXII/234/2017 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”,

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2018 roku w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
2) kultury i dziedzictwa narodowego;
3) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


Starosta Turecki

/-/ Mariusz Seńko