2023.03.01

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1812 i z 2023 r. poz. 1265), art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz Uchwały Nr XLVI/303/2022 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Tureckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,

Zarząd Powiatu Tureckiego ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Tureckiego w 2023 roku w zakresie:

  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
  • turystyki i krajoznawstwa;
  • kultury i dziedzictwa narodowego;
  • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
    oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  • ochrony i promocji zdrowia;
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

 

 Starosta Turecki

  /-/ Dariusz Kałużny